Monday, June 27, 2011

Simon Says....... A Sketch ! / Card patterns sketch 121

Another great weekend is over. I've had time to shop around, be in the garden and be creative in the scrap room.
Endnu en skøn weekend er forbi. Jeg har haft tid til at handle ind, være i haven og være kreativ i scrap værelset.

I made this card for the week challenge over at Simon Says stamps, which this time was a sketch challenge.
Jeg har lavet dette kort til ugens udfordring over hos Simon says stamps, som denne gang var en skitse udfordring.
I´ve made this card for this weeks challenge  sketch 121over at Card Patterns
The card also participates in the metal challenges at Simon Says Stamp and Show
Jeg har lavet dette kort til ugens udfordring skitse nr 121 over hos Card Patterns
Kortet deltager også i metal udfordringe hos Simon Says Stamp and Show
Finally, I have also scrapped a layout based on the sketch over at Crate papers.
Til sidst har jeg også scrappet et layout med udgangspunkt i skitsen over hos Crate papers.
Thanks for stopping by and I hope you have a great week
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du får en fantastisk uge

Saturday, June 25, 2011

Tuesday Trigger / Papertrey Ink blog hop

Is time for Tuesday Trigger over at Moxie fab World and this is the card I made for this weeks Tuesday Trigger: Lovely as a Lullaby.  I was inspired by the dots and the soft colors
Så er det igen tid til Tuesday Trigger over på Moxie fab World  og jeg har lavet dette kot til denne uges Tuesday Trigger : Lovely as  a Lullaby. Jeg blev inspireret af prikkerne og de bløde farver.
The next card was made for this month's blog hop over at Papertrey Ink. Here you had to be inspired by a photo and I chose the yellow / green color scale.
Det næste kort er lavet til denne måneds blog hop over hos Papertrey Ink. her skulle man lade sig inspirere af et foto og jeg har valgt den gule/ grønne farveskala.
Yesterday we went to golden wedding and here is the envelope card I had made for the wedding couple.
I går var vi til guldbryllup og her er kuvert kortet jeg havde lavet til brudeparret.
The card
Kortet
the envelope
kuverten
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, June 21, 2011

A passion for Papertrey: challenge "It's Elementary"

There are a challenge to start over at A Passion for Papertrey. The theme is the four elements, fire, water, air and soil. I have chosen the air as some of my favorite stamps fit perfectly with it. Here is my suggestion for the challenge.
Lige nu er der en udfordring igang over hos A passion for Papertrey. temaet er de fire elementer, ild, vand ,luft og jord. Jeg har valgt luft da nogle af mine favorit stempler passe perfekt til det . Her er mit bud på udfordringen.

Now I had found the stamps I made another card.
Når nu jeg havde fundet stemplerne frem, blev det til endnu et kort.

The countdown to the next batch of OSH card has started and  they miss card for children, I have made some. I do not know why the hell I had bought this paper because it's not my style and I'm not crazy about yellow, but for this purpose, I think it was perfect. Although I think the paper is ugly, I am actually happy with the outcome.
Nedtællingen til næste sending af OSH kort er gået i gang og da de mangle børnekort har jeg været igang. Jeg ved ikke, hvorfor jeg i alverden har haft købt dette papir, for det er slet ikke min stil og jeg er ikke vild med gul, men til dette formål synes jeg det var perfekt. Selvom jeg synes papiret er grimt er jeg faktisk godt tilfreds med resultatet.

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, June 19, 2011

Blog Challenge 24- My Minds Eye

I've had a really great weekend in my scrap room, where I really have been playing.
I made this layout for the Blog Challenge 24 over at My Minds Eye blog.
The challengewas to design a layout or other project based on this sketch (by Anam Stubbington).
Along with the sketch, you must use this theme: Song Lyrics. 
 I have chosen to use the lyrics : Girls just wanna have fun by Cyndi Lauper.
Jeg har haft en rigtig skøn weekend i mit scrap værelse, hvor jeg rigtig har leget.
Jeg har lavet dette layout til Blog Challenge 24 over på My Minds Eye bloggen.
Udfordringen går ud på at bruge en skitse af  Anam Stubbington og derudover skal man bruge en sangtekst : Jeg har valgt at bruge sangteksten : Girls just wanna have fun af Cyndi Lauper
My Minds Eye materials used: Pattern Paper: Out & About, Laundry Line
Chipboard borders: Laundry Line
Chipboard accessories: Laundry Line
Rub-ons: Laundry Line

I have otherwise been engaged in playing with my new stamps, they give my Spellbinder whole new life. I make Christmas cards to OSH.
The cards also participates in the monthly  Christmas cards challenge at WMS.
Så har jeg ellers været i gang med at lege med mine nye stempler, de giver mine spellbinders helt nyt liv. Jeg har lave julekort til OSH. Kortene deltager også i den månedlige julekorts udfordring hos WMS.
 and a card with the beautiful stamps
og et enkelt kort med de smukke stempler
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, June 17, 2011

I love challenges

I love challenges for putting my creativity going and challenge me to try out techniques and use other colors / materials than usual.
This card is made to Make It Monday # 19: Rock and Roll Technique
over at Papertrey Ink.
A fun technique I have not tried before and let me put it this way: I will probably need to practicing a bit more.
Jeg elsker udfordringer for det sætte min kreativitet igang og udfordre mig til at afprøve teknikker og bruge andre farver / materialer end jeg plejer.
Dette kort er lavet til Make It Monday #19: Rock and Roll Technique
over på Papertrey Ink.
En sjov teknik jeg ikke har prøvet før og lad mig sige det på denne måde: det skal jeg vist lige øve mig noget mere på.
So I've actually made a layout for a challenge I found over at Crate blog. The colors was really a challenge, because I'm not particularly crazy about yellow.
It is the story of my great valentine day when I first got flowers from my husband without having to beg for them. Perhaps it is because I am the same morning, got my first speeding ticket
Så har jeg faktisk lavet et layout til en udfordring, jeg fandt over på Crate bloggen. farverne var virkelig en udfordring, for jeg er jo ikke særlig vild med gul.
Det er historien om min fantastiske valentine day hvor jeg for første gang fik blomster af min mand, uden at skulle tiggee om dem. Måske det skyldes at jeg samme morgen fik min allerførste fartbøde.
The last card I have today is my DT project for the challenge right now is started over at Kort O Mania. The theme is wedding and you can see the other talented girls' projects here
Det sidste kort jeg har i dag er mit DT projekt til den udfordring , som lige nu er skudt igang over hos Kort O Mania. Temaet er bryllup og du kan se de andre dygtige pigers projekter her

Now I will hold weekend, relax and play with my new stamps from a store I just found in Northern Ireland. think it may well turn out to be an expensive acquaintance; O)
Have a great weekend and thanks for dropping by.
Nu vil jeg holde weekend ,slappe af og lege med mine nye stempler fra en butik jeg lige har fundet i Nord Irland. tror godt det kan gå hen og blive et dyrt bekendskab ;O)
Hav en god weekend og tak fordi du kiggede forbi

Monday, June 13, 2011

Card patterns sketch # 119

I love working with sketches and fortunately there are a lot of wonderful sketches over at Card patterns.
This card is made for this week's sketch # 119
Jeg elsker at arbejde med skitser og heldigvis findes der en masse skønne skitser over på Card patterns. dette kort er lavet til denne uges udfordring skitse # 119
 Now when I had started I made a couple a more cards
Det blev lige et et par kort mere, når nu jeg var igang.
Can you remember the pile of paper scraps from my posts Prev. All three cards are made ​​of paper from the pile, so it is slowly becoming smaller. Thanks for stopping by.
Kan du huske bunken af restpapir fra min forige indlæg. alle tre kort er lavet af papir fra denne bunke, så den bliver langsomt mindre. Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, June 11, 2011

some kind of craft crisis

Anyone who reads my blog certain know that I love papertrey Ink and here the other day I found another haven of inspiration for these beautiful stamps. It`s this blog I talk about and sørme if there is an ongoing challenge, so it had to be tested.
The challenge over at A Passion for papertrey assume that you must use : A dollop of colour, A sprinkling of buttons,  A pinch of ribbon.
here is my take on it:
Alle der læser min blog ved vist efterhånden at jeg er vild med papertrey Ink og her den anden dag fandt jeg endnu et paradis af inspiration til disse skønne stempler.  Det er denne blog jeg taler om og sørme om der ikke er en udfordring igang, så den måtte prøves.
Udfordringen over på A Passion for papertrey går ud på at du skal bruge 3 farver, 2 knapper og 1 bånd.
Her er mit bud på den
PTI products:
Stamp: Love lives here, Mat stack 2
die: Love lives here, Mat stack 2

Here's another card I made when I was started .
Her er endnu et kort, jeg lavede, når nu jeg var igang.
Over on the Hero Arts blog there is Fresh Inspiration Friday challenge. I made ​​this card, which also fits their monthly competition where the theme is weddings.
Over på hero Arts bloggen er den en Fresh Inspiration Friday challenge igang. Jeg lavet dette kort dertil, som også passer til deres måneds konkurrence, hvor temaet er bryllup.

I have until this year, always seen myself primarily as a scrapper and then card maker. I look at the year this year, I must admit that it has not been to many layouts (I usually made ​​between 100-200 per year), but a whole lot of cards. I have for a long time been
sad because I miss making layouts, but the inspiration and desire have not been there. I suppose I have some kind of scrap crisis for the first time. There's nothing wrong with making cards, so now I decide that I no longer want to have a bad conscience. If this year will be a card year, it's perfectly fine and then comes the desire to scrap hopefully slowly again (what the hell else do I use my over 100 packages Thickers to).
Jeg har indtil i år, altid set mig selv først og fremmest som scrapper og dernæst kortmager. Ser jeg på året i år, må jeg erkende at det ikke er blevet til ret mange layouts( jeg plejer at lavet mellem 100-200 om året), men en hulens masse kort. Det har jeg længe gået at være ked af, for jeg savner at lave layouts, men inspirationen og lysten har ikke været der. Jeg har vel en eller anden form for scrap krise for første gang. Der er jo heller ikke noget i vejen med at lave kort, så nu har jeg beslutte at jeg ikke længer vil have dårlig samvittighed. hvis året i år bliver et kort år ,så er det helt i orden og så kommer lysten til at scrappe forhåbentlig langsom igen ( for hvad pokker skal jeg ellers bruge mine over 100 pakker Thickers til ).

My next project is this, what is yours?
Mit næste projekt er dette, hvad er dit?
Thanks for stopping by and have a great Whitsun
Tak fordi du kiggede forbi og God pinse.

Sunday, June 05, 2011

I've actually scrapped

It has been great with whole 4 day off and so with such a wonderful weather. I have been relaxed, been in the garden, gone for long walks with the dog and been in sweden and visit my parents and scraproom: O) I've actually scrapped again.  It`s  been to entire two layouts and in a different style than I usually do.
One layout I can not show yet because it is a challenge Driggs onto Crate blog, but let me just say it was a challenge because you have to use the colors yellow, red and pink
Hvor har det været dejligt med hele 4 fridag og så med sådan et pragtfuldt vejr. Jeg har fået slappet af, været i haven, gået lange ture med hunden og været i sverige og besøge mine forældre og scraproom :O) Jeg har rent faktisk scrappet igen. Hele to layouts er det blevet til og i en anden stil end jeg plejer.
Det ene layout kan jeg ikke vise endnu, fordi det er til en udfordrig over på Crate bloggen, men lad mig bare sige det var en udfordring ,da man skal bruge farverne gul, rød og pink.

I can show this layout, which is made ​​with paper I normally do not use, but I could not resist the little coffee cups and thought it wasgreat to the pictures.
Jeg kan  vise dette layout, som er lavet med papir jeg normalt ikke bruger, men jeg kunne ikke stå for de små kaffekopper og synes det passede fint til billederne.
I have also made a ordering card. A confirmation card for a boy. Well I`m glad I have my stamps from papertrey ink , for  the sets "grunge me" and "My hero my dad" fits perfectly ;O)
Så er det også blevet til et enkelt bestillingskort på et konfirmationskort til en dreng. Godt jeg har mine stempler fra papertrey ink, for sættene "grunge me" og " My hero my dad" passer perfekt dertil.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, June 03, 2011

Make It Monday #17: Cracked Glass Technique / Cardspatterns Sketch 117

Once again I have chosen to kill two birds with one stone and made a card with this week's sketch from Cardpatterns and the theme of this week's "Make it Monday" over at Papertrey Ink.
Endnu engang har jeg valgt at slå to fluer med et smæk og lavede et kort med denne uges skitse fra Cardpatterns og med temaet fra denne uges "Make it monday" over hos Papertrey ink.

This weeks "Make it monday" theme is a cracked glass embossing techinque. I`ve used a flower from "year of colletion" the background is stamped with  year of flowers "marigolds"
Denne uges make it Monday tema er at cracked glas med UTTE. jeg ahr brugt en blomst fra "year of colletion" baggrunden er stemplet med "year of flowers marigolds".
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.