Monday, April 25, 2011

My craft room

Inspired by all the beautiful scrapbook rooms that youcurrently an se over at Tattered Angles blog, I want to clean up my room and share it with my blog reader.
My room is not very large around 10 square meters, but I love every little part of it.
I've lived here for just over a year and tested many different storage systems and it is still far from perfect.
The room also serve as our office / guest room. Well it is not that often we have overnight guests
Inspireret af alle de flotte scrap værelser, som lige nu vises frem over på Tattered Angles bloggen, fik jeg i dag lyst til at rydde op i mit værelse og dele det med mine blog læser.
Mit værelse er ikke særligt stort omkring 10 kvadratmeter, men jeg elsker hver en lille del af det.
Jeg har boet her i lidt over et år og der er afprøvet mange forskellige opbevarings systemer og det er endnu langt fra perfekt.
Rummet fungere også som vores kontor / gæsteværelse. Det er nu ikke så tit vi har overnattende gæster

How it looked when we bought the house for a little over a year ago
Sådan så det ud ,da vi købte huset for lidt over et år siden
At one side of the room is a guest bedroom, which also work perfectly for a nap; O)
Beside the bed, I have a bookcase that contains all my albums, boxes of cards, my Spellbinders dies, my cuttlebug machine and some binders with inspiration and ideas
I den ene side af rummet er der en gæsteseng, som også fungere perfekt til en middagslur ;O)
Ved siden af sengen har jeg en reol som indeholder alle min album, kasser med kort, min spellbinders dies, min cuttlebug maskine og nogle ringbind med  inspiration og ideer
 At the end of the bed is an old cupboard that I inherited from great-grandmother. It's perfect for paper and many other scrapbook stuff. Besides, I have a CD rack containing my beloved punches and dies from papertry Ink (not because I have so many yet).
For enden af sengen står et gammel skab ,som jeg har arvet af oldemor. Det er perfekt til papir og mange andre scrap sager. Ved siden af har jeg en cd reol som indeholder mine elskede stempler og dies fra papertry Ink ( ikke fordi jeg har så mange endnu)
 At the other side of the room, my dear husband made ​​a horseshoe-shaped desk. over the computer, I have all my flowers in different boxes and baskets and the shelf of them contain boxes of all my clear stamps.
I den anden side af rummet har min kære mand lavet rt hestesko formet skrivebord. over computeren har jeg alle mine blomster i forskellige kasser og kurve og hylden over dem indeholder kasser med alle mine clear stempler.
Beside the computer screen, I have gallery shelves and  bars with my træstempler and some of my punches.
Ved siden af computerskærmen har jeg gallerihylder og marolle stænger med mine træstempler og nogen af mine punches
 The other side of the table where possible with a little good will can sit two people.
The shelves on this side contains boxes with various accessories like bling, flowers, chipboard, pins and everything else. My buttons, I have among other things in the black steel rack on the table. My Thickers stand in a basket on the table and then I have another little drawer things under the table with several Thickers and chipboard letters
Den anden side af bordet, hvor man med lidt god vilje kan sidde to personer.
Hylderne på denne side rummer kasser med diverse tilbehør som bling, blomster, chipboard, pins og alt muligt andet. Mine knapper har jeg blandt andet i den sorte stålreol på bordet. Mine Thickers stå i en kurv på bordet og så har jeg endnu en lille skuffeting underbordet med flere thickers og chipboard bogstaver.
My "small" collection of pattern paper, are among others in cartridges from Cropper jumps under the table. I also have paper in his grandmother old cupboard. I store my paper in such a rest some plastic folders that can be glimpsed out the left side of the picture. It is one of the storage systems I could imagine was different because I'm so bad to have spent my paper scraps.
Min "lille" samling af mønsterpapir, står blandt andet i kassetter fra Croper hopper under bordet. Jeg har også papir i oldemors gamle skab. jeg opbevarer min papir resten i sådan nogle plast mapper, som kan anes ude i venstre side af billedet. Det er en af de opbevarings systemer jeg godt kunne tænke mig blev anderledes for jeg er så dårlig til at få brugt mine papir rester
Right now I have, for example, this chunk of scraps lie down on my desk. What should I do with them, throw them out ellere use them for short. Got any good suggestions I make very happy to receive them! Do You throw your scraps out? how big or small scraps do you  save ?
Lige nu har jeg for eksempel denne bunke rester liggenede på mit bord. Hvad skal jeg gør med dem, smide dem ud  ellere bruge dem til kort. Har du nogen gode forslag tager jeg meget gerne imod dem! Smider du dine rester ud? hvor store eller små rester gemme du?
 I will just finish by showing a layout I made ​​today
Så vil jeg lige slutte af med at vise et layout jeg har lavet i dag.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, April 24, 2011

Happy Easter

I hope you all had a great Easter and enjoyed your holiday if you are so lucky to have it. I have enjoyed my holiday and the wonderful weather. I've also had time to be creative. I  made ​​this card to the "Make it monday" challenge over at Papertrey Ink. This time you should emboss with your dies and it was a fun technique, that I had not tried before.
Jeg håber i alle har haft en god påske og nydt jeres ferie, hvis I har været så heldige at have det. Jeg har nydt min ferie og det fantastiske vejr. Jeg har også haft tid til at være kreativ. Jeg har blandt andet lavet dette kort til make it monday udfordringen over hos papertrey Ink. Denne gang skulle man embosse med sine dies og det var en sjovt teknik, jeg ikke havde prøvet før
I've used a butterfly die from Papertrey  ink to emboss with. The frame is cut out of felt and created by Matt Stack 2 die and the circle die from Limitless layer
Jeg har brugt en sommerfugl die fra papertryk ink til at embosse med. Rammen er skåret ud i filt og lavet af Mat Stack 2 die og cirkel dien fra limitless layer
  closeup of embossing, which is a little difficult to see the photo of the card
et nærbillede af embossingen, som er lidt svær at se på fotoet af kortet.
 I had a fantastic trip to London and it is certainly not the last time I visit the city. We saw a lot and still not everything I wanted. We've gone so many miles that I do not think there's more soles back under my shoes.
The first day we found the stamp store, but there was unfortunately closed. Right after my mom took this picture came out the owner and watched laughing at us while she locked. I told her that I had traveled all the way from Denmark to find the store. She laughed and said it was long, but she is on the way home and could not close me. I said it was okay, because I would come back the next day. We stayed just 5 minutes walk from there.
Jeg havde en fantastisk tur til London og det er bestemt ikke sidste gang jeg besøger den by. Vi fik set en masse og alligevel ikke alt det jeg gerne ville. Vi har gået så mange kilometer, at jeg ikke tror der er mere sål tilbage under mine sko.
Den første dag fandt vi stempel butikken, men der var desværre lukket. Lige efter min mor tog dette billede kom ejeren ud og kiggede grinende på os mens hun låste. Jeg fortalte hende at jeg var rejst hele vejen fra Danmark for at finde butikken. Hun grinte og sagde det var langt, men hun på vej hjem og kunne ikke lukke mig ind. Jeg sagde det var helt i orden, for jeg ville komme igen dagen efter. Vi boede jo kun 5 minutters gang derfra.
 I was there the next day and bought these new things.
Jeg var der dagen efter og fik købt disse nye ting.

Finally, I just show the first layout I've made ​​from our trip. We have in this store are Signes favorite shop and certainly not mine. enced here was not so dark as in Copenhagen. The entire 2 hours we spent there, but most the time to stand in line, so when we were coming out after 2 hours in hell (it seems as if you are 37 years but not when you're 14) I feel like I should spoil myself with a picture of such a delicious six-pack
Til slut vil jeg lige vise det første layout jeg har lavet fra vores tur.Det er mit bidrag til udfordringen Netti gav os i denne uge. Vi har i denne butik som er Signes favorit butik og bestemt ikke min. denen her var dog ikke så mørk som den i København. Hele 2 timer tilbragte vi derinde, dog mest at tiden på at stå i kø, så da vi var på vej ud efter 2 timer i helvede( det synes man når man er 37 år men ikke når man er 14) synes jeg lige jeg skulle forkæle mig selv med et billede af sådan en lækker six-pack
Thanks for stopping by Happy Easter to you all
Tak fordi du kiggede forbi og forsat god påske

Saturday, April 16, 2011

DTcontribution Kort O Mania

Before I go to London tomorrow morning I can just manage to show my DTcontribution to challenge # 38, which is currently runing over at Kort O Mania. For this challenge you have to make a project in vintage style.
Inden jeg tager til London i morgen tidlig kan jeg lige nå at vise mit DT bidrag til udfordring # 38 ,som lige nu er sat igang over hos Kort o mania. Den går i alt sin enkelthed ud på at lave et projekt i vintage stilen.

You can see the other talented girls' contributions and read more about the challenge here.
Du kan se de andre talentfulde pigers bidrag og læse mere om udfordringen her

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 10, 2011

a busy week

It's been a busy hard week at work, so I has not have  much energy and time to
 creativity.
Saturday I was with Solvej we had chosen to take a scrap day together and it was really nice. I made all of two layouts, but can only show one when the other is a secret and he could find to look here.
Jette gave us this week a sketch challenge, in addition, we also had to spend at least one stamp. I have stamped on the circles.
Det har været en travl hård uge på arbejdet ,så det er ikke blevet til meget kreativitet.
Lørdag var jeg hos Solvej, vi havde valgt at tage en scrappe dag sammen og det var rigtig hyggeligt. Jeg fik lavet hele to layouts, men kan kun vise det ene, da det andet er en hemmelighed og vedkommende kunne finde på at kigge her.
Jette gav os i denne uge en skitseudfordring, derudover skulle vi også bruge mindst et stempel. Jeg har stemplet på cirklerne.
Tomorrow night at 20.00 I have vacation for 14 days and on Sunday I take 3 days to London.I'm wildly excited. Thanks for stopping by.I morgen aften kl 20.00 har jeg ferie i 14 dage og på søndag tager jeg 3 dage til London, jeg glæder mig helt vildt  meget. Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, April 06, 2011

Make It Monday

Another Make It Monday challenge is started over at Papertrey Ink. The challenge sounds like this :
Create a project utilizing your take on the challenge. Your project must use at least one Papertrey product of some kind and heat embossing
Så er endnu en Make it Monday udfordring i gang over hos Papertrey Ink. Udfordrigen
går denne gang ud på at bruge embossing på sit projekt.

I colored the background with distress stain and then sprayed water mixed with perfect pearls to the flower from year of flowers; Marigolds set and stamped the background with it, to get a washed out look. Then I used white embossing powder on the flower and leaves, which afterwards is cut out. I apologize for the glare in the picture but it's perfect pearl that shines, it's hard to see but the flower is also orange.

Jeg har farvelagt baggrunden med distress stain og derefter sprøjtet vand blandet med perfect pearls på blomsten fra year of flowers; marigolds sættet og stemplet baggrunden med det, for at få et udvasket look. Derefter har jeg brugt hvid embossing pulver på blomsten og bladene, som bagefter er klippet ud. Jeg beklager genskinnet i billedet men det er perfect pearl der skinner, det er svært at se men blomsten er også orange
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, April 04, 2011

5 stamps 3 ways

I've had a fantastic weekend. When I came home from work last Friday (which of course was our wedding anniversary), my dear husband cleaned the whole house and there stood a bouquet of long-stemmed roses to me. We had a nice evening and went out to eat.
Yesterday was my dear husband's birthday, so we had guests. Although it has been a busy weekend, I have time to be creative.
Jeg har haft en fantastisk weekend. Da jeg kom hjem fra arbejde i fredags ( som jo var vores bryllupsdag) havde min kære mand gjort rent i hele huset og der stod en buket langstilket roser til mig. Vi havde en hyggelig aften og var ude at spise.
I går havde min kære mand fødselsdag, så der havde vi gæster. Selvom det har været en travl weekend, har jeg har tid til at være kreativ.

I made ​​3 cards with the same 5 stamps but tried to make them in different styles. All the stamp are from Papertrey Ink
Jeg har lavet 3 kort med de samme 5 stempler men prøvet at lave dem i forskellige stilarter. Alle stemplerne pånær teksten er fra Papertrey ink

This week it was Nettis turn to choose to challenge us. She had chosen one from The colour room and trailers were also used 2 different ribbons. I opted to have spent some of my pearl ribbon. Sincethere also are a  birthday challenge over at Scrapsisters I decided to kill two birds with one stone.
I denne uge var det Nettis tur til at vælge udfordring til os. Hun havde valgt en fra the colour room og dertil skulle der også bruges 2 forskellige bånd. Jeg valgte at få brugt noget af mit perlebånd. da der samtidige køre fødselsdags udfordring over hos Scrapsisters valgte jeg at slå to fluer med et smæk
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, April 01, 2011

Happy anniversary to me

No it's no April Fool, I have wedding anniversary today. Today, 16 years ago my husband and I, I said yes to each other. To celebrate, I made ​​this bookfor him that contains some of what he likes best of all besides me of course ;O)
Nej det er ingen aprilsnar, jeg har bryllupsdag i dag. I dag er det 16 år siden min mand og jeg jeg sagde ja til hinanden. I den anledning har jeg lavet denne ligge bog som indeholder noget af det ,han allerbedst kan li udover mig selvfølgelig ;O)
 A look inside
Et kig indeni
Thanks for stopping by and I hope you have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en fantastisk.