Sunday, March 29, 2009

Home again

I am home again after a wonderful weekend in Sweden with my parents.
Friday evening we watch television. We saw the X-factor finals.
Saturday, I gave my mother one teaching Scrapbooking in "Lisette scrap school" She is the most cheeky student, I have for a long had. She spoke in the mobile phone in the classroom and at a time she emigrated from teaching, what do I think!..... but we had a really fun and nice day.
In our lunch break we went down to the local sewing store and bought a lot of beautiful ribbons and buttons, before we sat down and scrap again.
Today Sunday, we took to the scrap trade fair and were purchased new supplies

Så er jeg hjemme igen efter en skøn weekend i Sverige hos mine forældre. Fredag aften hygge vi foran fjernsyne, hvor vi så finalen i x-factor.
Lørdag gav jeg min mor ene undervisning i scrapbooking i " Lisettes scrap skole" Hun er den frækkeste elev, jeg længe har haft. Hun talte i mobil telefon i undervisningen og på et tidspunkt udvandrede hun fra undervisningen, hvad mener I!..... men vi havde nu en rigtig sjov og hyggelig dag. I vores frokostpause gik vi ned til den lokale sy butik og købte en masse flotte bånd og knapper, inden vi atter satte os til at scrappe.
I dag søndag tog vi til scrap messe og fik købt nye forsyninger.

When I came home this afternoon there was a package waiting for me. That was my pre-orders, which I have waited a long time ..... but these wonderful products from Prima was clearly worth waiting for...take a look ;O)

Da jeg kom hjem her i eftermiddags stod der en pakke og ventede på mig. Det var mine forudbestillinger, som jeg har ventet længe på.....men disse skønne varer fra prima var helt klart værd at vente på...tjek dem lige ;O)


Here is a selection of what I bought at the fair.
Her er et udpluk af det, jeg købte på messen.

One of the layouts I made sauterday. I have use a sketch from Inspired blueprints
Et af de layout jeg lavede i lørdags. Jeg har brugt en skitse fra Inspired blueprints
A layout for challenge number 4 over at my challange blog 1-2-3-scrap, where you must only use cardstock. I have used a mask technique and then stamping while the mask is still tops on.
Mit bidrag til opgave 4 over på 1-2-3 scrap. Man må kun bruge ensfarvet karton. Jeg har brugt maske teknik og stemplet, mens masken stadigvæk låg på.
A close-up view of the details
Et nærbillede af detaljerne
This layout is made for the March challenge over at Mosh-posh, where I have used my March kit.

Det her layout er lavet til marts udfordringen hos Mosh-posh, hvor jeg også har brugt min marts månedspakke
I will run again, in and drool over all my new flowers. Thank you for stopping by.
Jeg vil løbe igen, skal ind og savle over alle mine nye blomster.Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, March 24, 2009

cards

I have been home from work the last two days with the bad back, now it is thankfully about to be better, so tomorrow I am at work again. I hate being home because of illness. Now, my back is so much better that I can sit at my computer and update my blog with some cards, I got done this weekend before his back went berserk.

Jeg har været hjemme fra arbejde de sidste to dage med dårlig ryg, nu er det heldigvis ved at være bedre,så i morgen går jeg på arbejde igen. Jeg hader at være hjemme på grund af sygdom. Nu er rygge heldigvis så meget bedre,at jeg kan sidde ved computeren og opdatere min blog med nogle kort, jeg fik lavet i weekenden inden ryggen gik amok.

The first two cards is confirmation card and the others are just birthday cards, which are nice to have.

De to første kort er konfirmations kort og de næste er bare fødselsdags kort, som er rare at have liggende.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, March 15, 2009

Lots of scrap

The last few days has all been atbout Scrapbooking . Thursday I was at DreamPapers and teach. It went really well and the students were very sweet.
De sidste par dage har stået i scrapbookingens tegn. I torsdag var jeg inden og undervise i DreamPapers. Det gik rigtig fint og kursisterne var meget søde.

Today we started challenge No. 3 job in Scrapmesteren 2009 and I've made this layout as proposed for the challenge.
I dag har vi skudt opgave nr. 3 i Scrapmesteren 2009 igang og jeg har lavet det her layout, som forslag til opgaven.

A close-up view of some of the details
Et nærbillede af nogle af detaljerne
Yesterday I was with 12-hour crop in DreamPapers. It was as always a really nice day with good company, nice welcome gift and delicious prizes. I had talked a lot, scrap and bought little.
I går var jeg til 12 timers crop i DreamPapers. Det var som altid en rigtig hyggelig dag med godt selskab, flot velkomstgave og lækre præmier . Jeg fik snakket en masse, scrappet og købt lidt.
One of the layout I made, I`m inlove with those new papers from Prima.
Et af de layouts jeg fik lavet i går, jeg er simpelhen forelsket i de nye papir fra Prima
A close-up view of some of the details
Et nærbillede af nogle af detaljerne
Another layout with delicious paper and the fantastic flower vine
Endnu et layout med de lækre papir og de fantastiske blomster ranker
There was an Easter challenge which, among other things was to use the colors orange, white, yellow, green and brown. I gave up doing it because I could not use those the colors to these pictures. So I made this layout insted
Der var en påske udfordring som blandt andet gik ud på at bruge farverne orange, hvid,gul, grøn og brun. Jeg opgav at lave den, da jeg ikke kunne forligne mig med de farver, til disse billeder. Så jeg lavet det her layout i stedet.I had also made another envelope card for a colleague who needed it for a christening.
Jeg fik også lavet endnu en kuvertkort til en kollega ,som skal til barnedåb.I have the last few weeks, bought a lot of punch and now I've finally had time to play with some of them.
Jeg har de sidste par uger købt rigtig mange forskellige punch og nu har jeg endelig fået tid til at lege med nogen af dem.
I have not really used punch before, but now I've really open my eyes up for the amazing effects they have. Like me right now is obsessed with corrugated cardboard, which I can see my layouts. Fun as we constantly change style. What are you concerned about right now?
Jeg har egentlig ikke rigtig brugt punch før, men nu har jeg rigtig fået øjene op for, hvilken fantastiske effekter de har.Ligesom jeg lige nu er besat af bølgepap, som I nok kan se på mine layouts. Sjovt som man hele tiden skifter stil. Hvad er du optaget af lige nu?
Thanks for stopping by and thanks for all your sweet comment. I really appreciate them.
Tak fordi du kiggede forbi og tak for alle jeres søde kommentar. Dem værdsætter jeg virkelig

Tuesday, March 10, 2009

In honor of Betina

As many of you know, so I rescrap some of my old pictures. These are the pictures where I have no negatives and I have the scrap before I knew what was scrappoking. Sweet Betina wrote a comment here on the blog ,that she would like to see how these layouts looked before. So this is in honor of Betina.

Som mange af jer ved, så omscrapper jeg nogle af mine gamle billeder. Det er de billeder, hvor jeg ingen negativer har og som jeg har scrappet fra før jeg vidste hvad scrappoking var.Søde Betina skrev engen en kommentar her på bloggen,at hun godt kunne tænke sig at se, hvordan disse layouts så ud før.Så det her er til ære for Betina.

How it looked when I made it back in 1999.
Sådan så det ud , da jeg lavede det tilbage i 1999.

and so it appears today
og sådan ser det ud i dag.

A kollaga asked if I could make a birthday card to an elderly lady who has a love for owls. I have chosen to make it very simple.

En kollaga spurgte ,om jeg ikke kunne lave et fødselsdags kort til en ældre dame, der har en forkærlighed for ugler. Jeg har valgt at lave det meget simpelt.
I have holiday the rest of the week. I´m going to use those days on relaxation, however I shall teach a class of newbies at Dreampapers on Thursday and to a 12 hour crop on Saturday .. but it is also fun and pure comfort.

Så holder jeg ferie resten af ugen. Dagene står på afslapning dog skal jeg undervise et begynderhold hos dreampapers på torsdag og til 12 timers crop på lørdag..men det er jo også ren hygge.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Thursday, March 05, 2009

Cards

I have for a long time wanted to try to create a card with accompanying envelope, which I have seen in the Norwegian magazine "Ett Tryk. When one of my colleagues asked if I could make a card for a christening, I thought that it was just such a one that would fit perfectly.

Jeg har længe ville prøve, at lave et kort med tilhørende kuvert, som jeg har set i det norske blad "Ett Tryk". Da en af mine kollegaer spurgte,om jeg ikke kunne lave et kort til en barnedåb, tænkte jeg,at det var da lige sådan et der ville passe perfekt.

The envelope came to look like this.
Kuverten kom til at se sådan her ud.
And the card
og kortet
yesterday I had the card with me at work and my colleague was very pleased. Actually so happy that she showed it around to everyone and immediately there was someone who said "I also going to a christening at the weekend, can you made one for tomorrow?" So yesterday I spent the evening making this one for a little boy.
Jeg havde i går kortet med på arbejdet og min kollega blev meget glad. faktisk så glad at hun viste det rundt til alle og straks var der en, der sagde "Jeg skal også til barnedåb i weekenden, kan du lavet et til i morgen?"Så min aften i går gik med det her kort, til en lille dreng.

and the card
og kortetThanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, March 01, 2009

New supplies

Friday I went over to my parents in Helsingborg (Sweden) and my mother and I obviously had to stop by Scraproom. There were just come some new products from CHA so I just went berserk in Making Memories. I also bought just a few new products from Prima. Take a look.

I fredags tog jeg over til mine forældre i Helsingborg (sverige) og min mor og jeg var selvfølgelig lige en tur omkring Scraproom. Der var lige kommet varer fra CHA messen og da kursen er meget lav, ja så gik jeg lige amok i Making Memories. Jeg købte også lige til lidt nye varer fra Prima
Because I love the color red, I had to just had to own this leather albums from Making Memories.

Da jeg elsker farven rød, måtte jeg bare eje det her læderalbum fra Making Memories
I was really tired on top of last weekend fair in Forum, so I have not been scraping so much this week. I made this layout to task on 1-2-3-scrap
Jeg har været rigtig træt ovenpå sidste weekends messe i Forum,så jeg har ikke fået scrappet så meget. Det er dog blevet til det her layout til opgave 2 over på 1-2-3-scrap

I fell over a "how to" over at Pink Paislee blog and had to try. I made this scraplift and was very fun to make.
Jeg faldt over en "how to" ovre på Pink Paislee bloggen og måtte prøver. Det kom der det her scraplift ud af og det var rigitg sjovt at lave.


Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.