Sunday, September 30, 2012

Project life week 36

Oh so there  went almost 14 days where  I didn`t get blogged. It's been a long time since it last happened. We are busy at my work and I am drained of energy in the evening, so there is not much excess to creativity. I have however still taking pictures for Project Life, but I`m nowabout 3 weeks behind with the text.
Uha så gik der næsten 14 dage hvor jeg ikke fik blogget. det er vist længe siden, det sidst er sket. Vi har travlt på mit arbejde og jeg er drænet for energi om aften, så der er ikke meget overskud til kreativitet. Jeg får dog stadigvæk taget billeder til Project life, men jeg er nu bagud med omkring 3 uger med teksten.
 
However, I have been made ​​week 36 finished. Here I lack only two layous, which I intend to put in between weeks pages.
Jeg har dog fået lavet uge 36 færdig. Her mangler jeg kun to layous, som jeg påtænker at sætte indimellem uge siderne.

A picture of the stamps I have played with
Et billede af de stempler jeg har leget med
This afternoon I had time to make a christening card for a colleague, I am not quite satisfied with the result.
I eftermiddags fik jeg tid til at lave et dåbs kort til en kollega, jeg er dog ikke helt tilfreds med resultatet
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, September 16, 2012

Christmas card and project life

I just had a wonderful weekend with my parents, where my mother and I have made several Christmas cards. Mine will of course  donated to OSH.
Jeg har lige haft en skøn weekend hos mine forældre, hvor min mor og jeg har fået lavet flere julekort. Mine bliver selvfølgelig doneret til OSH.
 
The first card is made with inspiration from a card that I have seen talented Becca Feeken make on her blog. She is indeed a great inspiration for me when comes to using Spellbinders die.
Det første kort er lavet med inspiration fra et kort ,som jeg har set talentfulde Becca Feeken lave på hendes blog. Hun er i den grad en stor inspiration for mig  når gælder om at bruge Spellbinders die.
The next cards is simple yet elegant in their own way. I have again used one of my new Spelldinders die.
De næste kort er simple men alligevel elegant på deres egen måde. Jeg har igen brugt en af mine nye Spelldinders die.
You shall not be cheated of my project life, so here is week 35 Next week I'll take a few close-ups again
I skal heller ikke snydes for mit project life ,så her kommer uge 35. I næste uge skal jeg nok tage flere nærbilleder igen.
Finally, I just show my DT contribution to the challenge which is currently running over at Map O mania. We have this week been sponsored with time stamps from Kenny K and metal charms from Korthobby.no
Til sidst vil jeg lige vise mit DT bidrag til den udfordring som lige nu kører over hos Kort O mania. Vi er i denne uge blevet sponsoreret med digt stempler fra Kenny K og metal charms fra Korthobby.no
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, September 09, 2012

a lot of christmas card

 A photo heavy post so you have been warned ;O)
Et foto tungt indlæg så er du advaret ;O)
Today I had a visit from my two really good scrap girlfriends and we had a fantastic day. As always when we meet, one of us have made ​​a challenge for the day. I had decided that we should do Christmas cards to OSH for the first hour , as both Brit and Mille don`t make so many cards. Before they came I made ​​card bases and found a lot of my old Christmas paper and scraps out. They loved the idea. Brit was actually so turned on the idea, that she make cards all day long, so did I. Even Mille had made ​​more than she had planned.
I dag har jeg haft besøg af mine to rigtige gode scrap veninder og vi ahr haft en fantastisk dag. Som altid når vi mødes, har en af os lavet en udfordring til dagen. Jeg havde i dag valgt at vi den første time skulle lave julekort til OSH, da både Britt og Mille ikke laver så mange kort. Jeg havde før de kom lavet kortbaser og fundet en masse af mit gamle julepapir og rester frem. Den var de heldigvis med på. Ja Britt blev faktisk så tændt på ideen at hun lave kort hele dagen, ligeledes gjorde jeg.  Ja selv Mille fik lavet flere end hun havde planlagt.
 
Mille made ​​6 cards, I made 8 and Brit made entire 10 Christmas cards.
Here comes my 8 cards.
Mille lavede 6 kort, jeg lavede 8 og Brit lavede hele 10 julekort. Her kommer mine 8 kort
 
During the week I have also  made ​​Christmas cards after the 14-day hint # 22 MORE Christmas cards on OSH blog
I løbet af ugen har jeg også fået lavet julekort efter 14-dages fiffet #22 FLERE julekort på OSH bloggen
I have also made ​​a birthday card for Cousin Mark
jeg har også lavet et fødselsdagskort til Fætter Mark
Last but not least, a layout made ​​for the online course I follow over at Studio Calico.
Sidst men ikke mindst et layout lavet til det online kursus jeg følger over hos Studio Calico.
I up to date with my project life but it must wait until I get taken pictures of it.
Jeg er opdateret med mit project life men det må vente til jeg får taget billeder af det.
 
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi 


Sunday, September 02, 2012

Project life week 33 and 34

What a week. My in-laws had golden wedding on Saturday, so the whole week has been in this festive character. There has been made ​​triumphal arch, shield, song pots and cards.
Here are the song pots I made very quickly because I first got the message about making them very late.
Sikke en uge. Mine svigerforældre havde guldbryllup i lørdags, så hele ugen har stået i denne fest tegn. Der er blevet lavet æresport, skjold, sang skjulere og kort.
Her er de sang skjuler jeg fik lavet meget hurtigt, da jeg først fik besked om at lave dem meget sent
.
and the card
og kortet
a colleague asked Thursday if I could just made ​​a card for a christening for the next day.
en kollega spurgte torsdag om jeg lige kunne lavet et kort til en barnedåb til næste dag.
Today I relaxed and played in my scrap roomI completed weeks 33 and 34 of  project life
I dag har jeg slappet af og leget i mit scrap værelse. Det blev til uge 33 og 34 i project life
a few close-ups
et par nærbilleder
week 34
a few close-ups
et par nærbilleder
and finally a picture of the stamps I have played with
og til sidst et billede af stemplerne jeg har leget med
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi