Saturday, July 28, 2012

Project life week 29

Another a quick blog entry. We came home from Barcelona 3 o'clock last night, so I am somewhat tired. We had 5 great days of sun and warmth and a lot of experiences. Yes I have even been a year older on the trip. I had at home said I wanted a strawberry cake on my birthday, which I normally do. I had no expectations that it could be done, but look what I got last Wednesday on my birthday
Endnu et hurtigt blogindlæg. Vi kom hjem fra Barcelona kl 3 i nat, så jeg er noget træt. Vi har haft 5 fantastiske dage med sol og varme og en masse oplevelser. Ja jeg er endda blevet et år ældre på turen.
Jeg havde hjemmefra sagt, at jeg ville have en jordbærkage på min fødselsdag, som jeg plejer. Jeg havde dog ingen forventninger om, at det kunne lade sig gøre, men se lige hvad jeg fik i onsdags på min fødselsdag
The cream and sugar jelly was, as you get them home, only the bottom was another.
Cremen og sukker gele var, som man får dem herhjemme, kun bunden var en anden.
Well, before we left I got week 29 of project life complete, so it comes here. This time there are 3 pages because it is the last page of the album. There can be no more pockets, so I must start with a second one ;O)
Nå men inden vi  tog afsted fik jeg lavet uge 29 i project life færdig, så den kommer her.
denne gang er der 3 sider, fordi det er den sidste side i albummet. Der kan ikke være flere lommer, så jeg må igang med endnu et ;O)
 This time the papers are from My Minds Eye "Nostalgia" series and the stamps are a lot different from Studio Calico, which I've used before
Papirer der denne gang er brugt er fra My Minds Eye "Nostalgia" serien og stemplerne er en masse forskellige fra Studio Calico, som jeg har brugt før.

This morning I got my birthday gift from my sweet husband ...... so now I know what I should do for the rest of the day, then laundry and the suitcase must suit themselves.
I formiddags hentede jeg min fødselsdagsgave fra min søde mand......så nu ved jeg godt hvad jeg skal lave resten af dagen,så må tøjvask og kuffert passe sig selv.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, July 23, 2012

Project life week 28

Summer is coming to Denmark now, just when my summer vacation begins, how lucky you are allowed to be.
Today is a quick post, I have to go out and enjoy the great weather.
NU kommer sommeren til Danmark og så lige når min sommerferie begynder, hvor heldig har man lov at være.
I dag er en hurtig post, jeg skal ud og nyde det gode vejr.

Here is week 28 of my Project Life
Her er uge 28 i mit Project life

This week, I used pattern paper from Papertrey Ink stamps from Studio Calico
I denne uge har jeg brugt mønsterpapir fra Papertrey Ink og stempler fra Studio Calico
The stamps used
Stemplerne der er brugt
Thanks for stoping by
Tak fordi du kiggede forbi.


Saturday, July 21, 2012

Stamp - a- faire

Today there is a  cyber event " Stamp a faire "  with my favorite brand Papertrey Ink, and of course I participate. Do you?
I dag er der  cyper crop "Stamp a faire" over hos mit favorit mærke Papertrey Ink og selvfølgelig deltager jeg. Gør du?
All day and evening there are fun challenges and prizes at stake. Because of the time difference does it equal to 4 o'clock in the night, so I do not know if I have time to participate in all challenges.
Hele dagen og aften er der sjove udfordringer og præmier på spil.
På grund af tidsforskellen varer det lige til kl 4 i nat, så jeg ved ikke om jeg når at deltage i alle udfordringerne .
 
Here are the ones I have so far participated in.
Her er dem jeg indtil videre har deltaget i.
Morning Make-n-Take
a quick and sweet card
et hurtig og sød kort
Knots Badge- Ribbon Techniques Challenge"
I chose to try Dawn Mcveys technique since she is my favorite designer, but I will definitely also have to  try some of the other techniques.
Jeg valgte at afprøve Dawn Mcveys teknik eftersom hun er mit favorit designer, men jeg skal helt klart også have prøvet nogen af de andre teknikker
"Memory Preservation Badge- Mini Book Challenge"
I'm definitely not a fan of mini-albums, but I fell in love with Melissa's cute mini book. I had to try it even though I did not have half of the supplies.
Jeg er absolut ikke fan af mini albums, men jeg faldt pladask for Melissas søde mini book. jeg måtte afprøve den selvom jeg ikke havde halvdelen af materialerne
I chose to use seed packed die for pockets and Button Boutique die. For the small curve in my pocket, I used the Places, Please die and are extremely pleased with the results.
Jeg valgte at bruge seed packed die til lommerne og Button Boutique die. Til den lille runding i lommen har jeg brugt Places, Please die og er yderst tilfreds med resultatet.
Limited Supply Challenge
I have again chosen to make my own version of Dawn`s card
Jeg har igen valgt at lave min egen udgave af Dawns kort

Tie-Dye Techniques
I have decided to try the first technique with dye ink. I have used Bery sorbet, Raspberry Fizz and Scarlet Jewel.(I apologize for image quality but it's midnight now)
Jeg har valgt at prøve den første teknik med dye ink. Jeg har brugt Bery sorbet, Raspberry Fizz og Scarlet jewel. (Jeg beklager billede kvaliteten men det er midnat nu)
Camp Card Set Challenge
I could not decide myself which one of the models I liked, so I chose to make a card set with all 5 models. I have chosen to let the colors Wisteria wonder, enchanted evening and scarlet jewel must be continuous in the set.
Jeg kunne ikke bestemme mig for hvilket en af modellerne, jeg bedst kunne lide, så jeg har valgt at lave et kort set med alle 5 modeller. Jeg har valgt at lade farverne Wisteria wonder, enchanted evening og scarlet jewel være gennemgående i sættet.
I apologize this image quality but it is now 3 am
jeg beklager billede kvaliteten men klokken er nu 03.15
my version of Jessica Witty`s card
min udgave af Jessica Wittys kort
my version of Danielle Flanders`s card
min udgave af Danielle Flanders kort
my version of Dawn McVey `s card
min udgave af Dawn McVeys kort
my version of  Betsy Veldman`s card
min udgave af Betsy Veldmans kort
my version of  Melissa Phillips`s card
min udgave af Melissa Phillips kort
I will update this post if I get more challenges. Thank you for stopping by.
Jeg vil løbende opdatere dette indlæg, hvis jeg når flere udfordringer. Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, July 19, 2012

Christmas in July

I continue with the Christmas cards here in the lack of summer weather. Again, I have been playing with stamps from Just Rite and Spellbinders die.
Jeg fortsætter med julekortene her i det manglende sommervejr. Igen har jeg leget med stempler fra Just Rite og Spellbinders die.
and a picture of the stamps I've used, if anyone should be tempted.
og lige et billede af de stempler jeg har brugt, hvis nogen skulle være fristet.

It was fantastic to get Signe home yesterday. Unfortunately, I was at work when they arrived, but my dear husband was so sweet to drive past my work, so we could say hello to each other. Now I look forward to tomorrow when I have 3 weeks vacation . It`s going to be so great that even the poor summer weather can not spoil my mood. Thanks for stopping by.

Det var helt fantastisk at få Signe hjem igår. Jeg var desværre på arbejde da de ankom, men min søde mand var så sød at køre forbi mit arbejde, så vi kunne hilse på hinanden.
Nu glæder jeg mig til i morgen hvor jeg har ferie i hele 3 uger. Det bliver så fantastisk at selv det dårlige sommervejr ikke kan ødelægge mit humør. Tak fordi du kiggede forbi.


Tuesday, July 17, 2012

JustRite Friday Challenge #077 - "Tag! You're It!"

I made this Christmas card for Justrite Friday Challenge # 077 - "Take! You're It!" I have decided to put my tag on a card. The card background is stamped with Heart Scroll Background stamp from Just Rite. The Christmas ball is from Noel Christmas Ornments set and frame on the ball is from Christmas Antique Labels One set. They are both embosset with gold.
Jeg har lavet dette julekort til JustRite Friday Challenge #077 - "Tag! You're It!"
Jeg har valgt at sætte mit tag på et kort. Kortets baggrund er stemplet med Heart Scroll Background stamp fra Just Rite. Julekuglen er fra Noel Christmas Ornments sættet og rammen på kuglen  er fra Christmas Antique Labels One sættet. De er begge embosset med guld.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi


Monday, July 16, 2012

Count down

This week is about count down. Right now I count down to Wednesday afternoon where Signe finally comes home after 14 days in Canada. Dam I miss her even though we both sent each other text messages and talked together. I've learned something new "face time". Great invention. From Wednesday, I count down to Friday at 12, because then I have three weeks of summer vacation.
Denne uge står i nedtællingens navn. Lige nu tæller jeg ned til onsdag eftermiddag hvor Signe endelig kommer hjem efter 14 dage i Canada. Hold op hvor ejg savner hende selvom vi både har sendt hinanden smsér og talt sammen. Jeg har lært noget nyt "facetime". Fantastisk opfindelse.
Fra onsdag tæller jeg ned til fredag kl 12, for der har jeg tre ugers sommerferie.
My project with cards for OSH is progressing slowly and the box is now half full. Here are the cards I have played with the last few days again inspired by Dawn McVey. All materials are from Papertrey Ink, definitely my favorite brand of stamps.
Mit projekt med kort til OSH skrider langsomt frem og kassen er nu halvfyldt. Her er de kort jeg har leget med de sidste par dage igen inspireret af Dawn McVey. Alle materialer er fra Papertrey Ink, helt klart mit favorit mærke i stempler
I have also made ​​an A4 layout, the materials are from my month package from Studio Calico.
Jeg har også fået lavet et A4 layout, materialerne er fra min månedspakke fra Studio Calico
I go to started making Christmas cards with my new stamps from Just Rite. Thank you for stopping by.
Jeg smutter skal igang med at lave julekort med mine nye stempler fra Just rite. Tak fordi du kiggede forbi

Monday, July 09, 2012

Project life 26

Wow, here is empty without my daughter and there are 1 ½ weeks until she gets home. Luckily I know she is doing well, look here. Their tattoo appearance in Canada, it is her with the drum at the far left. I´m just proud.
Hold da op her er tomt uden min datter og der er 1½ uge til hun kommer hjem. Jeg heldigvis at hun har det godt, se lige her. Deres tatoo optræden i Canada ,det er hende med trommen yderst til venstre. Hvor er jeg bare stolt.
I have made several cards to OSH, which reminds me that the winner of the blog hopping on my blog is Jill (from Created by Jill), the overall winner list can be found here
Jeg har fået lavet flere kort til OSH, hvilket minder mig om at vinderen af bloghoppet på min blog er Jill (from Created by Jill), den samlede vinderliste kan ses her.
Once again I am inspired by Dawn McVey
Endnu engang er jeg inspireret af Dawn McVey
I should  not be cheated by week 26 of my project life. Materials I've used this week comes from my month package from Studio Calico.
I skal da heller ikke snydes for uge 26 i mit project life. Materialer jeg har brugte i denne uge stammer fra min månedspakke fra Studio Calico
I have used stamps from these sets
Jeg har brugt stempler fra disse sæt.
Finally, the challenge Mille gave Brit and I on Saturday. A scrappede canvas. Clearly something must be tried again.
Til sidst den udfordring Mille gav Brit og jeg i lørdags. Et scrappede lærred. Helt klart noget der må prøves igen
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Friday, July 06, 2012

Project lige week 26

Wow, here is empty at home, because  Wednesday morning, we sent Signe off to Canada. She should be there for 14 days and participate in the World Championship for Marching Bands with Elsinore Girl Garden. I know it's a great experience for her and she'll handle it, but I miss her already.
Hold da op her er tomt altså herhjemme for onsdag morgen sendte vi Signe afsted til Canada.  Hun  skal være der i 14 dage og deltage i VM for marching bands sammen med Helsingør pigegarden. Jeg ved det er en kæmpe oplevelse for hende og hun skal nok klare det, men jeg savner hende allerede.

Fortunately I did not vacation yet, so it keeps missing a little distance and then you can always be creative. Here is the project life week 26
Heldigvis har jeg ikke selv ferie endnu ,så det holder savnet lidt på afstand og så kan man jo også altid være kreativ. Her er project life uge 26
 This week, I had so many pictures that I made two layouts a4 as inset
Denne uge havde jeg så mange billeder at jeg lavede to a4 layouts som inset
This week I have also been made ​​a lot of cards to OSH.I have used stamps from papertrey Ink and is inspired by Dawn McVey
I denne uge har jeg også fået lavet en masse kort til OSH. Jeg har brugt stempler fra papertrey Ink og er inspireret af Dawn McVey

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.