Friday, January 30, 2009

Scrapping old pictures

In this weeks I have rescraped-saving old pictures from the time, when I did not know what was Scrapbooking. So are you ready for a trip back in time to the year 1999

I den forløbende uge har jeg har gang i at omscrappe- redde gamle billeder fra dengang, jeg ikke vidste hvad scrapbooking var. Så er du klar til en tur tilbage i tiden til år 1999.

For this layout, I used a sketch from Inspired BluePrints.
Til dette layout har jeg brugt en skitse fra Inspired Blueprints
A layout of a color scheme, I usually do not use and a mix of different manufacturers.
Et layout i en farvesammensætning jeg normalt ikke bruger og et mix af forskellige producenter.
A card made out of the leftovers from the layout.
Et kort lave ud af resterne fra layoutet.
For the next two layouts, I used sketches from Page Maps.
Til de næste to layouts har jeg brugt skitser fra Page Maps
Another card made out of leftovers.
Endnu et kort lavet ud af resterne.
Well I will run again, because I am traveling to Sweden, where I will stay with my parents for the night. Tomorrow, my mother and I going to Scraproom for shopping. hope you all have a really good weekend and thanks for stopping by.

Nå jeg vil løbe igen ,for jeg er på vej til Sverige, hvor jeg skal overnatte hos mine forældre. I morgen skal min mor og jeg nemlig lige et smut forbi Scraproom og shoppe. Kan I alle have en rigtig god weekend og tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, January 24, 2009

Layouts and card

It´s so great to have the weekend, especially on top of last week's very short weekend. I've really relax in the day, slept long and just been creative in my scraproom.

Hvor er det skønt at have weekend, især oven på sidste uges meget korte weekenden. Jeg har virkelig slappet af i dag, sovet længe og bare været kreativ i scrapværelset.

First layout I will show made for the second challenge to the 1-2-3-scrap blog. And we need to use materials which are at least a half years old.

Første layout jeg vil vise, er lavet til årets anden udfordring over på 1-2-3-scrap bloggen. Her skal man bruge materialer der er mindst et ½ år gammelt.
In addition, there is a bonus mission to create a card of the scrap from the layout. Here is mine.

Derudover er der en bonus opgave, at lave et kort af resterne.
A couple ordering birthday cards, that I have made today.
Et par bestillings fødselsdagskort, som jeg har lavet i dag.
Layout that I've made for a sketch competition over at the pagemaps blog.
Layout som jeg har lavet til en skitsekonkurrence på pagemaps bloggen.
For this layout I have used sketch No. 8 from Inspired Blueprints

Til dette layout har jeg brugt skitse nr. 8 fra Inspired blueprints.
Thanks for stopping by and I hope you have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Friday, January 16, 2009

Weekend????

I wish I could say it was the final weekend, but I can not. Tomorrow we have pedagogical Saturday at my work and I will be there from half past seven am to half past four pm. It's just one of the things I could be apart of my professional.

Jeg ville ønske ,at jeg kunne sige det endelig var weekend, men det kan jeg ikke. I morgen har vi pædagogisk lørdag på mit arbejde og jeg skal være der fra kl.07.30 til kl. 16.30. Det er bare en af de ting jeg godt kunne være foruden i min branche.

I have been scrapping a little of the week. I have used sketches from Pincel- lines for both layouts.

Jeg har fået scrappet lidt i ugen løb. Jeg har brugt skitser fra Pencil-line til begge layouts.

The first layouts are almost all new photos from my daughter's birthday in December. I used some of the new paper from the series "Quiet iSmitten" from My Mind Eyes and the background paper from Daisy D.

Det første layouts er næsten hel nye billeder fra min datters fødselsdag i december. Jeg har brugt noget af det nye papir fra My Mind eyes fra serien "Quiet Smitten" og baggrunds papiret er fra Daisy D.
I could just not stand for sketch No. 115, where the photos is forming a christmas tree. The paper is part of my Christmas present from Dreampapers and it is Heidi swaps and DCWV.

Jeg kunne bare ikke stå for skitse nr. 115 , hvor fotoerne dannet er juletræ. Papiret er en del af min julegave fra Dreampapers og det er Heidi Swapp og DCWV
Thanks for stopping by and I hope you all have a great weekend.

Tak fordi du kigge forbi og jeg håber I alle får en fantastisk weekend.

Sunday, January 11, 2009

a hard week

It has been hard enough to start work again after the holidays. I have been completely washed-out every day when I came home.
This weeks began with a visit to the dentist because I had broken a piece of my teeth through the holidays. I feared the worst because it is very expensive to go to the dentist in this country.I ended up paying 250$ so it was not so bad.
Week ended very good, because my husband has been given new job from Tuesday of. He shall do exactly the same but with a better salary. While driving distance is the same, so now he just have been a car ;O)

Det har godt nok været hård at starte på arbejde igen efter ferien. Jeg har været helt udkørt hver dag, når jeg er kommet hjem.
ugen startede med et besøg hos tandlægen,da jeg havde knækkede et stykke af min tand i ferien. Jeg frygtede det værste, da det jo som bekendt er meget dyrt ,at gå til tandlægen her i landet. jeg slap dog med at betale 1200 kr
Ugen endte tilgengæld rigtig godt, for min mand har fået nyt arbejde fra på tirsdag af. han skal lave nøjagtig det samme men til en bedre løn. Selv kørselafstanden er den samme, så nu skal han bare lige have fundet en bil ;O)

I have not been quite creative in the course of the week simpelhen have been too tired. However, I can show it here layouts that I start when I was in Bella Center last weekend.

Jeg har ikke været ret kreativ i løbet af ugen, har simpelhen været for træt. Jeg kan dog vise det her layouts,som jeg begynde på da jeg var i Bella centret i sidste weekend.

The papers are sponsored by DreamPapers and I got the flowers from sweet Britt. I have used sketch #7 from Inspired blueprints .

Papiret er sponsoreret af DreamPapers og blomsterne fik jeg af søde Brit. Jeg har brugt skitse nr. 7 fra Inspired blueprints.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, January 06, 2009

The first layouts of year

Then the holidays end and I started work again yesterday. it was good enough hard after so many days where I just relax and have slept long.
The start was not as hard as it could have been because my husband right now are jobless as a result of the financial crisis. He got up and drove our daughter to school so I could sleep a little longer ..... nice with such a man!

Så er ferien slut og jeg startede på arbejde igen i går. Det var godt nok hårdt efter så mange dage, hvor jeg bare har slappet af og har sovet længe.
Starten var dog ikke så hård, som den kunne have været,da min mand lige nu er uden arbejde som følge af finans krisen. Han stod op og kørte vores datter i skole ,så jeg kunne sove lidt længere.....dejligt med sådan en mand!

The last three days of my vacation, I scraped a lot. Friday, there were challenges on Scrap is fun forum. One was to make a box after an officer on the Internet. I made this cute box, don´t what I´m going to use it for yet.

De sidste tre dage af min ferie nåede jeg at få scrappet en del. Fredag var der udfordringer på Scrap is fun forum. Den ene var at lave en æske efter en anvisning på internettet. Jeg fik lavet den her søde æske, som jeg endnu ikke ved hvad jeg skal bruge til.
There was also a challenge, which would create a map from a video. Here is my contribution.

Der var også en udfordring,hvor man skulle lave et kort udfra en video. Her er mit bidrag.
Den sidste udfordring jeg deltog i var at lave et layout hvor man brugte mindst 3 slags mønster papir, 6 knapper ,5 brads og et stempel aftryk. Derudover måtte farven sort ikke indgå i hverken billeder eller papir. Opsætningen er liftet fra dette nummer af CK.
The last challenge I attended was to create a layout where you spent at least 3 kinds of pattern paper, 6 buttons, 5 Brads and a stamp. In addition, the color black may not participate in either pictures or paper. Setup is lifts was this issue of CK.
Saturday I attended a cypercrop over at Scrapsistersdk . One of the task was "in festive layers." which would create a layout with pictures from a party. This is my daughter Signe and her grandmother, who enjoy New-year evening

Lørdag deltog jeg lidt i cypercrop hos Scrapsisters.Den ene opgave hed " i festligt lag". hvor man skullelave et layout med billeder fra et fest. Det er min datter Signe og hendes mormor,der hygge sig nytårs aften.
One of the other tasks called "thanks" and here you should write a thank you speech or do a layout, where you said thank you to someone. I chose to make this layout when I said thank you to Annette, which owns scrap shop Dreampapers, where I `m on the design team. I was fortunate to win this task
En af de andre opgaver hed tak og her skulle man skrive en takke tale eller lave et layout, hvor man sagde tak til en person. jeg valgte at lave det her layout, hvor jeg sagde tak til Annette, som ejer scrap butikken Dreampapers, hvor jeg jo er designer. Jeg var så heldig at vinde denne opgave
Sunday I attended a professional convention in the Bella Center, together with some of girls from Dreampapers. Here we sat and scrapped all day, to show what Scrapbooking is all about.

Søndag deltog jeg i en fagmesse i Bella centret sammen med nogle af tøserne fra Dreampapers. Her sad vi og scrappede hele dagen, for at vise hvad scrapbooking er.

The final layout of this post is made from at home. this is my daughter and her friend who drip candles, an activity which I held a lot of when I was child.
Det sidste layout i dette indlæg er et der er lavet herhjemme. det er min datter og hendes veninde,der drypper starin lys, en aktivitet som jeg selv holdte rigtig meget af,da jeg var barn.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.