Saturday, December 31, 2011

Happy New Year

Here on the last day of year  many people makes status over the past year. I have also done that, in  relation to my creativity. 2011 has been the worst layouts years I have experienced as a scrapper. It's only been to 40 layouts and it must surely be turned on in 2012, because I miss doing layouts. In return, I  have produced cards this years. The entire 189 cards and 25 invitations it has become.

Her på årets sidste dag gør mange mennesker status over året der gik. Det har jeg også gjort, i hvertilfælde i forhold til min kreativitet. 2011 har været det sløjeste layouts år, jeg endnu har oplevet som scrapper. Det er kun blevet til 40 layouts og det skal der helt sikkert laves om på i 2012, for jeg savner at lave layouts. Tilgengæld skal jeg love for, at jeg har fået produceret kort i år. Hele 189 kort og 25 indbydelser er det blevet til.

Have you had a good creative year this year?
Har du haft et godt kreativt år i år?

I wish all my blog friends a very happy and prosperous New Year. thanks for all your sweet comments and see you in 2012
Jeg ønsker alle mine blogvenner et rigtig godt og lykkebringende nytår. tak for alle jeres søde kommentar og på gensyn i 2012

Thursday, December 29, 2011

I enjoy my vacation

I enjoy so much my vacation. I relaxed, gone in pajamas all day, seen a whole season of Vampire Diaries, along with my daughter, have been to a family Christmas party. I go to bed late and sleep in and it's just wonderful.
Jeg nyder i den grad min ferie. Jeg har slappet af, gået i nattøj hele dagen, set en hel sæson af Vampire Diaries sammen med min datter, været til familejulefrokost. Jeg går sent i seng og sover længe og det er bare skønt.
I have also been creative and made ​​two layouts. These are the last two challenges from nettis advent calendar and they come here
Jeg har også været kreativ og lavet to layouts. Det er de sidste to udfordringer fra nettis pakkekalender og de kommer her
We must celebrate New Year at home, where my parents come and stay overnight. Where will you celebrate New Year?
Vi skal fejre nytår herhjemme , hvor mine forældre kommer og overnatter. Hvor skal du fejre nytår?

Saturday, December 24, 2011

Merry Christmas

So it is Christmas. We are not so busy today, because we will not spend Christmas at home but in Helsingborg in Sweden with my brother. Therefore I can not show you our Christmas tree, because we dot have one but I still think the blog should have a tree, now it's Christmas. This tree is from Tivoli and it has a  a lot of decoration.
Så blev det jul. Vi har ikke så travlt i dag, for vi skal ikke holde jul herhjemme men til Helsingborg i Sverige hos min bror. Derfor kan jeg ikke vise jer vores juletræ, for vi har ikke noget, men jeg synes alligevel bloggen skal ha et træ, når nu det er jul. Dette her er fra Tivoli og der er godt nok meget pynt på.


Merry Christmas everyone
hope you get a great night
Glædelig jul allesammen
håber I får en fantastisk aften

Friday, December 23, 2011

December 23

Signe har fødselsdag og det har hun jo og det er i dag....... ( it is a Danish fødslsdags song)
Then came the day when my dear daughterturns 15 years.
The Birthday child is still asleep, she is a teenager ;O)  When she wakes up we shall have breakfast with bread, eggs and bacon. Later in the day, we are going toTivoli and day finish at her favorite Chinese reaturant in Elsinore.

Signe har fødselsdag og det har hun jo og det er i dag............
ja så kom dagen, hvor min kære datter nu er 15 år.
Fødselsdagsbarnet sover endnu ,hun er jo teeneager. Når hun engang vågner står den på morgenbrød, æg og bacon. Senere på dagen skal vi i Tivoli og dagen slutte på hendes ynglings kinesisk reaturant i Helsingør.

Here is the card I made for her with some of my new stamps from Just Rite
her er det kort jeg har lavet til hende med nogen af mine nye stempler fra Just Rite
Thanks for stopping by.
Tak forid du kiggede forbi.

Thursday, December 22, 2011

December 22

Then I have the Christmas holiday and it is fantastsik. My mood is 100 times better than yesterday and if it were not, I just look at the Christmas gift my husband was given by her boss today. Last year at this time he was employed in another company where things are definitely not driven by the book, either in terms of salary, pension or payment of tax. Luckily he got a new job this summer and we are very happy
Så har jeg juleferie og det er fantastsik. Mit humør er 100 gange bedre end i går og hvis det ikke var det, skal jeg bare kigge på den julegave manden fik af sin mester i dag. Sidste år ved denne tid var han ansat i et andet firma, hvor tingene absolut ike kørte efter bogen, hverken hvad angår løn, pension eller indbetaling af skat. Heldigvis fik han nyt job i sommer og det er vi meget glade for.

Today's creative touch, I have not even made. It´s Netti who sent me this cute Christmas card. Thank you sweeti
Dagens kreative indslag har jeg ikke selv lavet. Det er Netti som har sendt mig dette søde julekort. Tak for det søde.
Now many of you have display your ornaments on the blog, so I just thought I would show you my favorite gnome.
Nu har mange af jer andre vist deres julepynt på bloggen, så jeg tænkte lige jeg ville vise jer min ynglings nisse, som altid bare skal op.
Tonight we will have family visiting for donuts and mulled wine. Thanks for stopping by.
I aften får vi familie på besøg til æbleskiver og glögg. Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 21, 2011

December 21

An Ultra-short post today. I have had yet another late workday and a lot of irritable children today. So this picture fits perfectly with my condition right now.
Et Ultra kort indlæg i dag. Jeg har haft endnu en lukkevagt og rigtig mange pirrelige børn i dag. Så dette billede passer perfekt til min tilstand lige nu

Tomorrow at 12.00 I have the Christmas vacation the rest of the year and I'm hopefully in a better mood. See you
I morgen klokken 12.00 har jeg juleferie resten af året og så er jeg forhåbentlig i bedre humør. Vi ses

Tuesday, December 20, 2011

December 20

So it's Tuesday again and that means TV series tonight, so today's post is very short.
My husband also thought he just needed a couple of gift tags, so it was made in a quick turnaround. With a pair of dies, stamps and embossing powder it all like a play.
Så er det igen tirsdag og det betyder tv serie aften, så dagens indlæg bliver meget kort.
Min mand mente også lige han skulle bruge et par til og fra kort, så det blev lavet i en hurtig vending. Med et par dies,stempler og embossing pulver går det hele jo som en leg.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Monday, December 19, 2011

December 19

Another quick post before I go to work today. I have to work late, so I know I did not have the energy to blog tonight.
A while ago I made this card box and I do not think I've shown it here on the blog before.
Endnu en hurtig post inden jeg skal på arbejde i dag. Jeg skal lukke, så jeg ved jeg ikke orker at blogge i aften.
For et stykke tid siden lavede jeg denne kortæske og jeg tro ikke, jeg har vist den her på bloggen før
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, December 18, 2011

December 18 Tuesday Trigger

Today I wanted to do something other than Christmas cards. I fell for this photo of Tuesday Trigger challenge over at Moxie Fab World
I dag fik jeg lyst til at lave noget andet end julekort. Jeg faldt for dette fotoet til Tuesday Trigger udfordringen over hos Moxie Fab World.

I was especially inspired by the colors and the bird. I made these two versions, which also participates in the Hero Arts December Challengejeg var især inspireret af farverne og fuglen. Jeg har lavet disse to versioner, som også deltager i Hero Arts december challenge

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 17, 2011

December 17

It will be a short post today, as we celebrate the birthday of our dear daughter. Well it`s not her  birthday today, but there are just not many who have time to celebrate the birthday on the right day.
At that time her parents were planning to have a child was the only thing they did not want a Christmas baby ......... it was not, however but almost, she has birthday on Dec. 23.
Det bliver et kort indlæg i dag, da vi skal fejre fødselsdag for vores kære datter. Ja hun har altså ikke fødselsdag i dag, men der er ligesom ikke ret mange der, har tid til at fejre fødselsdag på hendes rigtige dag.
Den gang hendes forældre planlagde, at skulle have et barn, var det eneste de ikke ønskede et julebarn.........det fik de dog helle ikke men næsten, hun har nemlig fødselsdag d. 23 december.

Today I will show my layout, which is made to the second challenge in my advent calendar from Netti.
I dag vil jeg vise mit layout ,som er lavet til den anden udfordring i min pakkekalender fra Netti

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, December 16, 2011

December 16

Today I will show my DT contribution to challenge # 53 over at Scrap O Mania. It aims to create a Christmas card, layout, box or other in  utraditonelle  Christmas colors, ie no red or green. I chose to make some gift tags (can not completely do without the tags). I have used distress ink, mist, stamps from Unity stamps, hero arts and unique design.
I dag vil jeg vise mit DT bidrag til udfordring # 53 over hos Scrap O Mania. Den går ud på at lave et julekort, layout, æske eller andet i utraditonelle julefarver, altså intet rødt eller grønt. Jeg har valgt at lave nogle til og fra tags(kan jo ikke helt undvære de tags). Der er brugt distress ink, mist, stempler fra Unity stamps, hero arts og Unik design.

Thanks for stopping by and hav a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Thursday, December 15, 2011

December 15

Today I will show a little box I made, which I need for a Christmas present. The work as a pizza box and was extremely easy. Obviously I can not remember where I have the template from, but it is found on the Internet.
Idag vil jeg vise en lille æske jeg har lavet, som jeg skal bruge til en julegave. Den fungere som en pizza æske og var yderst nem. Jeg kan selvfølgelig ikke huske hvor jeg har skabelonen fra, men den er fundet på nettet


Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 14, 2011

December 14

Today, my mom was over here (she lives in Sweden) to help us, as there would come a man and change our water meter. They always have to do this, when we are at work! My sweet mother even moved  her Christmas lunch with the travel girls just to help us. As thanks for the help she got a jar of Christmas cookies. On the jar I had tied a little tag  ... of course I had just played with my new stamps.
I dag har min mor været herovre( hun bor i Sverige) for at hjælpe os, da der skulle komme en mand og skifte vores vandmåler. Sådan nogle kommer jo altid, når vi andre er på arbejde. Min søde mor flyttede endda sin jule frokost med rejseklubben bare for at hjælpe os. Som tak for hjælpen fik hun en krukke med julebag. På krukken havde jeg bundet et lille tag på...selvfølgelig havd jeg lige leget med mine nye stempler.
A closeup of the small tag
Et nærbillede af det lille tag

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 13, 2011

December 13 new toys

Today I could finally get my Christmas present to myself from myself ; O)
5 beautiful packages of stamps from Just Rite ready to play with.
Here's a picture of two of the packages (there gotta be something to blog about another day)
I dag kunne jeg endelig hente min julegave, til mig selv fra mig selv ;O)
5 skønne pakker stempler fra Just rite lige til at gå ombord i.
her kommer et billede af to af pakkerne (der skal jo også være noget at blogge om en anden dag)
Luckily I also had time this afternoon's  to play around with them and I made this Christmas card.
 Heldigvis havde jeg også i eftermiddag tid til at lege lidt med dem og det kom der det her julekort ud af

Well now I will run again, Have to vacuum before my TV evening begins. Today will be affected both Bones and NCIS who are some of my favorite series. Do you have any series you just have to watch on TV ??
Nå nu vil jeg løbe igen, skal støvsuge inden min tv aften begynder. I dag kommer der nemlig både Bones og  NCIS som er nogle af mine ynglings serier. Har du nogen serier du bare må se i tv

Monday, December 12, 2011

Tag No. 12

Then we came to the end of this year's 12 tag for Christmas. It was a bit of sadness that I had made ​​the last tag, it is definitely my favorite this year. Today's tag fell much more to my taste than yesterday. Again took my tag a different direction than Tim's. see for yourself.
Så nåede vi til vejs ende med dette års 12 tag for Christmas. Det var lidt med vemod at jeg fik lavede det sidste tag, det er helt klart min favorit i år. Dagens tag faldt meget mere i min smag end det i går. Igen tog mit tag en noget anden drejning end Tims. Se selv
A close-up so you can see all the lovely pearlescent shine.
Et nærbillede så man kan se alt det dejlige perlemor skær
It has been fun, creative and very inspiring to participate in the 12 tags. I'm quite ready for next year and you can begin to warm up Netti.
Det har været sjovt, kreativt og yderst inspirerende at deltage i de 12 tags. Jeg er helt klar til næste år og du kan godt begynde at varme op Netti.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, December 11, 2011

Tag no.11

I do not know what to do when the last tag is put up on Tim's blog tomorrow. I enjoy me making them even if they do not all fall into my taste. Today's tag fell not in my taste, but here it is ... you gotta challenge yourself.
Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre, når det sidste tag bliver lagt op på Tims blog i morgen. Jeg hygger mig med at lave dem også selv om de ikke alle falder i min smag. Det gjorde dagens tag heller ikke, men her er det...man skal jo udfordre sig selv

Every year I make and Netti scrap advent calendar to each other with challenges in.
This year Nettis first challenge for me to make a Christmas card for Christmas sketch challenge over at Riddersholm design. There comes a new sketch every Thursday until Christmas and you can read more here.
Hvert år laver jeg og Netti scrap pakkekalender til hinanden med udfordringer i.
I år er Nettis første udfordring til mig at lave et julekort til julekorts skitse udfordringen over hos Ridderholm design. Der kommer en ny skitse hver torsdag indtil jul og du kan læse mere her. 
Here is my card for the sketch in week 49 most materials stammerfra my advent calendar.
Her er mit kort til skitsen i uge 49. de fleste materialer stammerfra min pakkekalender.
The small trees are made of one of these Spellbinder die I got in the mail last Friday. Now I wait for just the stamps to suit these dies, they are unfortunately in duty, so I hope they arrive before Christmas. They are indeed a Christmas present to myself from myself ; O)
De små træer er lavet af en af disse Spellbinders die ,jeg fik med posten i fredags. Nu venter jeg bare på stemplerne der passer til disse dies, de er desværre i tolden, så jeg håber de når frem inden jul. De er nemlig en julegave til mig selv fra mig selv ;O)
Do you remember to give yourself a Christmas present?
Husker du at give dig selv en julegave??

Saturday, December 10, 2011

Tag No. 10

Today's tag is definitely my favorite. I was so happy when I saw I had almost all the materials, until I saw I had to use wide tape. Something I had not, of course, so in my despair  the project took a whole different twist. I'm very satisfied with the outcome.
Dagens tag er absolut min favorit. Jeg blev så glad da jeg så jeg havde stort set alle materialerne, lige indtil jeg så jeg skulle bruge bredt tape. Sådan noget havde jeg selvfølgelig ikke, så i min fortvivelse tog projektet en hel anden drejning. Jeg er yderst tilfreds med resultatet.
Today I have also broken our usual Christmas tradition, because I haven´t baked "jew cookies" but instead tried to bake a sugar cake.  I am very excited to taste them.
I dag har jeg også brudt vores normale juletradition, for jeg har nemlig undladt at bage jødesmåkager med har istedet for prøvet at bage sukker kringler. Dem er jeg meget spændt på.
What you bake for Christmas?
Hvad bager du til jul?

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, December 09, 2011

Tag No. 9

Today, Tim Holtz participate
 in Hero Arts festive bloghop and on this occasion he uses a brand new Hero Arts stamp, which is not yet in commerce. It was the inspiration for my tag. I've also used a Hero Arts stamp and here stops the comparing, since I did not have the other materials. I have used a little distress Stickles on the leaves and think it gives a nice effect.

 I dag deltager Tim Holtz i Hero Arts festlige bloghop og i den anledning bruger han et helt ny Hero Arts stempel, som endnu ikke er i handel. Det blev inspirationen til mit tag. Jeg har også brugt et hero Arts stempel og her stopper efterligningen, da jeg ikke havde de andre materialer. Jeg har brugt lidt distress stickles på bladene og synes selv det giver en flot effekt.
Thanks for stopping by and have a great weekend
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend

Thursday, December 08, 2011

Tag no. 8

Tim's tag for today was good sufficiently very different and not a typical Christmas tag. I have enjoyed  making it. However, I have chosen to make my a little more Christmas-like.
Tims tag til i dag var godt nok meget anderledes og ikke et typisk jule tag. Jeg har hygget mig med at lavedet. Jeg har dog valgt at lave mit en anelse mere juleagtig

Thank you for looking over and have a good night
Tak fordi du kigget forbi og hav en forsat god aften

Wednesday, December 07, 2011

Tag No. 7

I was so tired when I got home from work that I first thought, that I had to skip today's tag. After a cup of coffee, I  agree with myself, that when you have said A one must also say B. I really enjoyed myself with it and am very satisfied with the outcome.
Jeg var så træt da jeg kom hjem fra arbejde, at jeg først tænkt,e at jeg måtte springe dagens tag over. Efter en kop kaffe blev jeg alligevel enig med mig selv om,  at har man sagt a må man også sige B . Jeg hyggede mig faktisk med det og er meget tilfreds med resultatet.
A close-up of the shiny embossing. I just love this stamp from Just Rite
Et nærbillede af den skinnende embossing. Jeg elsker bare det stempel fra just Rite
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 06, 2011

Tag No. 6

We are already halfway through the 12 tags that I think time passes quickly when your are having fun.
Today's tag and I just will not be good friends. I think the technique with metal tape is fun, but I just think I could not get it to look pretty. Maybe because I did not have the right embossing folders! Well, my dear blog friends must not be cheated of the strange results.
Vi er allerede halvejs igennem de 12 tags, jeg synes godt nok tiden går hurtigt, når man har det sjovt
Dagens tag og jeg vil bare ikke være gode venner. Jeg synes teknikken med metal tape er sjov, men jeg synes bare ikke jeg kunne få det til at se pænt ud. Måske fordi jeg ikke havde de rigtige embossing folders! Nå men mine kære blog venner i skal ikke snydes for det mærkværdige resultat

we start just with a closeup of the technique itself, just to show that I actually did it ;O)
vi starter lige med et nærbillede af selve teknikken bare for at vise at jeg rent faktisk har gjort det ;O) 
the finished tag where the technique is well hidden
det færdige tag, hvor teknikken er godt skjult

Have you tried a technique that simply will not succeed?
Har du prøvet en teknik som bare ikke vil lykkes??

Monday, December 05, 2011

Tag No. 5

After a long hard day at work (35 children with a public bus for the Christmas ball), I finally finished the day's tag. It's almost become a tradition that I do not have half of the materials to be used ; O) Today's technique, however, was great fun and gives a cool effect, so I will definitely try this again
Efter en lang hård dag på jobbet ( 35 børn med offentlig bus til julebal),er jeg endelig blevet færdig med dagens tag. Det er jo næsten blevet en tradition, at jeg ikke har halvdelen af de materialer der skal bruges ;O) Dagens teknik var dog rigtig sjov og giver en fed effekt ,så det skal jeg helt klart prøve igen
Now I need a cup of coffee, sit with my legs up and make alsolut nothing. Have a good night
Nu trænger jeg til en kop kaffe, sidde med benene oppe og lave alsolut ingenting. Hav en forsat god aften

Sunday, December 04, 2011

Tag No. 4

Tag No. 4 was a challenge of the larger. Yes I had not the white stains distress, so I took some liquid pearls and mixed with water. It gave a fantastic pearl effect, but it's not so good to stamp on, as it creates a kind of slippery surface.
I didn`t have the snowflake border die, but found hiding in my stack some very old ghost shapes and they were fine for the purpose.
It went really wrong with my Distress Crackle Paint, for I am an impatient person and used my heat gun. it ended up looking pretty funny, but I chose to use my now "deformed" reindeer. See for yourself

Tag nr 4 blev godt nok en udfordring af de større. Ja jeg havde jo ikke den hvid distress stains, så jeg tog noget liquid pearls og blandet med vand. Det gav en hel fantastisk perlemor effekt, men det er knap så godt at stemple på,da det laver en form for glat overflade.
Jeg havede ikke snefnug border dien, men fandt i gemmerne nogle meget gamle ghost shapes og de var fine til formålet.
Det gik helt galt med min distress crackle paint, for jeg er jo et utålmodigt menneske og brugte min varmepistol. det kom til at se temlig sjovt ud, men jeg valgte alligevel at bruge mit nu "deforme" rensdyr. Se selv
a closeup of my deformed reindeer
et nærbillede af mit deforme rensdyr

Now before the whole blog do not go up in Tim Holtz (though he is my idol),  here's card which was very difficult to find an idea for. My colleague has ordered a card for a funeral and I've never done such one before.
Nu skal det hele jo ikke gå op i Tim Holtz ( selvom han er mit idol), så her kommer et kort, som var meget svær at finde en ide til . Min kollega har nemlig bestilt et kort til en bisættelse og jeg har aldrig lavet sådan et før.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Saturday, December 03, 2011

Tag No. 3

Tag No. 3 still a challenge because I did not have the stamp and embossing folder
but then one must indeed be inventive :O)Tag nr 3 endnu en udfordring, da jeg ikke havde stemplet og embossing folderen, men så blomster kreativiteten og opfindsomheden jo ;O)
I have chosen to stop as a designer at Scrapsister design team. After having been on various design team for several years, I feel that I need to do whatever I want and when I want. This way, I hope that the desire to scrap will come back, because it has not really been there this year. Thanks for stopping by.
Jeg har valgt at stoppe som designer på Scrapsister designteam. Efter at have været på diverse designteam i flere år føler jeg, at jeg trænger til at lave lige hvad jeg har lyst til og når jeg har lyst. På den måde håber jeg, at jeg får scrap lysten tilbage, for den har ikke rigtig været der i år. Tak fordi du kiggede forbi

Friday, December 02, 2011

Tag no. 2

 I finished tag No. 2 and once again I didn`t have the  paper, the distress stain and a little green pine wreath. I thought a little gesso mixed with water works almost as distress stain and it did.
Så blev jeg færdig med tag nr. 2 og endnu engang havde jeg ikke papiret, distress stain og en lille grøn grankrans. Jeg gik i tænkeboksen og lidt gesso blandet op med vand virker næsten som distress stain.
 
Here is the result
Her er resultatet
Thanks for stopping by and have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Thursday, December 01, 2011

Tim Holtz 12 Tags of Christmas

Then it became on December 1st and tradition, I join Tim Holtz 12 Tags of Christmas. I've done it the last two years and think it's such a nice little thing to do.
Here is my suggestion that the tag no . It was quite a challenge to make, since I do not have half the stuff he used. However, I am extremely pleased with the results.
Så blev det den første december og traditionen tro deltager jeg i Tim Holtz 12 tags til jul. jeg har gjort det de sidste to år og synes det er sådan en lille hyggelig ting at lave.
Her er mit bud på tag nr 1. Det var noget af en udfordring at lave, da jeg ikke har halvdelen af de ting han har brugt. Jeg er dog yderst tilfreds med resultatet
Do you  make tags for Christmas?
Thanks for dropping by
Laver du tags til jul?
Tak fordi du kiggede forbi

Monday, November 28, 2011

Paper lantern

I consider the time runs fast and I can not keep up. My blog is neglected and it suits me, not really. I really hope that I get more time in December.
Jeg synes godt nok tiden løber hurtigt og jeg kan slet ikke følge med. Min blog bliver forsømt og det passer mig ikke rigtigt. Jeg håber virkelig, at jeg får mere tid i december.
Last weekend my mother was visiting and we had a nice day rigitg in my scrap room. We should try to make some paper lanternwe had seen in the magazine "Inzpira". My mother believed she had to do 3 or 4 for the Christmas table, but since it took us most of the day to make one, the idea was shelved again. It was  a patient work, but the result was then very fine. see for yourself
Sidste weekend var min mor på besøg og vi havde en rigitg hyggelig dag i mit scrap værelse. Vi skulle prøve at lave nogle lygter, vi havde set i bladet "Inzpira". Min mor mente, hun skulle lave 3 eller 4 til årets julebord, men da det tog os det meste af dagen at lave en, blev den ide lagt på hylden igen. Det var godt nok et tålmodigheds arbejde, men resultatet blev da meget fint. se selv

a closeup of the details, the glass is made ​​of isinglass/ gelatine

et nærbillede af detaljerne, glasset er lavet af husblas
Friday, a colleague asked me if I could make a birthday card to Saturday, so I got a little busy. It's no big deal when you have a couple of nice stamps from Just Rite and my beloved Spellbinder ;O)
I fredags spurgte en kollega mig, om jeg ikke lige kunne nå at lave et fødselsdagskort til lørdag, så jeg fik lidt travlt . Det er jo ingen sag, når man har et par flotte stempler fra Just Rite og mine elskede spellbinders ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Thursday, November 17, 2011

My Mind`s Eye blog challenge 29

So the time slipped away again and the blog has been quiet for too long. November has been very hectic at work, with training as a language tutor, parent interviews and various evening meetings. Now it seems to brighten, so hopefully my blog and creativity are not neglected.
Så smuttede tiden igen fra mig og bloggen har ligget stille alt for længe. November har været meget hektisk på mit arbejde, med efteruddannelse som sprogvejleder, forældresamtaler og diverse aftenmøder. Nu ser det ud til at lysne, så forhåbentlig bliver min blog og kreativitet ikke forsømt.

First, I show a card that I made to Blog Challenge 29: Card
Først vil jeg vise et kort som jeg har lavet til Blog Challenge 29: Card
This decorated paper bag is my DT contribution to the challenge, who is currently running over at Kort O Mania
Denne pyntet papirspose er mit DT bidrag til udfordringen, der lige nu kører over hos Kort O Mania
Finally, I show the card that I've made for Christmas online course over at Creative Publishing
Til sidst vil jeg vise det kort, som jeg har lavet til online julekurset over hos Creative Publishing

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, November 07, 2011

new favorite brand

Then there is yet a great weekend past and the work call again. I think good enough time passes quickly when the late summer of?
Så er endnu en skøn weekend forbi og arbejdet kalder igen. Jeg synes godt nok tiden går hurtigt, hvor blev sensommeren af?
Last SaturdayI got my new stamps from Just Rite in the mail. I must confess that I once again have found a new favorite brand. Now perhaps someone think, what does she want with the small letters, that`s what Just Rite is best known for  in Denmark  ........ but no, they have  understood that redirected develop their products and now also the beautiful clings stamps .
I lørdags kom mine nye stempler fra Just Rite med posten. Jeg må tilstå at jeg endnu engang har fundet et nyt favorit mærke. Nu sidder der måske nok nogen og tænker ,hvad vil hun med de små bogstaver, som vi jo i danmark bedst kender Just rite for ........men nej de har sørme forstået at viderudvikle deres produkter og har nu også de skønneste cling stamps..

See for yourself here, where I have played with sets of "Fleur de lis" and "Musical Notes". They fit naturally into a Spellbinder die
Se selv her, hvor jeg har leget med sættene "Fleur de lis " og "Musical Notes". De passer naturligvis til en spellbinders die
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.