Thursday, December 31, 2009

Happy New Year

On the last day I am always a little pensive. A whole new year is upon us and I think to the extent it becomes a new beginning for me and my little family. We are moving to a "new" city and in a "new" house. I look forward very much to launch a new chapter in my life, O)

På årets sidste dag bliver jeg altid lidt eftertænksom. Et helt nyt år står for døren og jeg tror i den grad ,det bliver en ny start for mig og min lille familie. Vi flytter jo til en "ny " by og i et "nyt" hus. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på et nyt kapitel i mit liv ;O)

Year last evening we celebrate in Helsingborg in Sweden with my parents. We also did that last year and it was really nice. Here is a layout with pictures from New Years evening last year. The materials are from Anettes package calendar

Årets sidste aften skal vi fejre i Helsingborg i Sverige hos min forældre. Det gjorde vi også sidste år og det var rigtig hyggeligt. Her er et layout med billeder fra nytårs aften sidste år. Materialerne er fra Anettes pakke kalender
The year's last card is my contribution to the challenges over the short o mania. This is also made of materials from Anettes package kalende.
Årets sidste kort er mit bidrag til udfordringer over på kort o mani. de ter også lavet af materialer fra Anettes pakkekalende.
So there is nothing left to say other than Happy New Year and see you in the new year.
Så er der kun tilbage at sige Rigtig godt nytår og på gensyn i det nye år.

Sunday, December 27, 2009

Merry christmas

So I finally got time to blog a little after Christmas many chores. I would first like to say Merry Christmas to you all.
We celebrated Christmas at home with the family, as we have spent the last days with. We have fortunately holiday one week more and we are going to be working at our "new" house. Today we have started putting up fences around the garden so Speedy can be there.

Så fik jeg endelig tid til at blogge lidt, her oven på julens mange gøremål. Først vil jeg gerne sige Glædelig Jul til jer alle sammen.
Julen fejrede vi herhjemme med familien, som vi også har tilbragt de sidste dage sammen med. Vi har heldigvis ferie en uge mere og der står den på arbejde i vores "nye" hus. i dag har vi været igang med at sætte hegn op omkring haven så Speedy kan komme med derud.

I have not been shown the last two tags I make in connection with Tim Holtz 12 tags two Christmas. They are here.

Jeg har vist ikke fået vist de sidste to tags jeg lave i forbindelse med Tim holtz 12 tags to Christmas. De er her


Here is my second challenge from Anette advent calander, which was to make a Christmas card and 2 to and from card with stuff from some of the packages.

Her er min anden udfordring fra Anette pakkekalender, som lød på at lave et julekort og 2 til og fra kort med nogen af pakkerne.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 19, 2009

What a Christmas gift

What a Christmas gift we received yesterday afternoon. We would meet with the real estate agent out of our "new" house to be entrusted with the keys. As he locks up the door, he laughs as he says: You must also sign a purchase contract on your old house today. Yes, he had sold our old house and it has only been up for sale in 14 days.
So now we just cross the finger to the buyers did not jump from before 04.01.2010 for which the agreement is binding

Sikken en julegave vi fik i går eftermiddags. Vi skulle mødes med ejendomsmægleren ude ved det vores "nye" hus for at få overdraget nøglerne. I det han låser døren op , griner han mens han siger :havde I lige troet at I i dag skulle få nøglerne og samtidig skriver under på en købs aftatale på jeres gamle hus??? ja har har sq slogt vores gamle hus og det har kun været til salg i 14 dage.
Det er da vildt, så nu krydser vi bare finger for at køberne ikke springer fra inden 04.01.2010 for der er aftalen bindende.

At work we have again this year had elf play and I've made this little bag with gift tags inside my elf friend. It is also this week's challenge over the Hero Ats.
By the way so I won " Fresh face"with my one gift tag at the Hero Arts, a $ 50 gift card to their web store

På arbejet har vi igen i år haft nisseleg og jeg har lavet denne lille taske med gavemærker inden i. Det er også ugens udfordring over på Hero Ats.
Forresten så vandt mit ene gavemærke fresh faces over på Hero arts, et gavekort på 50$ til deres web butik
inside
inden i
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 12, 2009

12 tags of christmas

I still follow in Tim Holtz 12 tags of christmas and here are the ones I have made so far .
Jeg følger stadigvæk med i Tim Holtz 12 christmas tags og her er dem jeg indtil nu har lavet

Day 4, 5 and 6
Dag 4, 5 og 6
Day 7 and 8
Dag 7 og 8
Day 9 and 10 (I am not particularly crazy about 10 days, but now it's tested)
Dag 9 og 10 ( jeg er ikke særlig vild med dag 10, men nu er det afprøvet)

Again this year Anette aka Netti and I made scrap Anthony Thomas to one another. As always, there are also challenges and this layout is my solution to the first challenge. It was to create a layout with at least 4 of the 7 first packets. Hope the judge patterns (Anette) approve it ; O)

Igen i år har Anette aka Netti og jeg lavet scrap pakkekalender til hinanden. Som altid er der også udfordringer i og dette layout er min løsning på den første udfordring. Den gik ud på at lave et layout med mindst 4 af de 7 første pakker. Håber den strene dommer (Anette) godkender det ;O)

Thanks for stopping by and continued good weekend
Tak fordi du kiggede forbi og forsat god weeekend.

Sunday, December 06, 2009

Christmas tags

I have not been scrapping this week, but I have made a lots of christmas tag and a christmas card. I have sold almost all my card, so I have to make some for myself. Here is the card.

Jeg har ikke scrappet i denne uge men tilgengæld har jeg lavet en hel masse tags og et enkelt julekort. Jeg har fået solgt næsten alle mine julekort, så nu bliver jeg nød til at lave nogen til mig selv. Her er kortet
Tim Holtz has again this year 12 christmas countdown tags and I have decided to participate this year. he create a new tag every day the first 12 days of December. You can read more about it over on his blog. Here are my first 3 tags

Tim Holtz har igen i år 12 christmas tags nedtælling og jeg har besluttet at deltage i år. han lave et nyt tag hver dag de første 12 dage af december. Du kan læse mere om det over på hans blog. Her er mine første 3 tags
This weeks challenge over at hero Arts is to make holiday tags, and I made these two.
Denne uges udfordring over på hero Arts er at lave jule tags og jeg har lavet disse to.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 29, 2009

a wonderful weeekend

What a wonderful weekend, I have had. I've been to scrapweekend in a luxury holiday home here in North Zealand, not far from where I live with approx. 40 other beautiful, funny and cute women. We have fantastic food, wonderful service, talked and laughed a lot and scrap a tiny bit.

Sikken en skøn weekend, jeg har haft. Jeg har været til scrapweekend i en luksus sommerhus her i nordsjælland ikke langt fra hvor jeg bor sammen med ca. 40 andre skønne, sjove og søde kvinder. Vi har fået fantastisk mad, kanon betjening, snakket og grint en masse og scrappet en lille bitte smule.

I had only made 3 layouts, 2 cards and a "discount" card that Pia Bau so sweetly put it, because she had a better approach than I had seen on the Hero Arts blog. So now I must try Pia method and see if it is better ; O)

Jeg fik kun lavet 3 layouts, 2 kort og et "discount" kort ,som Pia Bau så sødt kaldte det, fordi hun havde en bedre fremgangsmåde end den jeg havde set på Hero Arts blog. Så nu må jeg prøve Pia metode og se om den er bedre ;O)

here comes the three layouts.
her kommer de tre layouts


Thanks for stopping by and have a great first Sunday in Advent.
Tak fordi du kiggede forbi og ha en god første søndag i advent

Wednesday, November 18, 2009

card again

I'm just so happy. This afternoon we were in the real estate agent to arrange the last paper, so now our house up for sale. He could also tell us that the seller have signed our demand for 50000kr in rebate, so now the house should be ours .
It's so strange to think that we should move. We have lived here for 18 years, in fact, I moved straight from my childhood home and intothis house, so it becomes very strange. On the other hand lie the new house only three blocks from my home, so it's almost like coming home again.
It´s going to take some time before we move. The "new" house should have replaced the roof, new windows, extra insulation and have installed wood stove before we move into it.

Jeg er bare så glad. Her i eftermiddags var vi hos ejendomsmægleren for at ordne de sidste papir så nu er vores hus til salg. han kunne også fortælle os ,at sælger har skrevet under på vores krav om 50000kr i prisnedslag, så nu skulle huset være vores.Det er så underlig at tænke på at vi skal flytte.
Vi har boet her i 18 år, ja faktisk flyttede jeg direkte fra mit barndomshjem og hertil, så det bliver meget mærkeligt. Tilgengæld ligge det nye hus kun tre gader fra mit barndomshjem, så det er nærmest som at komme hjem igen.
Der går godt nok et godt stykke tid, for det "nye" hus skal lige have skiftet tag og vinduer, det skal efter isoleres og have installeret brændeovn inden vi flytter ind.

One of my work mates have ordered 4 birthday card and since my card box is loaned out, I just had to make card again ;O)

En af min arbejdskollegaer har bestilt 4 fødselsdagskort og da min kortkasse er udlånt, ja så mått jeg lige igang igen.

The pictures are not the best but we are missing is daylight in Denmark at this time of year, so it will not improve.
Billederne er ikke de bedste, men vi mangler altså dagslys i Danmark på denne årstid, så det blive ikke bedre.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 15, 2009

I`m still here

My blog has been quiet, but I am still here. We have over the last two weeks have been started to look at a new house.
The house we own now have holiday status. The last 10 years we have had dispenation to live here but now we must no longer live here. That means we must live here in the summer half years and live like us here, but not stay overnight in the winter half year, but that is not sustainable in the long run.
So all my time is up with speculation, talk with real estate broker, credit unions, etc. so I have no profit had to scrap or blog. We now have a house in binoculars, and if all goes well, then everything falls into place on Tuesday, so cross fingers for me.

Min blog har været stille, men jeg er her stadigvæk. Vi har i de sidste to uger været igang med at kigge på hus, da vi det hus vi ejer har sommerhus status. De sidste 10 års har vi haft dispenation til at bo her, men nu må vi ikke længer bor her. Det vil sige vi må bor her i sommerhalv året og gerne opholde os her ,men ikke overnatte i vinterhalv året, men det er jo ikke holdbart i længden.Så alt min tid er gået med spekulationer, snak med ejendomsmægler , kreditforeninger m.m så jeg har intet overskud haft til scrap eller min blog. Vi har nu et hus i kikkerten og hvis alt går vel,så falder det hele på plads på tirsdag, så kryds finger for mig.

Yesterday I managed to make this card for the challenge which is now running at over at kort o mani

I går fik jeg dog taget mig sammen til at lave det her kort til udfordringen som lige nu køre over på kort o mani

Before all this fuss buying a home, I signed up to the Scrapfestival challange over at Scrapsisters. Here you are supposed to do a layout every day in November. I'm already hopelessly behind and have only been made 5 layouts. They come here

Inden alt det her huskøb halløj meldte jeg mig til Scrapfestival over hos Scrapsisters. Her er det meningen man skal lave et layout hver dag i november. Jeg er allerede håbløs bagud og har kun fået lavet 5 layouts. De kommer herThanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 01, 2009

No more cards !

Wow I'm tired of making cards. The last month I made 47 cards, because my colleague had to sell some of them this weekend. How many she has been sold, I have no idea yet. So now it stands on scrapping in the near future .

Hold da op jeg er træt af at lave kort. Den sidste måned har jeg lavet 47 kort, fordi min kollega skulle sælge nogen af dem her i weekenden. Hvor mange hun har fået solgt, aner jeg ikke endnu. Så nu står den i den nærmeste fremtid på scrap.

A couple of my christmas card
Et par af alle mine julekort

Yesterday I was at the very last crop of Dreampapers which unfortunately shut on November 30. I've really enjoyed, being a part of Annettes design team and have had many fun and good teaching experiences. I have learned so many nice people to know through this cozy shop. I come in the degree to miss the cozy crops with good service, delicious food, great prizes and pleasant company.

I går var jeg til det aller sidste crop i Dreampapers, som jo desværre lukke d. 30 november. Jeg har virkelig nydt ,at være en del af Annettes designteam og har haft mange sjove og gode undervisnings oplevelser. Jeg har lært så mange søde mennesker at kende gennem denne hyggelige butik. Jeg kommer i den grad til at savne de hyggelige crops med god betjening, lækkert mad , fede præmier og hyggeligt selskab.

Yesterday I succeed to make whole 2 ½ layout ... so here come the two which were finished
I går lykkes det mig at få lavet hele 2½ layout...så her komme de to der blev færdige

The idea of hanging the pictures are liftet from Jana Eubank
Ideen med at billederne hænger ned er liftet fra Jana Eubank.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, October 24, 2009

christmas cards

I'm still not quite on top, coughing and snotty, but it is moving forward. Today, it has been on pure relaxation and comfort in my scraproom. A colleague is going to have a booth at a flea market next weekned and have asked me if she should sell some of my cards, so right now I´m making more cards than layouts.

Jeg er stadigvæk ikke helt på toppen, hoster og snotter en del, men det går fremad. I dag har den stået på ren afslapning og hygge i scrapværelset. En kollega skal have en stand på et kræmmermarked i næsten weekned og har spurgt mig ,om hun ikke skal sælge nogle af mine kort, så lige nu står den mere på kort end scrap.

Here are three cards that I have made today
Her er tre kort, som jeg har fået lavet i dag
This is my contribution to the challenge, which is now running at over 1-2-3-scrap, where you must use flowers, lace, bling and glimmermist.
Det her er mit bud på udfordringen ,som lige nu kører over på 1-2-3-scrap, hvor man skal bruge blomster, blonde, bling og glimmermist.

Thanks for stopping by and I hope you have a fantastic weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du får en fantastisk weekend.

Tuesday, October 20, 2009

home again

So we are home again after a fantastic trip to Disneyland Paris. The drive down there went very well and this year we found our hotel in Belgium, almost seamlessly ; O)
Tuesday we took the metro into Paris and had seen the Eiffel Tower, Arc de Triomphe and Notre Dam. We ate lunch at a nice cafe down by the Seine.
Wednesday and Thursday we spent at Disneyland. Signe and I was unfortunate enough to try to hand firmly in a roller coaster. It was obviously in a dark tunnel, it chose to stop. We sat there for about 20 minutes before it got started again and it was really cold. Fortunately they were nice to inform the speaker and within 5 minutes the light was switched on and an employee arrived to us after 10 minutes, so there was no panic.
Thursday afternoon I was unfortunately ill and had fever, so the 18 hours in the car on the way home on Friday was very long.

Så vi hjemme igen efter en fantastisk tur til Disneyland Paris. Køreturen derned gik fint og i år fandt vi vores hotel i Belgien, næsten uden problemer ;O)
Tirsdag tog vi metroen ind til paris og fik set Eiffeltårnet, Triumfbuen og Notre-Dam. Vi spiste frokost på en hyggelig cafe ned ved seinen.
Onsdag og torsdag tilbragte vi i Disneyland. Signe og jeg var så uheldige, at prøve at side fast i en rutchebane. Det var selvfølgelig i en mørk tunnel, den valgte at stoppe. Vi sad der i ca 20 minutter inden den kom igang igen og det var rigtig koldt. Heldigvis var de flinke til at informere over højtalerne og i løbet af 5 minutter blev lyset tændt og en medarbejder ankom til os efter 10 minutter, så der var ingen panik.
Torsdag eftermiddag blev jeg desværre syg og fik feber, så de 18 timer i bilen på vej hjem om fredagen var meget lange.


I'm still sick, but now things are moving, so hopefully I will soon be on top again.
Jeg er stadigvæk syg, men nu går det fremad, så forhåbentlig er jeg snart på toppen igen.

A man card which I had little energy to do today
Et herrekort som jeg har haft lidt energi til at lave i dag
Girly card I made for card-master week 4 over at Scrapsisters.
Tøsekort jeg lavet til kortmesteren uge 4 over hos Scrapsisters.
we should also make two Christmas tags, here they are
vi skulle også lave to juletags, her er de

I then chose to use them on some cards, so now they look like this
Jeg valgte bagefter at bruge det på nogle kort, så nu ser de sådan ud.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, October 10, 2009

vacation

Hooray I have vacation and tomorrow morning we drive to Disneyland Paris. I am so excited and this year we shall also see Paris city, where I have not been before.

Jubii jeg har ferie og i morgen tidlig kører vi til Disneyland Paris. Det glæder jeg mig rigtig meget til og denne gang skal vi også ind og se selve Paris.

Just two quick cards before I must finished packing my bags.
Lige to hurtige kort inden jeg skal ind og pakke kufferten færdig.

Christmas card made wih alcohol ink
Julekort lavet med alcohol ink

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 04, 2009

a great weekend

I've had a fantastic weekend for the convention on Funen. Lovely company on the journey of Maria and Annette. We stayed at a training center in Middelfart, as head far out into the woods and where breakfast was brunch without herring.

Jeg har haft en fantastisk weekend til convention på Fyn. Dejligt selskab på turen af Maria og Annette. Vi overnattede på et kursuscenter i middelfart, som låg langt ude i skoven og hvor morgenmaden var brunch uden sild.

To convention, there were four sketch contests, as one might choose to do at home or on site. Here are the cards I made for competition.

Til convention var der fire skitsekonkurrencer, som man kunne vælge at lave hjemmefra eller på stedet. Her er de kort jeg lavet til konkurrencen

and the two layouts, where I was fortunate enough to win first prize in one "my roots"
og de to layouts, hvor jeg var så heldig at vinde første præmien på det ene "my roots"
Besides the competitions, I made these two layouts where I have used sketches from Mona

Ud over konkurrencerne fik jeg lavet de her to layouts udfra skitser fra Mona.
I had indeed spent some money, but had the whole 20$ to take home, which is unlike me ;O)

jeg fik da også brugt lidt penge, men havde hele 100 kr med hjem, hvilket ikke ligner mig ;O)

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.