Saturday, March 22, 2014

Cards and PL

Have spent the afternoon in my scrap room, where I have a good time with me to make these 3 cards to OSH. they are generated from the Cecilie trick # 47 .They are made out of scraps
Har brugt eftermiddagen i mit scrap værelse, hvor jeg har hygget mig med at lave disse 3 kort til OSH. de er lavet udfra Cecilies fif #47.  De er lavet ud af rester.
I am still up to date with my Project Life. Week 11 is here. I again used my monthly package from Gossamer Blue. Am so glad the kits.
Jeg er stadigvæk up to date med mit Project Life. uge 11 kommer her. Jeg har igen brugt min månedspakke fra Gossamer Blue. Er så glad for de kits.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, March 17, 2014

Layouts

I've had a great weekend where I have been very creative. It's enabled me to do all 2 layouts. I can not remember the last time I have made one. I think it's over a year ago, so I'm proud of myself.
Jeg har haft en skøn weekend, hvor jeg har været meget kreativ. Det er lykkes mig at lave hele 2 layouts. Jeg kan slet ikke husk hvornår jeg sidst, har lavet et. Tror det er over et år siden,så jeg er stolt af mig selv.

Saturday I picked up my month package with add-ons from Gossamer Blue and these are the materials I mostly used here
Lørdag hentede jeg min månedspakke med add-ons fra Gossamer Blue og det er de materialer jeg primært har brugt her.
I had also just finished week 10 of my Project Life. (Layoutsne belongs to that week)
Jeg fik da også lige lavet uge 10 i mit Project Life. ( layoutsne hører til den uge)
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, March 14, 2014

Project Life and cards

Convention are successfully completed and my course went well. I hadan amazing trip with my best scrap buddy Brit who also came to function as a disability helps when my arthritis course just chose to tease  that weekend. 
I talked, made cards and bought a lot. I also made ​​a part of my project life, so the pages come here.
Convention er veloverstået og mit kursus gik fint. Jeg havde en fantastisk tur sammen med min bedste scrapveninde Brit, som også kom til at fungere som handicap hjælper, da min gigt selvfølgelig lige valgte at drille netop den weekend.
jeg fik snakket, lavet kort og købt en hel del. Jeg fik også lavet en del i mit project Life, så de sider kommer her.
I had added many pictures in week 7 and 8, so it was an inset page. Materials derived primarily from my monthly package from Gossamer Blue
Jeg havde ekstra mange billeder i uge 7 og 8 så det blev til en inset side. Materialer stammer primært fra min månedspakke fra Gossamer Blue

I also made ​​some cards for OSH. Pictures are from my phone.
Jeg fik også lavet en del kort til OSH. Billederne stammer fra min telefon.

Thanks for stopping by and have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Sunday, March 02, 2014

Project Life week 3, 4 and 5

Then it was spring  according to the calendar. I am slowly turning me ten, I have to live with the challenges of my arthritis gives me. Right now I wait for a CT scan of my ankle and then the operation of the foot. The bones I by opreation 17 years ago, got chiseled from each other, grow again and can now reach each other. It hurts! 
Fortunately I can still do my job and my energy returns slowly back, so there is energy to be creative. 

Så blev det forår i hvert tilfælde ifølge kalenderen. Jeg er langsomt ved at vende mig ti,l at leve med de udfordringer min gigt giver mig.  Lige nu venter jeg på en ct scanning af min ankel og derefter operation af foden. De knogler jeg ved en opreation for 17 år siden, fik mejslet fra hinanden, vokser igen og kan nu nå hinanden. Det gør ondt !
Heldigvis kan jeg stadigvæk passe mit job og min energi vender langsom tilbage ,så der er energi til at være kreativ.

Here come my Project Life Week 3, 4 and 5
for weeks 3 and 4, I have used my monthly package from Gossamer Blue. I'm so glad I switched from Studio calico for this package seems the cards are more useful
Her kommet mit Project Life uge 3, 4 og 5
til uge 3 og 4 har jeg brugt min månedspakke fra Gossamer Blue. Jeg er så glad for jeg skiftede fra Studio calico til denne pakke, synes kortene er mere anvendelige
For week 5 I have used materials from Picturings The Worlds Kit club.
Til uge 5 har jeg brugt materialer fra Picturings The Worlds Kit klub.
I have  also been doing a lot of cards. These cards are inspired by Papertry Inks talented design team
Jeg har skam også fået lavet en del kort. Disse kort er inspireret af Papertry Inks dygtige designteam
Next weekend I draw to Funen, where it stands at the convention throughout the weekend. I will be teaching in Project Life and otherwise just enjoy myself with the girls. 
I næste weekend drager jeg til Fyn, hvor det står på convention i hele weekenden. jeg skal undervise i Project Life og ellers bare hygge mig sammen med tøserne. 

Thanks stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.