Saturday, February 26, 2011

more baptism and baby cards

So I made  my first cards to the  card master challenge week 1. I chose to do task 2, which went like this: Create a card in Vintage style and use at least 2 flowers and at least 2 inks.
And yes I could of course just playing with my new toy. Where am I happy with my button card  stamp set and die, not to mention the beautiful edge die.
Så fik jeg lavet mit første kort til kortmester udfordringen uge 1. Jeg valgt at lave opgave 2, som lød sådan her: lav et kort i Vintage stilen og brug mindst 2 blomster og mindst 2 sværter.
Og ja jeg måtte jo selvfølgelig lige lege med mit nye legetøj. hvor er jeg glad for mit button card stempel sæt og die, for ikke at tale om den flotte kant die.

 It's also just been to a few more baptism and baby cards. I again toyed with the button card die /  stamps and my new Doily dies.
Det er da også lige blevet til endnu  et par dåbs og baby kort. Jeg har igen leget med button card dien og mine nye doily dies


Thanks for stopping by and have a great day.
Tak fordi du kiggede fordi og ha en skøn dag.

Friday, February 25, 2011

PTI blog hop

Today is the PTI February Blog hop day. The challenge goes like this:
"We want to see your best use of scallops, of any sort, on a project! This can include scalloped borders, offset-scallops, stamped scallops, scalloped mats, scalloped frames, layered scallops, scalloped tags or anything else you can dream up! You can use dies, patterned scissors or even circle punches in a row to achieve your special look."

I dag er det februar Blog hop dag over hos PTI. Udfordringen lyder sådan her:
"Vi ønsker at se dine bedste udnyttelse af muslinger af enhver slags, om et projekt! Dette kan omfatte  scalloped border, offset-scallopes, stemplet scallops, scalloped måtter, scalloped rammer, lag på lag scallops, scalloped tags eller noget andet du kan drømme op ! Du kan bruge dies, mønstrede saks eller endda cirkel punches i træk at nå dine specielle udseende. "

I have a long time wanted to do such a book that I've seen in many different blogs, so why not kill two birds with one stone.
I've used a scalloped circle on the front and scalloped border punch inside.

Jeg har længe ville lave sådan en bog, som jeg har set på mange forskellige blogs, så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk.
jeg har brugt en scalloped cirkel på forsiden og scalloped border punch indeni.
Thanks for stopping by and have a great weekend. I know I will because I just got my package with the new release goodies.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend. Det ved jeg, jeg får, for jeg har lige hentede min pakke hos posten med de nye release goodies.

Wednesday, February 23, 2011

I've kissed a lot

Oh yes I've kissed a lot in the last week ...... no I'm not in love (love but my husband very high) but I've kissed a lot of stamps. I love the effect the technique gives

Åh ja jeg har kysset en hel del i den sidste uge......nej jeg er ikke nyforelsket ( elsker dog min mand meget høj) men jeg har kysset med en hel masse stempler. Jeg elsker den effekt den teknik giver.

So here comes a striped baptismal cards kissing technique. I`ve used Hero Arts stamps
Så her kommer en stibe dåbs kort med kysseteknik. Jeg har brugt Hero Arts stempler
 and a single card without kissing technique
og et enkelt kort uden kysseteknik

Thanks for stopping by and have a great Wednesday.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god onsdag.

Saturday, February 19, 2011

Cards

I`ve seen over  at Scrapsisters forum  that the cancer card are missing baby and baptismal cards, so I've been busy the last few days
Jeg så over på Scrapsisters forum at Cancerkort mangler baby og dåbs kort, så det har jeg været i gang med de sidste par dage
 I´ve also made  a card to the monthly challenge over at Hero Arts
Det er også blevet til et kort til måneds udfordringen over hos Hero Arts.
It has also been to a layout to the monthly challenge over at Two peas in a bucket
Det er også blevet til et layout til måneds udfordringen over på Two peas in a bucket.

I will end this post  by showing my DT contribution to the challenge that is now running over at Kort O Mania, which is to use kissing technique.
Jeg vil slutte med at vise mit DT bidrag til den udfordring der lige nu køre over på Kort O Mania, som går ud på at bruge kysse teknik
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, February 13, 2011

Charming and fun day

I had a very charming and fun day yesterday, where I attended the Scrap N Dream mess with my mom and a lot of my best scrap friends . There was always a really nice atmosphere, the food was good and plenty of room at the scrap table, not to mention the lovely soft ice machine, which was frequently visited but that was not  me ; O)  (I was there only twice)
Jeg havde en fantastisk hyggelig og sjov  dag i går, hvor jeg deltog i Scrap N Dream messen sammen med min mor og en masse af mine bedste scrap veninder. Der var som altid en rigtig hyggelig stemning, maden var god og masser af plads ved scrap bordene, for ikke at nævne den dejlige soft ice maskine, som blev flittigt besøgt, men altså ikke af mig  ;O)   ( jeg var der kun to gange)

I was actually both talked and scrap, all three layouts, it was. The two of them coming here
Jeg fik rent faktisk både snakket og scrappet, hele tre layouts blev det til og to af dem kommer her. I was also made 3 extra cards for OSH (besides those I already had from home). Here is a picture of one of them, they are made with kissing technique.
Jeg fik også lavet 3 ekstra kort til OSH ( udover dem jeg allerede havde med hjemmefra). Her er et billede af et af dem, de er lavet med kysse teknik.
 one needs also to act when you are on show and I surpassed myself and spent only  77$  on these items.
man skal jo også handle, når man er på messe og jeg overgik mig selv og brugte kun 420 kr på disse varer

 and no it was not because I was in financial trouble that I have not bought more, it is probably more of these beauties, which had just arrived in the mail last week. Yep nice stamps and die from Papertrey Ink and indeed, if not yet a package from there is coming; O)
og nej det var ikke fordi jeg var i økonomiske problemer ,at jeg ikke købte mere, det skyldes nok nærmere disse skønheder, som lige var kommet med posten  i sidste uge. Jeps lækre stempler og die fra Papertrey Ink og minsanden om ikke endnu en pakke derfra er på vej ;O)


So I will just finish by showing some of the confirmation invitations I have been playing with the last few weeks.
Så vil jeg lige slutte med at vise nogle af de konfirmations indbydelser jeg har leget med de sidste par uger
Thank for stopping by and you must have a continued great Sunday
Tak fordi du kigget forbi og må du have en forsat god søndag.

Wednesday, February 09, 2011

Go-To Sentiment Card.

Right now there is a challenge over at Papertrey Ink (my new online home) where you have to make a Go-To Sentiment Card. Since I dot have so many  stamp set with only sentiment, I have chosen to use Sentiment from several different sets.

Lige nu kører der en udfordring over hos Papertrey Ink ( mit nye online hjem ), hvor du skal lave et Go-To Sentiment card. da jeg ikke har så mange stempel sæt kun med sentiment, har jeg valgt at bruge sentiment fra flere forskellige sæt.

Here is my version on the challenge
Her er mit bud på udfordringen.
I´ve used sentiments from  Fillable frames 10, Damask design, Embellishments and Love birds.
Jeg har brugt stempelsætne Fillable frames 10, Damask design, Embellishments and Love birds.

Thanks for stopping by andhave a great day
Tak fordi du kiggedeforbi og hav en god dag.

Friday, February 04, 2011

Cards

What a week, I have been sick since last weekend. Has had a fever, sore ear and throat, and really snotty. Since it was going better, I got hold of the neck, which I still struggling a little with. Hopefully it away over the weekend, because I go to work on Monday. I'm about to go crazy to lie at home.
Sikken en uge, jeg har været syg siden sidste weekend. Har haft feber , ondt i øret og hals samt rigtig snottet. Da det var ved at gå bedre fik jeg hold i nakken, som jeg stadigvæk døjer lidt med. Forhåbentlig er det væk i løbet af weekenden, for jeg skal på arbejde på mandag. Jeg er ved at gå til af at ligger herhjemme.
 
For good reasons, I have not been creative, but I can show whatI made before I got sick.
Af gode grunde har jeg jo heller ikke været kreativ, men jeg kan vise det jeg fik lavet inden jeg blev syg.
 
Cards to OSH made with my two favorite stamps Hero Arts and Papertrey Ink.
Kort til OSH lavet med mine to favorit stempelmærker Hero Arts og Papertrey ink
Finally, I show my DT contribution over at Kort O Mania, which in turn is a new challenge up. This time the team are sponsored by digi stmpel and digi kit from Robyns Fetish
Til sidst vil jeg vise mit DT bidrag over hos Kort O Mania, hvor der igen er en ny udfordring oppe. Denne gang er vi i teamet blevet sponsoreret med digi stmpel og digi kit fra Robyns Fetish
Thank you for stopping by and have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.