Sunday, October 28, 2012

LAYOUTS & PROJECT LIFE

I've had a fantastic weekend. Last Friday my mother came and stayed overnight. We had a pleasant evening as always and early Saturday morning we drove to Tårstrup where we should participate in Scrap N `Dream fair.
It was as always a really nice day with good food, free coffee and ice cream parlor and a whole squash sweet scrapping!! crazy girls. I talked and made ​​a lot. In fact, it was  3 layouts and 9 card for OSH.  The cards I haven`t  any  pictures of, but my layouts, I can show.

Jeg har haft en fantastisk weekend. I fredags kom min mor og overnattede. Vi havde en hyggelige aften som altid og tidlig lørdag morgen kørte vi til Tårstrup, hvor vi skulle deltage i Scrap N`Dream messen.
Det var som altid en rigtig hyggelig dag med god mad, fri kaffe og isbar og en hel mase søde scrappe gale piger.  Jeg fik snakket og lavet en hel del. Faktisk blev det til hele 3 layouts og 9 kort til OSH. Kortene har jeg ikke nogle billeder af, men mine layouts  kan jeg vise. 
I do not know what happened, but I hadt actually money with me back home. It's certainly never happened before. Here's a picture of my modest purchases.
Jeg ved ikke helt hvad der skete, men jeg havde ret faktisk penge med hjem igen. Det er vist aldrig sket før. Her kommer et billede af mine beskedne indkøb
You should neither  be cheated for my project life. Here are week 42
I skal da heller ikke snydes for mit project life. Her kommer uge 42.
For the record, I can just tell that they last Thursday, they found out what is wrong with my mother in law. It is inflammation of the spine margin. She is now receiving treatment and it goes very slowly forward.
For en god ordens skyld kan jeg lige fortælle at de i torsdags, fandt ud af hvad der er galt med min svigermor. Det er betændelse i ryg margen. Hun er nu i behandling og det går meget langsomt fremad.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 21, 2012

Cards & project life week 41

Then another week passed and a new begin. I've had a good weekend and despite the pain in my wrist, it I manage to be a little creative. Yesterday, Saturday there was acypercrop over at Scrapsisters, but the challenges  just didn`t fell to my taste, so I decided to hold my own OSH crop. The deficiencies love cards, so I made a few.
Så er endnu en uge forbi og en ny kan begynde.  Jeg har haft en god weekend og trods smerter i mit håndled, er det lykkes mig at være lidt kreativ. I går lørdag var der jo cypercrop over hos Scrapsisters, men udfordringerne faldt ikke lige i min smag, så jeg besluttede mig for at holde mit helt eget OSH crop. De mangler love kort, så jeg fik lavet et par stykker.
 I have also managed to make another a week in my project life. I'm apologize for bad picture quality, it's just not easy indoor
Det er også lykkedes mig at lave endnu en uge i mit project life og den skal i da ikke snydes for. Jeg beklager den dårlige billede kvalitet, det er bare ikke nemt indendørs.
A colleague ordered a card for a silver wedding
En kollega har bestilt et kort til et sølvbryllup
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, October 19, 2012

Project life week 39 & 40

Then another week almost gone and a lovely weekend waiting ahead. My family has had autumn holiday, but not me. I have worked and felt sorry for myself, O) We have not been so busy, as many of the children have had free, so yesterday I was allowed to take compensatory leave. This meant that I  washed clothes, cleaned the whole house and had time to update my project life. So here comesProject life week 39 and 40.

Så er endnu en uge næsten gået og en dejlig weekend venter foran. Min famile har haft efterårs ferie, men ikke mig. Jeg har arbejdet og haft ondt af mig selv ;O) Vi har dog ikke haft så travlt, da mange af børnene har haft fri, så igår fik jeg lov at afspadsere. Det betød at jeg fik vasket tøj, gjort rent i hele huset og havde tid til at opdatere mit project life.  Så her kommer project life uge 39 og 40.
a few close-ups
et par nærbilleder
 week 40
uge 40
a few close-ups
et par nærbilleder
The stamps I have played with
Stemplerne jeg har leget med

Thanks for stoping by and I hope you get a great weekend
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du får en god weekend

Tuesday, October 16, 2012

A difficult decision

My DT contribution to the challenge which is now running on the Kort O Mania, which is to use animals in his project. Paper, dies and stamp are all from Papertrey Ink
Mit DT bidrag til udfordringen som lige nu kører på Kort O Mania, som går ud på at bruge dyr på sit projekt. Papir, dies og stempel er alle fra Papertrey Ink.
This is also my last DT contribution to Kort O Mania, because I chose to stop on the design team. It has not been an easy decision because I have been there since the very beginning. I dont feel I have the energy, and creativity  to make the participation that I think a designer must, so I choose to stop while the game is still good.
Dette er også mit sidst Dit bidrag til Kort O mania, da jeg har valgt at stoppe på designteamet. Det har ikke været nogen nem beslutning for jeg har været med siden den spæde start. Jeg føler ikke, at  jeg har overskud, kreativiteten og energien til at gøre deltage, som jeg mener en designer skal, så derfor vælger jeg at stoppe mens legen endnu er god.

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 07, 2012

Project life week 37 & 38

Wow I think time flies away and I do not reach half of what I want. Fortunately this week didn`t  my job take all my energy, so I had time to be creative.
I have both had made ​​a card for a colleague and my Dt contribution to the challenge there is running over at Map O Maniaright now. I´ve also made project life week 37 and week 38 
Hold da op jeg synes tiden flyver afsted og jeg når ikke halvdelen af det jeg gerne vil. Denne uge tog mit job dog heldigvis ikke alt min energi, så jeg fik tid til at være kreativ. Jeg har også fået lavet project lige uge 37 og uge 38.
 
We (the design team) was this time sponsored month digi stamps from Robyns Fetish 
Vi er designteamet denne gang blev sponsoreret med digi stempler fra Robyns Fetish
A colleague sent an SMS to me at 6:40 Friday morning if she could get a card the same day for a 60 th birthday. I got a little busy, but luckily I had first come to work at. 9.30 so I managed it.
En kollega sendte en sms til mig kl 06.40 fredag morgen om hun kunne få et kort samme dag til en 60 års fødselsdag. Jeg fik en anelse travlt, men heldigvis skulle jeg først møde på arbejde kl. 9.30 så jeg nåede det.
Here is my project life week 37 g 38
Her kommer mit project life uge 37 g 38

and finally a picture of the stamps I have played with.
og til sidst et billede af stemplerne jeg har leget med.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.