Sunday, January 31, 2010

Progress in January

Consider that this year's very first month is already gone, I think it's gone very passes quickly.This year is indeed a quite a year with some changes for me when we move, so I've decided to change the status of each month. Little to keep track of all changes: O)

Tænk at årets allerførste måned allerede er gået, jeg synes det er gået meget hutigt. Året i år bliver jo et jo en år med en del forandringer for mig, da vi skal flytte, så jeg har besluttet mig for at lave status hver måned. Lidt for at holde styr på alle forandringerne :O)

Progress in January/Statusrapport januar

Progress in JanuaryI had made 8 layouts 3 envelope cards and 4 cards. Here is the last card I made for layers challenge, which is now running over at kort'o 'mania

Jeg fik lavet 8 layouts, 3 kuvertt kort og 4 kort. Her er det sidste kort jeg har lavet til lag på lag udfordringen ,som lige nu kører over på kort´o ´mania

I've lost 4 ½ kg this month. I have long would lose me, so I thought that now that it is a new beginning, then it could indeed be the start to a healthier year.

Jeg har tabt 4½ kg i denne måned. Jeg har længe ville tabe mig, så jeg tænkte at når nu det er en ny start, ja så kunne det jo også være starten til et sundere år.

Scrap purchase: it was only for a 3d ring album with 3 sets of extra pockets from Making Memories, 2 journaling distribution blocks, 1 packet brads and a distress ink
Scrap indkøb: det blev kun til et 3d ring album med 3 sæt ekstra lommer fra Making Memories, 2 journalings blokke, 1 pakke brads og en distress ink

Best buy: My Wii Fit plus ..... it is so fun to train with.
Bedste køb: min wii fit plus.....hold da fest den er sjov at træne med

The old house is sold and it is certainly
Det gamle hus er solgt og det er helt sikkert


The "new" house has been put a new roof, all wallpapers are gone, we started to put extra insulation on the interior walls.
Det "nye" hus har fået lagt nyt tag, al tapeten er væk, vi er igang med at putte ekstra isolering på de indvendige vægge.
Overall, January was a hectic, stressful months, but I have nevertheless achieved everything I wanted
Alt i alt har januar været en hektisk, stressende måned, men jeg har trods alt nåede alt det jeg ville.

Did you reach your goals in janar 2010?
Fik du nået, det du ville i janar 2010?

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Friday, January 22, 2010

envelope cards

Then it is final weekend ..... it means I gotta just have to take a little wallpaper of for a change, so I will probably not relax so much.

Så blev det endelig weekend.....det vil sige jeg skal jo lige have tage lidt tapet af til en forandring, så jeg får nok ikke slappet så meget af.

I have however been made a few cards during the week. A colleague ordered 3 envelope cards and one should be a man. I've never made a envelope card to a man before, so it was quite a challenge. I am however satisfied with the results that you can see here.

Jeg har dog fået lavet et par kort i løbet af ugen. En kollega bestilte 3 kuvert kort og det ene skulle være til en mand. jeg har aldrig lavet et kuvert kort til en mand før, så det var noget af en udfordring. jeg er dog tilfreds med resultater som du kan se herA card made out of scraps to a student who has undergone training with us.
Et kort lavet ud af rester til en studerende som har været i praktik hos os.
It seems that the buyers of our house will be approved at another bank, we are finally told Monday.
Det ser ud til at køberne af vores hus bliver godkendt hos en anden bank, vi får endeligt besked på mandag.
Have a good weekend and thanks for stopping by.
Hav en god weeekned og tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, January 17, 2010

I have been creative

I´m still working to take the wallpaper of, as I have done the last two weekends. It sits so well established and there are so many layers, that I don`t feel I getting nowhere. I know that I do, but it just goes so slow ....
Jeg arbejder stadigvæk med at tage tapet af, ligesom jeg har gjort de sidste to weekender. Det sidder så godt fast og der er så mange lag, at jeg ikke føler, jeg kommer nogen vegne. Det ved jeg jo jeg gør, men det går bare så langsomt....

Just to follow up on my last post around the house, so we know yet whether it is sold. We had, together with the buyers found a solution to the reservations, which were all happy with, but then they were unfortunately not accepted in their bank. Right now they started to try another bank, but there might be a few weeks before we know anything definitively.
For lige at følge op på mit sidste indlæg omkring huset, så ved vi endnu ikke om det er solgt. Vi havde sammen med køberne fundet en løsning på forbeholdene, som alle var tilfredse med, men så blev de desværre ikke godkendt i deres bank. Lige nu er de igang med at prøve en anden bank, men der kan godt gå et par uger inden vi ved noget endeligt.

My husband has thankfully finally been paid, it was then only approximately. 1 ½ weeks behind schedule. There is nothing to suggest that the company is closing and his boss has no explanation given. We think even the fact that his boss just to have some money from some customers initially, but he gives no explanation as told.
Min mand har heldigvis endelig fået løn, den var da kun ca. 1½ uge forsinket. Der er intet, der tyder på at firmaet er ved at lukke og hans chef har ingen forklaring givet. Vi tror selv det skyldes, at hans chef lige skulle have nogle penge fra nogle kunder først, men han giver som sagt ingen forklaring.

Although I work with the wallpaper on my leisure hours, I have also had time to be creative .. Every year in janur I usually find old pictures up and have them scrap. I have also done this year.
Selvom jeg arbejder med tapet på min ledige stunder, så har jeg også haft tid til at være kreativ.. Hvert år i janur plejer jeg at finde gamle billeder frem og få dem scrappet . Det har jeg også gjort i år.

When I made it here from the year 2000, I continued to think it was missing something .. Right now when I sit here and see it on the blog, I can see what it is: O) There's no title
Da jeg lavede det her fra år 2000, blev jeg ved med at synes det manglede noget.. Lige nu når jeg sidder her og ser det på bloggen ,kan jeg se hvad det er :O) Der er jo ingen titel
Photos from 2007
Billeder fra 2007
Jeg har også fået lavet to kort ud af rester. Det første er til udfordringen hos Kort o mania, hvor man skal lave kort uden stempelaftryk.
I have also had made two cards out of scraps. The first is the challenge of Kort o mania where to make cards without stamps.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, January 08, 2010

I am concerned

So began a new year and we had a nice festive evening at my parents.
Now everyday life started again and it's hard after a nice long vacation. Just before Christmas, we thought that our house was sold ...... but their lawyers have so many reservations and it is not all we think is reasonable, so right now we do not know whether there will be no trade. Real estate agent is more optimistic and do not think it becomes a problem, but I want to see it before I believe it. In addition, my husband has problems with his employer, which is difficult to give him his wages on time. Whether it is due to carelessness or that the company is closing we dot know .
Yes, life can quickly take a turn in the wrong direction and right now I am just sad and have no idea what to do. Hopefully coming soon to track cases, so we know where we stand and have to reckon with in future

Så begyndte et nyt år og vi havde en festlig hyggelig aften hos mine forældre.
Nu er hverdagen begyndt igen og det er hårdt efter en lang dejlig ferie. Lige før jul, troede vi jo at vores hus var solgt......men deres advokat har så mange forbehold og det er ikke alle vi synes er rimelige, så lige nu ved vi ikke om der bliver nogen handel. Ejendomsmægleren er optimistisk og mener ikke det bliver et problem, men jeg vil se det, før jeg tror det. Derudover har min mand problemer med sin arbejdsgiver, som har svært ved at give ham sin løn til tiden. Om det skyldes sjusk eller at firmaet er ved at gå neden om og hjem ,ved vi ikke endnu. Ja livet kan hurtig tage en drejning i den forkerte retning og lige nu er jeg bare trist og aner ikke hvad jeg skal stille op. Forhåbentlig kommer der snart styr på sagerne, så vi ved hvor vi står og har at regne med fremover.


Now for something more positive. I have made a good start with scrapping here in the new year. Entire 5 layoutser it are for the time being. I've got pictures taken of the four and they come here. I regret the poor image quality

Nu til noget mere positivt. Jeg er kommet godt igang med at skrappe her i det nye år. Hele 5 layoutser det blevet til indtil videre.Jeg har fåt taget billeder af de fire og de kommer her. jeg beklager den dårlige billedekvalitetThis layout is lifted from the magazine "Scrapbook ETC"
Dette layout er liftet fra bladet "Scrapbook ETC"
The coming weekend is at work on removing wallpaper in our new house.I hope everyone gets a good weekend and thanks for watching over

Den kommende weekend står på arbejde med at fjerne tapet i vores nye hus.Jeg håber i alle får en god weekend og tak fordi kiggede forbi.