Monday, December 31, 2012

Happy New Year

Then year is running out and I will here on this last day  wish all my blog readers and scrap friends a happy new year.
Så er året ved at rende ud og jeg vil her på den sidste dag ønske alle mine bloglæsere og scrap venner et rigtig godt nytår. 

My last day of the year will be spent under the blanket for now it is my turn to be sick. Practise. It also means that I will not be completely finished with my project life, as I had hoped for. It`s okay for me missing only last week and it has started and I continues next year.
Min sidste dag i år vil blive tilbragt under dynen for nu er det min tur til at være syg. Øv. Det betyder også at jeg ikke bliver helt færdig med mit project life,som jeg havde sat næsen op efter. Det går nok for jeg mangler kun sidste uge og den er påbegyndt og så forsætter jeg jo næste år.

Here is week 51, where I have used a lot materials from October afternoon.
Her kommer uge 51, hvor jeg har brugt en hel materialer fra October afternoon.
Happy New Year and see you in 2013
Godt nytår og på gensyn i 2013

Saturday, December 29, 2012

PL week 50

How nice to have the holiday and as always when I have holiday, I'll change day and night. I had to sit up very late or early you like and play MMORPGs with my parents. We talk over Skype, which of course is a great invention, now that they live in Sweden.
Hvor er det dejligt at have ferie og som altid når jeg har ferie, får jeg byttet om på dag og nat. Jeg har siddet oppe til meget sent eller tidligt om man vil og spillet online rollespil med mine forældre. Vi snakker over Skype, som jo er en fantastisk opfindelse ,når nu du bor i Sverige.

Our Christmas was quiet and calm. Signe had 3 very hard days, but Christmas day she got better and be able to sit at the table.
Now she is almost herself again, she is however still very tired sometimes. Yesterday we did everything we should have done on December 23. We were in Tivoli  and then out to dinner at her favorite resturant.
Vores jul var stille og rolig. Signe havde 3 meget hårde dage, men juleaftens dag fik hun det bedre og kunne sidde med ved bordet. 
Nu er hun næsten sig selv igen , hun bliver dog stadigvæk meget træt indimellem. I går gjorde vi alt det vi skulle have gjort d. 23 december. Vi var i Tivoli( det mister altså sin charme,når man er der efter jul) og bagefter ud og spise på hendes favorit restaurant.

I've also been a little creative at Christmas and had made ​​my project life week 50 finished and I am working on week 51
Jeg har også været lidt kreativ i julen og fået lavet mit project life uge 50 færdig og jeg er igang med uge 51.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, December 24, 2012

Merry Christmas

I  wish all my blog readers and cyber friends a very Merry Christmas. Thanks for all the nice comments you have given me over the years. Those I appreciate very much.
Jeg vil gene ønske alle min bloglæsere og cyber venner en rigtig glædelig jul. Tak for alle de søde kommentar i har givet mig i løbet af året. Dem værdsætter jeg virkelig meget.

The day creative feature is the last gift tags, which were made ​​in a hurry yesterday thanks to some of all my wonderful papertrey ink dies.
Dagen kreative indslag er de sidst gavemærker, som blev lavet i en fart i går takke være nogle af alle mine skønne papertrey ink dies.
Thanks for stopping by and Merry Christmas
Tak fordi du kiggede forbi og Glædelig jul

Sunday, December 23, 2012

December 23th

A quick post today for my daughter's birthday and despite illness today is her day, whether it's lying on the couch with her and play plays station or watch a video, it's what we do ;O)
Et hurtigt indlæg i dag for min datter har fødselsdag og trods sygdom  står dagen i hendes tegn,  om det så er at ligge på sofaen sammen med hende og spille plays station eller se video, så er det det vi gør ;O)

Today's creative feature is of course the birthday card I made for her yesterday. Yes I work best under pressure
Dagens kreative indslag er selvfølgelig det fødselsdagskort jeg lavede til hende i går. Ja jeg arbejder bedst under pres
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 22, 2012

December 22th

We were celebrating the birthday of Signe with the family yesterday. She lid on the couch in the living room and we sat in the kitchen. Her cousins ​​were so sweet that they sat with her ​​and talked, even though she is barely able to talk.
She is very hard hit. The bit she got drunk yesterday she threw up again, she can not eat nor talk because it hurts. We got answers to her liver yesterday and they are affected, so no celebration on 29th The party  she  has been looking forward to for months. It's damn shame.
 Christmas and the holiday season  has taken a somewhat different twist in this house this year. Tomorrow she has birthday, we normally tend to be in Tivoli and finish by eating at her favorite resturant. Christmas evening we are going to my in-laws if she can. New Year we should celebrated in Sweden with my parents and that agreement, we perhaps have to change too, so they come here instead.
Vi fik fejret fødselsdag for Signe med familien i går. Hun låg på sofaen i stuen og vi sad i køkkenet. Hendes fætter og kusine var så søde at de sad hos hende og snakkede, selvom hun næsten ikke er i stand til at snakke. 
Hun er meget hårdt ramt. Den smule hun fik drukket i går kastede hun op igen, hun kan ikke spise og heller ikke snakke fordi det gør ondt. Vi fik svar på hendes levertal i går og de er påvirket ,så ingen fest d. 29. Den fest har hun set frem til i måneder. Det er sgu ærgeligt.
Man må sige julen og juleferien i år har taget en noget anden drejning her i huset. I morgen hvor hun har fødselsdag, plejer vi at være i Tivoli og slutte af med at spise på hende favorit resturant. Jule aften skal vi til mine svigerforældre, hvis hun kan. Nytår skulle fejres i Sverige med mine forældre og den aftale laver vi måske om, så de kommer her i stedet.

Yes there is enough to think about and do, so there has not been something creativity  yesterday. I have nothing to show for my creative post today.Well that should be my creative chaos on my desk.
Ja der er nok at tænke på og gøre, så kreativitet har der ikke været noget af i går. Jeg har intet at vise til mit kreative indlæg i dag. Det skulle da lige være mit kreative kaos på mit bord.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, December 21, 2012

December 21th

What an afternoon we had yesterday. I went to the doctor with Signe because of her pain in the the throat. I was convinced that it was strep throat, she smelled strongly of her mouth. Bacterial sample, however, was negative, so the doctor thought it was probably Mononucleosis, but since she was so swollen throat, so the doctor could not see properly we were sent to Hillingdon Hospital to get checked whether there was an abscess in the throat too. It was fortunately not, but she is severely affected. Can hardly eat e, drink or talk and you can not do much else than taking pain-end. The worst thing is that if her liver is not okay, then it's less alcohol and we would mature enough to cope ............. but the girl has been looking forward to her 16th birthday in months, because then she can enter the disco.
Sikken en eftermiddag vi havde i går. Jeg var til lægen med Signe på grund af hendes smerter i halsen. Jeg var overbevist om at det var halsbetændelse, for hun lugtede kraftigt ud af munden. Bakterieprøven var dog negativ, så lægen mente det sandsynligvis var Mononukleose, men da hun var så hævet i halsen,så lægen ikke kunne se ordentlig blev vi sendt til Hillerød Sygehus for at få tjekket om der sad en byld i halsen også. Det var der heldigvis ikke, men hun er hårdt ramt . Kan dårligt spis e,drikke eller snakke og man kan desværre ikke gøre så meget andet end at tage smertestilende. Det værste er dog, at hvis hendes levertal ikke er i orden ,så er det minus alkohol og det ville vi voksen nok kunne klare.............men tøsen har set frem til hendes 16 års fødselsdag i måneder, fordi så må kan hun komme ind på diskoteker.

Today's creative touches are two gift tags made ​​in a hurry with Spellbinder of course.
Dagens kreative indslag er to gavemærker lavet i en fart med Spellbinder selvfølgelig.
I run again I'm busy. We shall celebrate the birthday of Signe with familen tonight. Illness or not, she will celebrate it. Thank you for stopping by
Jeg løber igen for jeg har travlt. Vi skal fejre fødselsdag for Signe med familen i aften. Sygdom eller ej, så vil hun gennemfører det. Tak fordi du kiggede forbi

Thursday, December 20, 2012

December 20th

Hooray I have Christmas vacation the next 2 weeks and it's great. Today I'm going to the doctor with Signe, because I think she has strep throat. She is so bad, can not talk and even less eat or drink.
Hurra jeg har juleferie de næste 2 uger og det er fantastisk. I dag skal jeg godt nok til lægen med Signe, for jeg tror hun har halsbetændelse. Hun er så dårlig, kan ikkesnakke og da slet ikke spise eller drikke.

Today's creative touch is not one I've made themselves, yesterday went to computer games in it and I got to bed at 3 am this morning.
These are two Christmas cards I received in the mail. The first is from my sweet mother (yes she reads my blog) and the other from Netti.

Dagens kreative indslag er ikke et jeg har lavet selv, for i går gik der computerspil i det og jeg kom først i seng kl 3 i morges.
Det er to julekort jeg har modtaget med posten. Det første er fra min søde mor (ja hun læser mig blog) og det andet fra Netti.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 19, 2012

December 19th

I survived my long day yesterday. It was just as hard as I feared, so I apologize if I did not comment on the blogs I used to. During my long watch, I was also just a quick trip to the hospital when I frown ahve answer to my B12 figures. Fortunately, it is increased, so initially I get rid of the ugly bowel examination. I need to check again with your own doctor about 5 months and if the number has dropped again, then there is no way around it.
Jeg overlevede min lange dag igår. Den var lige så hård som jeg frygtede, så jeg beklager hvis jeg ikke fik kommenteret på de blogge jeg plejer. Under min lange vagt var jeg også lige en smut forbi sygehuset, da jeg skule ahve svar på mit B12 tal. Det er heldigvis steget, så i første omgang slipper jeg for den grimme tarmundersøgelse. Jeg skal til kontrol igen hos egen læge om 5 måneder og hvis tallet er faldet igen, ja så er der ingen vej udenom.

Today's creative touch is cards I'm so glad my month package from Studio Calico but sometimes there is some paper in which are very far away from the one I would choose myself. IThat`s how I feelt with this piece 0f pattern paper, that I have used for the cards, but I actually ended up seemed the cards were cute. I have again played with vellum.
Dagens kreative indslag er kort. Jeg er jo så glad for min månedspakke fra Studio Calico men ind imellem er der altså noget papir i, som ligger meget langt væk fra det jeg selv ville vælge. Det gjorde dette styk mønsterpapir, som jeg har brugt til kortene, men jeg endte faktisk med at syntes kortene var søde. Jeg har igen leget med vellum.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 18, 2012

December 18th

Today I`m working late and it will be a long day because we have so much illness at my work. I wonder if the country is hit by the flu?
I dag skal jeg arbejde længe og det bliver en lang dag,for vi har så meget sygdom på arbejdet. Gad vide om landet er ramt af influenza?

Today's creative touch is a cards. OSH calls for cards without text, so I would try. So it is harder than it sounds, the team then up I wanted to put a little congratulations or miss you on. Here is the result, which I do not really know if I'm happy with.
Dagens kreative indslag er et kort. OSH efterlyser kort uden tekst, så det ville jeg  prøve. Det er altså sværer end det lyder, for hold da op jeg havde lyst til at putte et lille tillykke eller savner dig på. Her er resultatet, som jeg ikke rigtig ved om jeg er tilfreds med.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, December 17, 2012

December 17th

Three workdays more and then I have Christmas vacation for 14 days, it is so nice. A busy week I`m having  because my husband and I were so "brilliant"  16 years ago and decided to have a child and yes she has a birthday on Sunday. How bad planned it that, to have a baby the day before Christmas Eve ;O)
Tre arbejdsdage mere og så har jeg juleferie i 14 dage, det bliver så skønt. En travl uge går jeg i møde, for min mand og jeg var så "geniale" at vi for snart 16 år siden valgt at at få et barn og ja hun har fødselsdag på søndag. Hvor dårlig planlagt er det lige ,at få et barn dagen før juleaften.

Today's creative touch is my Project Life week 49 The materials are mainly from Pink Paislee "City sidewalk" series and a bit October afternoon.
Dagens kreative indslag bliver mit Project life uge 49. Materialerne er primært fra Pink Paislee " City sidewalk" serien og lidt October afternoon.
Thanks for stoping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, December 16, 2012

third Sunday of Advent

It is unbelievable is already third Sunday of Advent. Where did December go?
I had done most of my Christmas presents yesterday, my husband do not think we should give each other gifts this year. It's just a change of money and I know anyway  you will give my headphones! he said, and there  I stood! So he buys himself his headphones and I have ordered my gift this morning. Can you guess where .....?
Det er jo helt vildt det allerede er 3 søndag i advent. Hvor blev december af?
Jeg fik klaret de fleste af mine julegaver i går, for min mand synes ikke vi skulle give hinanden gaver i år. Det er jo bare at bytte penge og jeg ved alligevel godt du vil give min høretelefoner! sagde han og så stod jeg der!  Så han køber selv sine høretelefoner og jeg har bestilt min gave til morgen. Kan i gætte hvor.....?

Yep Papertrey Ink have release today
Jeps Papertrey Ink har udgivelse i dag ;O)

Today's creative touches are two gift tags. Again I played with dry embossing, Velum and stamps. Snowflakes dies are from IO and doilien and trees are from Papertrey Ink
Dagens kreative indslag er to gavemærker. Igen har jeg leget med tør embossing, velum og stempler. Snefnug dies er fra IO og doilien og træerne er fra Papertrey Ink.
A close-up.
Et nærbillede.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 15, 2012

December 15th

Today is a very quickly post, because I'm on the way out the door. I must have bought the last presents and the post office with this year's Christmas post.
I dag bliver det meget hurtigt indlæg, for jeg er på vej ud af døren. Jeg skal have købt de sidste julegaver og på posthuset med årets julepost.

Although I'm busy you shall not be cheated of today's creative posts, which is a gift tag. I have used stamps from Hero Arts and a die from Memory Box.
Selvom jeg har travlt skal i ikke snydes for dagens kreative indlæg ,som er et gavemærke. Jeg har brugt stempler fra hero Arts og en die fra Memory box.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, December 14, 2012

December 14th

I`m fortunately recovered to be at work today. We have a Christmas party for children and parents, so it's going to be festive.
Jeg er heldigvis ovenpå igen og skal på arbejder i dag. Vi har julefest for børn og forældre, så det skal nok blive festligt.

Today's creative post is a card inspired by one of my favorite designer at Papertrey Ink Melissa Phillips. I've been playing with wet and dry embossing and Velum. The stamps are from the set "In the Meadow".
Dagens kreative indlæg er et kort stærkt inspireret af en af mine yndlings designer hos Papertrey Ink Melissa Phillips. Jeg har leget med våd og tør embossing og velum. Stemplerne er fra sættet "In the Meadow".

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, December 13, 2012

December 13th

Today I fortunately better. I'm not entirely fresh yet, but it is moving forward.
I dag har jeg det heldigvis bedre. Jeg er ikke helt frisk endnu, men det går fremad.

Today's creative touch is an almost total lift of a map, I fell over onto Betsy Valmans blog. She is a designer for my absolute favorite brands when it comes to stamps and dies Papertrey Ink. I have used one of my absolute favorite Christmas stamps (yes yes I have many favorites) "In the meadow". Let me just tell it's not a card you bunches together in 5 minutes when you do not have the pop-up dies, which I now need to own  ,O)
Dagens kreative indslag er et nærmest total lift af et kort, jeg faldt over over på Betsy Valmans blog. Hun er en af designer for mit absolut favorit mærker når det kommer til stempler og dies Papertrey Ink.  Der er brugt et af mine absolutte favorit julestempler ( ja ja jeg har mange favoritter) "In the meadow". Lad mig bare fortælle det er ikke et kort man klaser sammen på 5 minutter, når man ikke har den pop up dies, som jeg nu bliver nød til at eje ;O)

The front of the card (I apologize the picture quality)
Forsiden af kortet( jeg beklager billedkvaliteten)
card inside
kortet inden i
a close-up so you can see the details better 
et nærbillede, så man bedre kan se detaljerne
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 12, 2012

December 12th

I`m still unwell and have fever. I've slept all day, so of course I can`t sleep now, so I can just update my blog, now  it`s December 12th anyway.
Jeg er stadigvæk sløj og har feber. Har sovet hele dagen, så selvfølgelig kan jeg ikke sove nu, så kan man jo lige så godt opdatere sin blog, nu når det alligevel er blevet den 12 december.

Today I show another layout made ​​with materials from Pink Paislee "City sidewalk" series.
I dag  viser jeg endnu et layout lavet med materialer fra Pink Paislee "City sidewalk"serien.
Now I will try to sleep. Thanks for stopping by.
Nu vil jeg prøve at sove. Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 11, 2012

December 11th

Today's post is a quick one of its kind, for I`m sick. I have a fever, sore throat and ears.
Dagens indlæg bliver et hurtigt et af slagsen , for jeg er blevet syg. Jeg har feber, ondt i halsen og ørene.

A layout which I am extremely pleased with. I have among other things used materials from my month package from Studio Calico.
Et layout som jeg selv er yderst tilfreds med. Jeg har blandt andet brugt materialer fra min månedspakke fra Studio Calico.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, December 10, 2012

December 10th

Then there are only 14 days until Christmas. About 10 days I go on Christmas vacation and it's very needed ;O)
Så er der kun 14 dage til jul. Om 10 dage går jeg på juleferie og det er godt nok tiltrængt.

Today's creative post is a layout made ​​for great driving day on Friday. I have used paper from Pink Paislee "City sidewalk" series. One of my favorite Christmas series this year.
Dagens kreative indlæg er et layout lavet om store køredag i fredags. Jeg har brugt papir fra Pink Paislee "City sidewalk" serien. En af mine favorit jule serie i år.
What is your favorite Christmas series this year?
Hvad er din jule favorit serie i år?

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, December 09, 2012

Second Sunday of Advent

Second Sunday of Advent will be spent in my scrap  room. They have promised snowstorm and somewhere between 5 cm and 20 cm of snow.
Anden søndag i advent skal tilbringes i scrapværelset. De har lovet snestorm og et sted mellem 5cm og 20 cm sne.

Today's creative touch is photo heavy, so you are warned. Here is week 48 of the project life.
A week where a lot happened , so I had to used some  extra insert pockets. I have used paper from Studio Calico "wonderland" series and some October Afternoon.
Dagens kreative indslag er foto tungt, så er i advaret. Her kommer uge 48 af project life. 
En uge hvor der sket en masse, så jeg måtte ty til ekstra indsæt lommer. Jeg har brugt papir fra Studio calico "wonderland" serie samt lidt October Afternoon.

I apologize for the poor image quality, but good daylight is hard to get
Jeg beklager den dårlige billedkvalitet, men godt dagslys er en mangelvare
a few close-ups
et par nærbilleder
Thanks for stopping by.
Nu skal jeg ud og handle i tilfælde af vi sne inden. Hvordan forbereder du dig på snestormen?

Saturday, December 08, 2012

December 8th

Yes even though I swore that I would sleep late,  I'm up after my many journeys yesterday. Already at. 8 am the parcel post came and woke us up. Now I do not complain because it was  a package for me with Becky Higgins journaling cards for my PL.
Ja  selvom jeg svor at jeg skulle sove længe,så er jeg oppe efter mine mange køreture i går, for allerede kl. 8.00 kom pakkeposten forbi og vækkede os. Nu skal jeg jo ikke klage for det var såment en pakke til mig med Becky Higgens journaling cards til mit PL.

Yesterday between all my chauffeur duties, I made ​​day creative posts. I have primarily used materials from Studio Calico.
I går mellem alle mine chaufføropgaver fik jeg lavet dagen kreative indlæg.  Jeg har primært brugt materialer fra Studio Calico.
The rest of the day I will just use to relax. What should you spend your Saturday on?
Resten af dagen skal bare bruges på at slappe af. Hvad skal du bruge din lørdag på?

Friday, December 07, 2012

December 7th

So it`s final weekend and mine starts already at. 12 oclock or it means I have an extra "job" today, because I have to be chauffeur, both my husband and daughter for Christmas party. I have informed them that tomorrow Saturday,  I wil sleep the hole day , O)
Så blev det endelig weekend og min starter allerede kl. 12. eller det vil sige jeg har et ekstra "job" i dag, for jeg skal være chauffør  både min mand og datter skal til julefrokost. Jeg har meddelt dem at i morgen lørdag ,så sover jeg ;O)

Todays  creative touch are Christmas cards, you get even  two of them today, because it's Friday. Can you guess what I've used on them?
I dag består dagens kreative indslag af julekort, ja i får hele to af slagsen i dag, det er jo fredag. Kan i gætte hvad jeg har brugt på dem ?
Now that we are at the fabulous Spellbinder,Netti asked  how many I had. I don`t think my collection is big, because there really many delicious dies I do not have.
I keep mine in this amazing little plastic box, where the white pages are magnetic.

Når nu vi er ved de fantastiske Spellbinder, så spurgte Netti hvor mange jeg havde. Jeg synes jo ikke selv min samling er stor, for der findes jo mange lækre dies jeg ikke har. 
Jeg opbevarer min i denne fantastiske lille plastik box, hvor de hvide sider er magnetiske.
Here they are my Spellbinders
Her er de så mine Spellbinders.
Do you have one assemblies of something that you do not think is big enough?
Har du en samlig af noget ,som du ikke synes er stor nok?

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, December 06, 2012

December 6th

Today's post is a quick one . I have go out and scrape snow, we have got approx. 4 cm last night. Did you get snow where you live?
Dagens indlæg bliver et hurtigt et af slagsen. jeg skal ud og skrabe sne, for vi har fået ca. 4 cm i nat. Fik du sne,der hvor du bor?

And here is a  Christmas card made ​​with guesses ..................... Spellbinders ; O)
Og her er et julekort lavet med gæt.....................Spellbinders ;O)
Thank you for stopping by and Merry December 6th.
 Tak fordi du kiggede forbi og glædelig 6. december.

Wednesday, December 05, 2012

December 5th

Another long day threatening. I`m off late today  because we hold the last parent interviews in continuation of my workday, so it will be just about 11 hours of work to day. But then it`s over and no evening work the rest of the month.
Endnu en lang dag truer. Jeg har sent fri i dag, da vi holder de sidste forældresamtaler i forlængelse af min arbejdsdag, så det bliver lige omkring 11 timer i dag. Så er det tilgengæld også overstået og ingen aftenarbejde resten af måneden.

Today's creative touches are a Christmas card. Again, I used one of my favorite dies from Spellbinders.
Dagens kreative indslag er sjovt nok et julekort. Igen har jeg brugt en af mine favorit dies fra Spellbinders.
Thanks for stoping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 04, 2012

December 4th

Then it was the December 4th . Have you got snow last night? We did not have anything that is worth writing about.
Today's creative post is a Christmas card. Last night, I made  five Christmas cards, so now I have something to show for my December blogging.
Så blev det den 4. december . Har i fået sne i nat? Vi har ikke fået noget, der er værd at skrive om.
Dagens kreative indlæg er et julekort. I går aftes fik jeg lavet hele 5 julekort, så nu har jeg noget at vise frem til min december blogging

I have used one of my favorite dies from Spellbinders. I just love Spellbinders die and can not get enough ; O)
Jeg har brugt en af mine favorit dies fra Spellbinders. jeg elsker bare Spellbinders die og kan ikke få nok ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, December 03, 2012

the 3rd December

A new week has started and it starts early when you have to get up at 5am. Fortunately, I get  off work early.
Today's creative post is a card I made yesterday. It is a copper wedding.

En ny uge er i gang og uhh det er tidlig den begynder, når man skal op kl. 05.00. Heldigvis har jeg da tidlig fri fra arbejde.
Dagens kreative indlæg er et kort, jeg fik lavet i går. Det er til et kobberbryllup.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, December 02, 2012

Advent

So, it`s the first Sunday of Advent and I luckily made ​​my Advent wreath yesterday, it  looks like this
Så blev det første søndag i advent og jeg fik heldigvis lavet min adventekrans i går, den kom til at se sådan her ud
Yesterday we also got all the Christmas decorations up, not because we have so much, but Signe and I had fun with it. Signe decided also just for a tlave a few snowflakes to the large window in the living room. Please note that they are hand cut. unbelievable that she has patience for it. (I apologize for the bad photo, but it's a little hard to take a picture of)
I går fik vi også al julepynten op, ikke fordi vi har så meget, men Signe og jeg hyggede os med det. Signe besluttede sig også lige for a tlave et par snefnug til det store vindue i stuen. Bemærk venligst at de er håndklippet. utroligt at hun har tålmodighed til det. ( jeg beklage de dårlig fotoer, men det er lidt svært at tage billede af
Finally, I just show the two Christmas cards I made for Scrapsisters Christmas online course
Til sidst vil jeg lige vise de to julekort jeg lavede til Scrapsisters Julekort online kursus
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.