Wednesday, December 31, 2014

Happy New Year

So another year went by. A year which offered me many challenges, both medically and job- related issues. My foot was operated without much success, on the other hand, I had the pleasure with inflammation of the toe, which resulted in the nail was removed. My workplace for 7 years was closed, luckily I got a new job that I am very happy for.
My blog was neglected in a half a years, I was not doing all the cards and layouts I wanted, but I`m total up to date with my Project Life. See for yourself.
Så gik endnu et år. Et år som bød mig på mange udfordringer både helbredsmæssigt og jobmæssigt. Min foden blev opereret uden nogen videre succes, derimod fik jeg fornøjelse med betændelse i tåen, som resulteret i at neglen blev fjernet. Min arbejdsplads gennem 7 år blev lukkede, heldigvis fik jeg et nyt job, som jeg er meget glad for.
Min blog blev forsømt i et halvt år, jeg fik ikke lavede alle de kort og layouts jeg gerne ville, tilgengæld er jeg total up to date med mit Project Life. Se selv.

Speaking of Project Life, so I continue again next year. I love quite simply the kind of scrapbooking. I wears some changes. For I have bought this album, which is in letter size.
apropo Project Life, så fortsætter jeg igen næste år. jeg elsker simpelhen den form for scrapbooking. Jeg fortager dog visse ændringer. Jeg har nemlig købt dette album, som er i lettersize.
And there was pockets, which is fine for Project Life. I continue to do it on a weekly basis, but I don`t take it so closely if every week fill one or two pages. Perhaps also for the first time I will be sneaking some handwriting in the album.
Og der var sørme lommer med, som passer fint til Project Life. Jeg forsætter med at lave det på ugebasis, men om hver uge fylder en side eller to sider, det tager jeg ikke så nøje. Måske der også for første gang sniger sig lidt håndskrift ind i albummet.

Now the only thing left to say
så der vist kun tilbage at sige 

Happy New Year
 Godt Nytår

Wednesday, December 24, 2014

Merry Christmas

Then it was  December 24. The day when we celebrate Christmas here in little Denmark. We are going to celebrate Christmas with my sister and brother-in-law. It`s always cozy even though I do not think They eat really Christmas food. They eat  duck and roast pork, where I think it has to be have stuffed turkey.
Så blev det den 24 december ,dagen hvor vi fejre jul her i lille Danmark.  Vi skal fejre jul hos min svigerinder og svoger. det plejer at være hyggeligt selvom jeg jo ikke mener vi får rigtig jule mad. Hos dem spiser vi nemlig and og flæskesteg, hvor jeg jo er opvoksede med farseret kalkun.

I wish you all
Merry Christmas 

Jeg ønsker jer allesammen en rigtig
Glædelig Jul

Tuesday, December 23, 2014

Merry December 23

Exactly 18 years ago, I saw the most quiet Christmas Eve. I was all alone while the rest of Denmark danced around the fine Christmas trees around the country. Christmas dinner was consumed in my bed. Actually, it was a very special experience and I was not alone, for beside my bed was the best before Christmas present I've ever gotten and exact Today she fills 18 years. Yes my dear daughter is officially an adult now. Big Congratulations my girl

For præcis 18 år siden jeg oplevede den mest stille juleaften. Jeg var helt alene mens resten af Danmark dansede rundt om de fine juletræer rundt omkring i landet. Julemiddagen var indtaget i min seng. Faktisk var det en meget speciel oplevelse og jeg var ikke helt alene, for ved siden af min seng lå den bedste før julegave jeg nogensinde har fået og præcis i dag fylder hun 18 år. Ja min kære datter bliver officelt voksen i dag. Stort Tillykke min pige

I made this box cards for her, standing and waiting for her to wake up
Jeg har lavet dette box kort til hende, som står og venter på hun vågner

Merry December 23
Glædelig 23 december

Monday, December 22, 2014

Merry December 22

A quick post today, because I go out and buy Christmas presents in shoes. yes you read right, I can now have sneakers on, it  only hurt a bit, but it is not sandal weather in Denmark at the moment.
Et hurtigt indlæg i dag, for jeg skal ud og købe julegaver i sko. ja du læste rigtig jeg kan nu have gummisko på, det gør kun en smule ondt, men det er altså ikke sandalvejr i Danmark for tiden.

I'll just have a picture of my last advent gift from Anja
I får lige et billede af min sidste adventsgave fra Anja
Merry December 22
Glædelig 22 december

Sunday, December 21, 2014

Merry Fourth Sunday of Advent

I think I reach it, the first two gifts are in the house and the last being bought on Monday. Yesterday, I got the Christmas cards sent, so now I feel I am almost om top again.

Today's creative touches is a Christmas box card. I have for some time been wanting to try making one, so I did yesterday.
Dagens kreative indslag er et jule box card. Jeg har gennem længere tid haft lyst til at prøve at lave et, så det gjorde jeg i går.
I have used dies from Papertrey Ink. I do not know if you can sense that the white on the trees are glitter
Jeg har brugt dies fra Papertrey Ink.  Jeg ved ikke om man kan fornemme at det hvide på træerne er glimmer


Merry December Fourth Sunday of Advent
Glædelig fjerde søndag i advent

Saturday, December 20, 2014

Merry December 20th

How nice to have the Christmas holiday and just could sleep late and relax. Well, I should probably soon pull myself together and get bought Christmas presents. I also am a bit handicapped with the toe, but there's only 4 days to Christmas, so time is running out. Have you bought all your Christmas gifts?
Hvor er det dejligt at have juleferie og bare kunne sove længe og slappe af. Nå ja jeg bør jo nok snart tage mig sammen og få købt julegaverne. Jeg er jo lidt handicappet med den tå, men der er jo kun 4 dage til jul, så tiden er ved at rende ud. Har du købt alle dine julegaver?

Today's creative touch is a little birthday cards made during f the year, but certainly not shown here on the blog before
Dagens kreative indslag er lidt fødselsdagskort lavet i løbet f året, men vist ikke vist her på bloggen før
Merry December 20th
Glædelig 20 december

Friday, December 19, 2014

Merry December 19th

My day job yesterday went really well considering the circumstances. My foot survived without too much pain, hurray for sandals
Min dag på jobbet i går gik faktisk godt omstændighederne taget i betragtning. Min fod overlevede uden for mange smerter, hurra for sandaler 

Today is a good day for at 14.00 hrs I have Christmas holidays in whole 2 weeks. I must include toyed with this month package that I received over the weekend. Yes there is a little more than my monthly package but you shall not become unemployed due to lack of scrap materials ;O)
I dag er en god dag for klokken 14.00 har jeg jule ferie i hele 2 uger. Jeg skal bl.a. leget med den her månedspakke, som jeg modtog i weekenden. Ja der er lidt mere end min månedspakke men man skal jo ikke blive arbejdsløs på grund af mangel på scrap materialer ;O)
Merry December 19th
Glædelig 19 december

Thursday, December 18, 2014

Merry December 18th

Today I´m going to work and I'm nervous about how it goes to get the toe down in a shoe, but now I can not bear to be home anymore. Fortunately, it is only 2 days and then I have Christmas vacation for 2 weeks. It is wonderful
Idag skal jeg på arbejder og jeg er spændt på hvordan det går at få tåen ned i en sko, men nu kan jeg altså ikke holde ud at være hjemme længere. Det er heldigvis kun 2 dage og så har jeg juleferie i 2 uger. Det bliver skønt

 just another page of my Project Life
I får lige endnu en side af mit Project Life
Merry December 18th
Glædelig 18 december

Wednesday, December 17, 2014

Merry December 17th

In these days I'm home because of the toe, I have had time to take a look at my Project Life. I am a couple of weeks behind, so it has been nice with a little extra time. This is what week 47 looks like

I de her dage hvor jeg er hjemme på grund af tåen, har jeg haft tid til at kigge lidt på mit Project Life. Jeg er et par uger bagud, så det har været rart med lidt ekstra tid. Sådan her kom uge 47 til at se ud
Merry December 17th
Glædelig 17 december

Tuesday, December 16, 2014

Merry December 16th

Hooray for Viaplay, glad I have it, for the time is long, when you can not do so much because of the foot. I have seen quite a few Christmas movies these days. All varieties of Christmas shopping is on standby until I again can have shoes on. Otherwise, I must go out in sandals and cozy socks ; O)
Hurra for Viaplay, godt jeg har det, for tiden er lang, når man ikke kan foretage sig så meget på grund af foden. Jeg får set en del julefilm i disse dage. Alt hvad der hedder julegave indkøb er sat på stand by indtil jeg igen kan have fodtøj på. Ellers må jeg afsted i sandaler og hyggestrømper ;O)

Today I want to show a card I made for Picturing the wolds blog on Saturday
I dag vil jeg vise et kort jeg lavet til Picturing the wolds blog i lørdags
Merry December 16th
Glædelig 16 december

Monday, December 15, 2014

Merry December 15th

After seeing all your beautiful Christmas bakeries around the various blogs, I was quite simply have to do a little self.
So go was boiled crullers and baked vanilla wreaths while I heard Christmas music for the work.
I also took my bandage or it will say it was washed with water, it was very painful. Rarely have I tried something that hurt so badWow, it was not a pretty sight. Do not worry I will not to show it, will make do with a picture of my crullers
Efter at have set alle jeres skønne julebagerier rundt omkring på diverse blogs, blev jeg simpelhen nødt til at lave lidt selv. 
Så i gå blev der kogt klejner og bagt vanilie kranse, mens jeg hørte julemusik til arbejdet.
Jeg fik også taget min forbinding af eller det vil sige den blev skyllet af med vand, for det var godt nok smertefuldt. Sjældent har jeg prøvet noget, der gjorde så ondt. Hold da op det var ikke et kønt syn. Bare rolig jeg skal nok lade være med at vise det, i må nøjes med et billede af mine klejner.
and no I do not go to work today, have no idea how I must bear to wear shoes.
og nej jeg skal ikke på job idag, aner ikke hvordan jeg skal holde ud at have sko på.

Merry December 15th
Glædelig 15 december

Sunday, December 14, 2014

Merry December 14th

So it was already 3 Sunday of Advent and today I got this wonderful packages from Anja from Picturing the world.
Så blev det allerede 3 søndag i advent og i dag fik jeg denne skønne pakker fra Anja fra Picturing the world.
Today I will try to take my bandage, I'm a little curious as to what lies underneath it. Do not think it looks pretty.
I dag vil jeg prøve at tage min forbinding af, jeg er lidt spændt på hvad der gemmer sig inden under den. Tror ikke det ser kønt ud.

Merry December 14th
Glædelig 14 december

Saturday, December 13, 2014

Merry December 13th

My family was real sweet to enjoy on me yesterday when I was sorry I could not come to the Christmas party. My sweet daughter had susih home for lunch. My dear man-made rib roast for dinner.
I  limped around and got decorated up a bit for Christmas
Min familie var rigtige søde til at hygge om mig i går, da jeg var ked af jeg ikke kunne komme til julefrokost. Min søde datter havde susih med hjem til frokost. Min kære mand lavede ribbensteg  til middag. 
Jeg fik taget mig samme og humpede rundt og fik pyntet lidt op til jul

This  elf I have shown before, but he means a lot to me. He comes from the Tivoli Christmas market transp. From that time it had just started and no rides drove where it all was just about the Christmas.
Denne her nisse har jeg vist før, men han betyder meget for mig. Han stammer fra Tivolis julemarkede. Fra dengang det lige var startet og ingen forlystelser kørte, hvor det hele kun handlede om jul.
These snowmen also comes from Tivoli.
Snemændene stammer også fra Tivoli.

As a new thing this year I bought these glasses to create atmosphere
Som noget nyt i år har jeg købt disse glas til at skabe stemning

Merry December 13th
Glædelig 13 december

Friday, December 12, 2014

Merry December 12th

Yeah so I'm sitting here with my feet up and wait for it to bee time for a morphine pill so I can sleep. They chose  to act in the hospital when they saw my toe and removed the nail. it turned out that there was a new nail that tried to squeeze out under the old nail and it may be the cause of all the problems

Ja så sidder jeg her med min fod oppe og venter på at det er tid til jeg kan tage en mofin pille,så jeg kan sove. De valgte nemlig at handle på hospitalet, da de så min tå og fjernede neglen. det viste sig at der var en ny negl ,der prøvede at mase sig ud under den gamle negl og det er muligvis årsagen til alle problemerne.
so no Christmas party at my job for me today ... practice yet well hopefully have Fixed it.
så ingen julefrokost på mit job til mig idag ...øv men alligevel godt de forhåbentlig har fikset det.

You must also have a card today. This time a birthday card. Good thing I have a small inventory of projects which that are not yet shown on the blog here.
I skal da også lige have et kort i dag. denne gang et fødselsdagskort. Godt jeg har et lille lager af projekter,der endnu ikke er vist på bloggen her.
Merry December 12th
Glædelig 12 december
                                                       

Thursday, December 11, 2014

Merry December 11

Today I have the day off because I have to go to the hospital, where they will hopefully find out what is wrong with my toe, which has tease for over 1½ månede now. But I fear that they only say that there is something wrong and  arrange another visit in the new year
Idag har jeg tjenestefri fordi jeg skal på sygehuset, hvor de forhåbentlig kan finde ud af hvad der er galt med min tå, som har drille i over 1½ månede nu. Men jeg frygter at de bare konstatere at der er noget galt og giver min en ny tid i det nye år

today's creative touches are a few very simple Christmas card made for Picturing the world
dagens kreative indslag er et par meget simple julekort lavet for Picturing the world
Merry December 11
Glædelig 11 december

Wednesday, December 10, 2014

Merry December 10th

Then there are only 14 days to Christmas, which is the time however. For the first time in many years, I feel that I can not even keep up.
However, I have started the year gift tags. I have used stamps from Papertry Ink
Så er der kun 14 dage til jul, hvor bliver tiden dog af. For første gang i mange år, føler jeg at jeg slet ikke kan følge med. 
Jeg er dog gået igang med åretgavemærker. Jeg har brugt stempler fra Papertry Ink

Are you started with Christmas preparations?
Er du godt med i juleforberedelserne

Merry December 10th
Glædelig 10 december

Tuesday, December 09, 2014

Merry December 9th

I think time flies here in December and I have not decked up. That I always do in the beginning of December, but the only thing I have achieved so far is my light decorations and a single elf. Namely this one
Jeg synes godt nok tiden flyver afsted her i december og jeg har endnu ikke pyntet op. Det plejer jeg altid at gøre i starten af december men det eneste jeg har nået indtil videre er min dekorationer og en enkelt nisse. Nemlig denne her
maybe I would soon take me time to give it some company. Have you found the Christmas decoration ?
måske jeg snart skulle tage mig tid til at give den lidt selskab. Har du fundet julepynten frem?

Merry December 9th
Glædelig 9 december

Monday, December 08, 2014

Merry December 8th

What a wonderful and very busy weekend I had. I feel I`m a bit used this morning, glad I have off early.
Today I want to show a bit of the Christmas cards I've made the last few weeks.
Sikken en fantastisk og meget travl weekend jeg har haft. Jeg føler mig godt nok noget brugt her til morgen, godt jeg har tidligt fri.
I dag vil jeg vise lidt af de julekort jeg har lavet de sidste par uger.

Merry December 8th
Glædelig 8 december


Sunday, December 07, 2014

Merry December 7th

Wow what a great party, it was yesterday. The guests were happy, the food was great and there was enough and the birthday child got drunk.  It was worth the effort.
Today I`m tired and well used, but I have no time to relax. We must over and clean the house we rented. It must be handed in at 12 o'clock and 13 o'clock, we are goint to a  50th birthday. I think I sleep well at tonight

Hold da fest et brag af en fest, det blev i går. Gæsterne var glade, maden god og der var nok og fødselsdagsbarnet blev fuld. Så kan man vist ikke forlange mere ,det var alt arbejdet værd.
I dag er jeg træt og godt brugt, men jeg har ikke tid til at slappe af. Vi skal over og gøre rent i huset vi har lejet. Det skal afleveres klokken 12 og klokken 13 skal vi til 50 års fødselsdag. Jeg tror jeg sover godt i nat

It is the second Sunday of Advent so here is a  picture of my delicious gift
Det jo anden søndag i advent så i får lige et billede af min lækre gave
and a picture of todays birthday card
og et billede af kortet til dagens fødselsdag
Merry December 7th
Glædelig 7 december

Saturday, December 06, 2014

Merry December 6th

Hooray for that you can plan its blog post, because today is the day for the big party and I don`t have time to be here.
When you are reading this, hopefully the dessert and the starter  are made and I'm probably going to chop salad and vegetables.
Hurra for at man kan planlægge sine blogindlæg, for i dag er jo dagen ,for den store fest og jeg har slet ike tid til at være her.
Når i læser det her, er desserten og forretten forhåbentlig lavet og jeg er sikkert i gang med at snitte salat og grøntsager.

But you will not be cheated for a little creativity. Today is just a page in my Project Life. I am almost completely updated, week 47 and week 48 lie on my table and is almost finished.
Men i skal da ikke snydes for lidt kreativitet. I dag får i lige en side i mit Project Life. Jeg er næsten helt opdateret, uge 47 og uge 48 ligge på mit bord og er næsten færdigt.
Merry December 6th
Glædelig 6 december

Friday, December 05, 2014

Merry December 5th

Todag I just have a quick picture of my calendar candle because I have time off from work today and are very busy
 We are going to throw a party for our daughter  tomorrow and get 40 people for dining. Later in the evening comes 40 of her friends.
She turning 18 on December 23, but the majority's have no time for celebration on that day.
We have chosen to make all the food ourself so I will spent today in the kitchen. In the afternoon we are going down to the Banquet Facilities we have rented and make the tables ready.
I får lige et hurtigt billede af mit kalenderlys da jeg  har jeg fri fra arbejde i dag og meget travlt. Vi skal nemlig holde fest for vores datter i morgen og få 40 mennesker til spisning. Senere på aften kommer 40 af hendes venner. 
Hun bliver 18 år den 23 december, men der har de fleste jo sjovt nok ikke tid til fest.
Vi har valgt at lave alt maden selv så dagen kommer til at forgå i køkkenet. I eftermiddag skal vi ned i det festlokale vi har lejet og gør bordene klar.
Merry December 5th
Glædelig 5 december

Thursday, December 04, 2014

Merry December 4th

I'll just have a few more Christmas cards to show today
I får lige et par julekort mere i dag

Merry December 4th
Glædelig 4 december

Wednesday, December 03, 2014

Merry December 3rd

This weekend I made these three Christmas cards for Picturing the worlds blog. I apologize the picture quality but  there is not much of daylight these days.
I weekenden lavede jeg disse 3 julekort til Picturing the worlds blog. Jeg beklager billede kvaliteten men dag lys er der ikke meget af i disse dage.
Have you started on this year's Christmas cards?
Er du begyndt på årets julekort?

Merry December 3rd
Glædelig 3 december

Tuesday, December 02, 2014

Merry December 2nd

Today you get a picture of this year's Advent wreath, maybe not a ring but then my idea of a Advent decoration. 
I dag får lige et billede af årets adventskrans, måske ikke en krans men så mit bud på en advents dekoration.
I prefer pure natural materials in my Christmas decorations, do you?
jeg foretrækker rene naturmaterialer i mine juledekorationer, gør du ?

Merry December 2nd
Glædelig 2 december

Monday, December 01, 2014

Merry December 1st

Wow it`s been a long time since I have blogged, indeed ½ years. I still live and a lot has happened in the past half year. My previous workplace are closed, but I was fortunate to get a new job at a school. 27 hours per week, which fit perfectly, now that I have osteoarthritis in the hands, feet and back.
I had surgery in May went just fine, but unfortunately it has not helped so much and right now I am struggling with a toe that is very sore and have been inflamed for four weeks. I am again set to orthopedic department, something has gone wrong with the toe.
Hold da op hvor er det længe siden jeg har blogget, ja faktisk ½ år. Jeg lever endnu og en masse er sket på det halve år. Min gamle arbejdsplads lukkede jo, men jeg var så heldig at få nyt job på en skole. 27 timer om ugen ,som passer perfekt ,når nu jeg har slidgigt i hænder, fødder og ryg.
Min operation i maj gik jo fint, men desværre har det ikke hjulpet så meget og lige nu døjer jeg med en tå ,som er meget øm og har været betændt i fire uger. Jeg er igen indstillet til ortopædkirurgisk afdeling, for noget er gået galt med den tå.

In keeping with tradition, I will again this year to try to blog every day in December. Think it's so cozy a tradition and could possibly get me started blogging again.
Traditionen tro vil jeg igen i år forsøge at blogge hver dag i december. Synes det er så hyggelig en tradition og måske kunne få mig igang med at blogge igen.

Today get a picture of my beautiful Advent calendar that I have been given by Anja from Picturing the world, where I am still with the design team.
I dag få i et billede af min skønne advents kalender som jeg har fået af Anja fra Picturing the world, hvor jeg stadigvæk er med på designteamet.

an image of the first packaged content
et billede af første pakkes indhold

Merry December 1st
Glædelig 1 december