Wednesday, December 31, 2008

Happy New Year

I hope everyone had a good Christmas and enjoy your holidays, those who may have. I enjoy my holiday and I have turned up on the day and night. It is great to go to bed late and sleep in and otherwise just enjoy with family. I have had days where I did not have been out of nightwear, so great to have the day off.

Jeg håber i alle sammen har haft en god jul og nyder jeres fridage,dem der måtte have. Jeg nyder min ferie i fulde drag og har fået vendt op på nat og dag. Det er skønt at gå sent i seng og sove længe og ellers bare hygge med familien. Jeg har haft dage, hvor jeg slet ikke har været ude af nattøjet.....så skønt at have fri

I have not really been the scrap, but I can show these wedding invitations that I made yesterday. My sister is going to be married this summer and has asked if I would be in charge of invitations. These are two proposals. She must, of course, choose paper, they are simply meant as a test of the setup

Jeg har ikke rigtig fået scrappet, men jeg kan da vise disse bryllups indbydelser, som jeg lavede i går. Min søster skal giftes til sommer og har spurgt om jeg vil stå for indbydelserne. Det her er to forslag. Hun skal selvfølgelig selv vælge papir, de er blot ment som en prøve på opsætningen.

I wish you all a happy New Year and thanks for stopping .
Godt nytår og tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 23, 2008

Happy birthday sweetheart and merry christmas

Today was my sweet daughter 12 years birthday. We spent days to be a nip in Dreampapers, where I had to get my Christmas gift, which was nice paper with more from Heidi Swapp. Then we went to Tivoli, where we spent some nice hours and finally ended with eating at Mac donald. It was Signes desire, it was indifferent to her parents that are not so wild with the food there.

I dag blev min søde datter 12 år. Vi har brugt dagen på at være en smut i Dreampapers, hvor jeg skulle hente min julegave, som var lækkert papir med mere fra Heidi Swapp. Derefter gik turen til Tivoli, hvor vi tilbragte nogle hyggelig timer og til sidst sluttede vi af med at spise på Mac donald. Det er Signes ønske, så skidt pyt med af hendes forældre ikke er så vilde med maden der.

Big congratulations to the Pia, which was chosen as this years Scrapbook Queen. Here is my 3 Finals contribution I made to the competition.

Stort tillykke til Pia, som blev kåret som året Scrapbook Queen. Her er mine 3 finalebidrag som jeg lavede til konkurrencen.


and a clouse up picture of the flower, which I painted with glimmer mist and gave it a glossy accent.
Et nærbillede af blomsten , som jeg har malet med glimmermist og bagefter givet et lag glossy accent
I wish you all a very Merry Christmas.
Jeg ønsker jer allesammen en glædelig jul.

Saturday, December 20, 2008

the last Christmas cards

So is the final weekend and I have spent the whole day to clean the house. Weare going to have a birthdayparty for Signe tomorrow, which will be 12 years on Tuesday. Damn what they thought these parents, to have a daughter the day before Christmas Eve ;O)

Så er det endelig weekend og jeg har brugt hele dagen på at gøre rent i hele huset. Vi skal nemlig holde fødselsdag for Signe i morgen,som jo bliver 12 år på tirsdag. hvad pokker tænkte de forældre på,at få en datter dagen før juleaften ;O)

I have spent weeks on the job and have done all my Christmas cards. They are written and sent.

Jeg har brugt ugen på at arbejde og få lavet alle mine julekort. De er skrevet og sendt.


This card is designed for a colleague who generally would have a romantic card but it should still be a Christmas cards. A little heavy task I think, since the card was for a man, but she was very pleased with the outcome.
Det her kort er lavet til en kollega,som gene ville have et romantisk kort, men det skulle stadigvæk være et julekort. En lidt svær opgave synes jeg, da kortet var til en mand, men hun var yderst tilfreds med resultatet.

Finally, I can show a layout, I began to crops, but has finished here at home. The pictures are of my daughter Signe and how she had her hair cut and there just came tons of curls of her hair.

Til sidst kan jeg vise et layout, som jeg begyndte på til croppet, men først har gjort færdigt herhjemme. Billederne er af min datter signe og da hun blev klippet kom der bare tonsvis af krøller i hendes hår.
By the way I am with the nomination to become scrappe of the year-over scrap of Scrapsisters.dk It is a huge surprise and makes me a little proud. So thanks to those who have nomereret me.
Forresten så jeg jeg med i normeneringen om at blive årets scrapper over på Scrapsisters.dk Det er en kæmpe overraskelse og gør mig lidt stolt. Så tak til dem der har nomereret mig
Now, I have fortunately only a day left before I have the Christmas holiday. When I go home on Monday noon. at 16.30 I will not have to work again until Jan. 5. I am very pleased with.
Thank for stopping by and have a great weekend.
Nu har jeg heldigvis kun en arbejdsdag tilbage før jeg har jule ferie. når jeg på mandag går hjem kl. 16.30 så skal jeg ikke på arbejde igen før 5 januar. det glæder jeg mig til.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Sunday, December 14, 2008

Christmas card and more

What a week. I've been sick most of the week, went first to work Friday, but even there, I was not really fresh, so I unfortunately had to drop to go to Christmas Lunch in Dreampapers. I`m sure the girls still had a wonderful evening.

Sikken en uge. Jeg har været syg det meste af ugen, gik først på arbejde fredag, men selv der var jeg ikke rigtig frisk,så jeg måtte desværre droppe at tage til julefrokost i Dreampapers. Jeg tror nu pigerne alligevel havde en dejlig aften.

I have made my three finals contribution to the scrapbook queen competition over at Multiscrap but I can not show yet. I can show this layout, which is designed to outline the competition, which now runs over at http://1-2-3-scrap.blogspot.com/ you can still join.
It has some very old pictures from 1999 taken by the staff of my daughter's former kindergarten. When she went out we got a folder with pictures and drawings she had made in her time in the kindergarten. The directory is only worth gold for a mother as scrap. the papers, snow flake buttons and the ribbon is from my Advent calendar, so therefore I have finished Annette first challenge of creating a layout with a minimum of stuff from 3 packages.

Jeg har fået scrappet mine tre finalebidrag til scrapbook queen konkurrencen hos Multiscrap men dem kan jeg ikke vise endnu. Jeg kan vise det her layout, som er lavet til skitsekonkurrencen, som lige nu kører over på http://1-2-3-scrap.blogspot.com/ du kan stadigvæk nå at være med.
Det er nogle meget gamle billeder fra 1999 taget af personalet i min datters daværende børnehave. Da hun gik ud fik vi en mappe med billeder og tegninger, hun havde lavet i sin børnehavetid. Den mappe er bare guld værdfor en mor som scrapper. papiret, snefnugne og båndet er fra min julekalender,så dermed har jeg også løs Annettes første udfordring om at lave et layout med mindst ting fra 3 pakker
Here is a picture of gifts from my Advent calendar from Dec. 8 to Dec. 13

Her er et billeder af gaverne fra min julekalender fra 8 december til 13 december.

I have sold all my Christmas cards, so I had started to make some, I have to send.
The blue is also my solution to the second challenge in my Advent calendar from Anette which was to create a card with at least 4 of things from the package 8 to 13. The ribbon, needle, snow flake and the scalloped circle are from the calendar.

Jeg har jo solgt alle mine julekort, så jeg måtte i gang med at lave nogen,jeg selv skal sende.
Det blå er samtidig min løsning på den anden udfordring i min julekalender fra Anette som lød på at lave et kort med mindst 4 af tingene fra pakke nr. 8 til 13. Båndet, nålen, sne fnug og den scalloped cirkel er fra kalenderen.Thanks for stopping by and I hope you all have a really cozy third Sunday in Advent.

Tak fordi du kiggede forbi og rigtig hyggelig trejde søndag i advent

Sunday, December 07, 2008

I´m sick

I am sick. My neck and my one ear hurts and I have no energy practice. It is probably why I did not have done so much yesterday to 12 hours Cropper at Dreampapers. 3 ½ layout is all it could be to.

Jeg er syg. Min hals og mit ene øre gør ondt og jeg har overhovedet ingen energi øv. det er nok også derfor jeg ikke fik lavet så meget i går til 12 timers croppet hos dreampapers. 3½ layout kunne det blive til.

I made this one for a challenge, where we had to use 6 pictures and 6 different kind of pattern papers. It took me several hours to do it because I had not prepared it at home and had forgotten all my awesome Christmas papers at home. I could not get the papers out of my head, so it took a long time to find papers in the shop. I am happy with the result although it was a long time coming.

Det tog mig flere time at lave det, fordi jeg ikke havde forberedt det hjemmefra og havde glemt alt mit fede jule papir derhjemme. Jeg kunne ikke få de papir ud af mit hovede, så der gik lang tid med at finde papir i butikken. Jeg er tilfreds med resultatet selvom det var længe undervejs.
I made this one with a very old pictures of my daughter and I. think is from 1996, I just can belive that this little girl turn 12 years in 16 days.

Jeg lavede det her med et meget gammelt billede af signe og jeg, som jeg har taget en kopiaf og printet ud i sort /hvid. Tror det er fra 1996 og jeg kan ikke fatte at den lille søde pige fylder 12 år om 16 dage.
Each year in December, my good friend, Anette aka Netti, and I gives each other a Advent calendar with scrap supplies and some challenge. Here is what I got in the first 6 packages.
Hvert år i december giver min gode veninde Anette aka Netti og jeg hinanden pakke kalender med scrap og forskellige udfordringer. Her er hvad jeg har fået i de første 6 pakker
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 03, 2008

Toot

Toot.....I saw just that I won the sketch competition over at Unique hobby, and the prize was a gift card at 250-kr. I think it´s about 50 $. Here the layout I won with.

Fedt...... jeg så lige at jeg vandt skitsekonkurrencen over hos unik Hobby og præmien var et gavekort på 250,- kr. Her er det layout jeg vandt med.

Then there was finally a little daylight while I was home, so I can show you the last two layouts I did at scrapweekenden. the idea to the tag is lifted, sorry but I can not remember from whom.

Så var der endelig lidt dagslys mens jeg var hjemme, så jeg kan vise de sidst to layouts jeg lavede på scrapweekenden. I den til tagset er lifte ,kan desværre ikke huske fra hvem.

I just love those papers new from Crate papers.

Elsker bare de her nye papir fra Crate papers
I used sketch # 3 from Inspired blueprints to this layout. One of a few photos of the 3 of us, don´t got many of them.

Jeg har brugt skitse nr. 3 fra inspired blueprints til dette layout. de ter et af de få billeder , jeg har af os alle 3.
This one was for SQ challenge # 17 where we had to make a layout about when we are sick.
Dette layout var mit bidrag til udfordring 17 hos multis SQ. Vi skulle lave et layout om når vi er syge.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, November 29, 2008

christmas cards and more

I had a fantastic trip last weekend. We lived in a huge and beautiful house, just 100 meters from the sea. The room we sat and scrapped in had large windows with views to the water. We should not even cook, everything was served and are certainly not lacking anything.
I was not as productive as I use to be when I´m at crops, but i had a great time and got a lot of inspiration. I was especially inspired by the three talented ladies Gurli, Anja and Pia. I got to borrow Anja awesome Christmas stamps from Tim Holtz and I signed some sketches of Gurlis cards = card sketches an entirely new concept in my world ;O)

Jeg havde en fantastisk tur sidste weekend. Vi boede i et kæmpe stort og flot hus, kun 100 meter fra havet. Rummet vi sad og scrappede i havde store pamorama vinduer med udsigt til vandet. Vi skulle ikke selv lave mad, alt blev serveret og der manglede bestemt ikke noget.
Jeg var ikke så produktiv, som jeg plejer at være til crops, men jeg hyggede mig og fik en masse inspiration. Jeg blev især inspireret af de tre dygtige kortdamer Gurli, Anja og Pia. Jeg fik love at låne Anjas fede jule stempler fra Tim holtz og jeg tegnede nogle skitser af Gurlis kort = kortskitser et helt nyt begreb i min verden ;O)

In this one week, I've made a lot of Christmas cards, where I among other things used Gurlis sketches. I took 18 cards with me at work and in two days, I had sold 15 cards. I had not expect to sell so many. Here are som of the cards.

I denne her uge har jeg lavet en masse jule kort, hvor jeg blandt andet brugte Gurlis skitser. Jeg tog 18 kort med på arbejdet og i løbet af to dage fik jeg solgt 15 kort. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Her er nogen af kortne.
Here are some of the layouts I had made over the weekend. I have no pictures of them all yet, because we do not have much daylight in Denmark right now. The first is made to Anne Bodil sketch challenge on the Norwegian blog http://scrappehuset.blogspot.com/
Her er nogle af de layouts jeg fik lavet i weekenden. Jeg har ikke billeder af dem alle endnu, da vi jo ikke har så meget dagslys i Danmark lige nu.Det første er lavet til Anne Bodils skitse udfordring over på den norske blog http://scrappehuset.blogspot.com/
For this layout, I've used materials from my monthly package from Scarlet lime, I just love the packages from there.
Til dette layout har jeg brugt materialer fra min måneds pakke fra Scarlet lime, jeg elsker bare pakkerne derfra.
Finally, I can show my final contribution to the Runway competition. The challange was to make a layout where the background should be anything else than cardstock and pattern papers. we had to use a bit from panty hose ( the brown flowers) bubble plast, a least 100 words of handwriten journaling, coffe techinque and the title "me in a nutshell". I have use a old pillow case for the background.
Til sidst kan jeg vise mit finalebidrag til Runway konkurrencen. Opgaven lød på at lave et layout, hvor baggrunden ikke måtte være karton eller mønsterpapir, der skulle bruges en bid af et par strømpebukser, bobbelplastik, kaffeteknik og så skulle der være mindst 100 ords håndskrevet tekst på. Titlen skulle være "mig i en nøddeskal"
jeg valgte af sprætte et gammelt pudebetræk op og bruge det som baggrund.
I did not win the finals, but I think it is a triumph in itself, having come so far. Well now, I should run I have to make some Christmas decorations. Thanks for stopping by.
Jeg vandt ikke finalen, men jeg synes det er en sejrer i sig selv, at have været kommet så langt.
Nå nu vil jeg løbe skal have lavet nogle juledekorationer. tak fordi du kiggede forbi.

Friday, November 21, 2008

away for the weekend

I am so happy and proud that I want to shout it out to the whole world.
My heaven layout was last week among the top 10 by votes over at Two Peas in a Bucket.
It has also been picked for november spotlight over at a cherry On Top. My Love Nature layout was chosen in this week's Catwalk over at SIS Scrap in style.
What a way to start the weekend where I´m going away with the rest of the designteam at my local scrapboook store Dreampapers. We are going to have lots of fun and scrap to we drop.

Jeg er så glad og stolt ,at jeg har lyst til at skrige det ud til hele verden. Mit heaven layout var i sidste uge blandt top 10 by votes ovre på Two Peas in a Bucket. Det er også blevet valgt til dt memebers spotlight over på A Cherry On Top og mit Love nature layout var valgt i denne uges catwalk over på SIs Scrap In style.
Hvilken fantastisk måde at starter weekenden, hvor jeg sammen med resten af designteamet fra Dreampapers skal scrappe hele weekenden. VI skal scrappe til vi falder om.

This layout was made for SQ challenge number 16, where we had to make a layout about what we are reading.

Mit layout til SQ udfordring 16 ,som var et layout om det vi læser lige nu.
Thanks for stopping by and have a great weekend.

Tak fordi du kiggede forbi og hav en fantastisk weekend.

Sunday, November 16, 2008

I did it again

This week challenge over at http://maniarunway.blogspot.com/ was a bit diffrent and sounded like this:

To create a discount/ cheap LO! Materials to the layout shall have a maximum value of 30 kr. In addition, we have two requirements; The background for layout should not be cardboard (Bazzill, Prism etc.) or pattern paper. You should have with a shoelace in Loen (this is in addition to the 30 kr.)

Price examples;
As of color cardboard; 6, --
Per pattern paper; 8, --
10 cm band, blonde; 5, --
1 brad, eyelet, button, rain drop; 1
As of charm; 2
per letters; 1, regardless of size and materials
The use of paint, ink, etc. 5 kr for each color
Mesh / Dottie Ann in the roll width approx. 5 cm, 5 kr
Per flower, regardless of size. 2 kr
Stamp Press; 3 kr
Small bling, 3 for 10 kr
10x10 cm with the overlay; 10 kr, the goal can be like. 5x20cm 10x5 cm with the overlay; 5 kr

Of "buy things" it was the only thing on the list over here that where accepted. We could of couse use as many not scrapbooking thing sa we wanted.

Denne uges udfordring over på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/ lød sådan her:

Du vil lave en spareLO! Materialer til Loen skal have en maksimal værdi på 30 kr. Desuden har vi to krav; Baggrunden til Loen må ikke være pap (Bazzill, Prisme osv.) eller mønsterark Du skal have med et snørrebånd på Loen (dette er i tillæg til de 30 kroner)

Pris eksempler;
Pr. farve pap; 6, --
Per mønsterark; 8, --
10 cm båndet, blondine; 5, --
1 Brad, lille hul, knap, regn dråbe; 1
Som af charme; 2 kr
Pr.bokstav; 1 kr, uanset størrelse og materialer
Brugen af maling, blæk osv. 5 kr for hver farve
Maske / Dottie Ann i kast bredde ca. 5 cm, 5 kr
Pr blomst, uanset størrelse. 2 kr
Stempel Tryk; 3 kr
Småbling, 3 for 10 kr
10x10 cm med overlay; 10 kr, at målet kan lide. 5x20cm 10x5 cm med overlay; 5kr

Af "købeting " var det eneste, der er opført på listen over her, der var accepteret. derudover måtte vi gerne bruge andre ikke normale scrapting7materialer.

This task really required that I put my head in soft, but when i got the idea the creativity flew Beyond. The result was this layout, probably my most creative to date. best of all I just saw i won, so now I´m in the Finals ;O)

Den opgave krævede virkelig ,at jeg lagde mit hoved i blød, men da først ideen opstodkørte det bare derudaf. Resultatet blev dette layout, nok mit mest kreativet til dags dato. Det bedste af det hele, jeg har lige set, at jeg vandt , så nu er jeg i finalen ;O)
I also have some christmas cards to show

Så har jeg lige lavet et par julekort.
Thanks for stopping by and have a great Sunday.
Tak fordi du kiggede forbi og have en forsat god søndag.

Friday, November 14, 2008

my first layout

Over at the Norwegian blog http://scrappehuset.blogspot.com/ they have a challenge, where you have to lift one of your very first layout and scrap it in the style you do now.

So here is my very first layout made in november 2005 and I must say my style has change a bit ;O)

Over på den norske blog http://scrappehuset.blogspot.com/ er der en udfordring, hvor man skal lifte et af sine egne allerførste layouts til den stil man scrapper i dag.

Så her kommer mit allerførste layout lavet i november 2005 og jeg må indrømme , at min stil har ændret sig en smule. ;O)


This is how I would scrap it today.

Her er så hvordan jeg ville scrappe det i dag.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 09, 2008

Sunday update

What a busy week I have had. Thursday I was at Dreampapers and teach tear techniques, where we used the techniques, I had used in my Heaven layout. Today, I have been in at night school and teach a team starts in 6 hours, so now I'm well spent.

Sikken en travl uge jeg har haft. Torsdag var jeg inde i Dreampapers og undervise i rive teknikker, hvor vi tog udgangspunkt i mit Heaven layout. i dag har jeg været inden på aftenskolen og undervise et begynderhold i 6 timer, så nu er jeg godt brugt.

I have not had the scrap so much in the weeks since I've used the time to prepare for my teaching. However, I can show my layout for this week's challenge on the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/
Challenge this week was once a sketch by Becky Fleck and we had use bubble plastic on the layout.

Jeg har ikke fået scrappet så meget i den uge, da jeg har brugt tid på at forberede min undervisning. Jeg kan dog vise mit layout til denne uges udfordring på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/
Ugens opgave var denne gang en skitse fra Becky Fleck og så skulle vi bruge bobbel plastik.


I've just seen that I am so lucky that I have gone on to the next round. Thanks for stopping by.
Jeg har lige set ,at jeg er så heldig, at jeg er gået videre til næste runde. Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, November 04, 2008

I won

When I got home from my weekend in Lalandia Sunday evening, I saw to my surprise that I had won round No. 4 on the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/
This week's challenge was to use a song title as the title of our layout. We each got a song and I got Heaven by Bryan Adams and made this layout.

Da jeg kom hjem fra min weekendtur i lalandia søndag aften ,så jeg til min store overraskelse, at jeg havde vundet runde nr. 4 på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/
Ugens udfordring var at bruge en sang titel som titlen på vores layout. Vi fik hver især en sang og jeg fik Heaven med Bryan Adams. Det kom der dette her layout ud af.
Yesterday, I had time to make this layout for Annette in Dreampapers.

I går fik jeg lige tid til, at lave dette her layout til Annette i Dreampapers.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, October 31, 2008

I did it

I did it, I managed to make 31 layouts in October over at Lifetime moments scrapoctoberfest challenge. here are my last layouts

Jeg klarede det sgu, at lave hele 31 layouts plus det løse i oktober måned til scraptoberfest udfordringen over hos Lifetime moments. her er de sidste layouts.

Challenge number 26 was to use hidden journaling, mine is under the big pink circle.

Udfordring nr. 26 var skjult tekst og det er under den store pink cirkel.
Challenge number 27 was to use 4 of somethings and 6 of somethings else on a layout. I used 6 brads and 4 photo. Made this out of a kit I got from Annette in Dreampapers.

Udfordring 27 var at bruge 4 af noget og 6 af noget andet på et layout. jeg har brugt 4 fotos og 6 brads. det er lavet til Dreampapaers og kan ses derinde efter torsdag næste uge.
Challenge number 28 was to use a clock or time on a layout.
Udfordring 28 var at bruge et ur eller et bestemt tidspunkt på et layout.Challenge number 29 was to use a sketch from the gallery.

Udfordring nr. 29 var at bruge en bestemt skitse fra deres galleri.
Challenge number 30 was to use at least towo of the four sponsers on a layout. I used basicgrey, thinkering Ink and Flair design.

Udfordring 30 var at bruge produkter fra mindst 2 af de 4 sponsore. Jeg bruge Basicgrey , thinkering Ink og Flair design.
Challenge numder 31 was to use at least one orange button on a layout.
Udfordring nr. 31 var at bruge mindst 1 orange knap på et layout.
Now that I'm done, I take on weekend stays Lalandia with some good friends and family. I think I've earned it.Thanks for stopping by and have a nice weekend.

Nu da jeg er færdig, tager jeg på weekendophold Lalandia sammen med nogle gode venenr og noget familie. jeg synes jeg har fortjent det. Tak fordi du kiggede fordi og hav en god weekend.

Monday, October 27, 2008

I made it

Despite the fact that I worked 47 hours last week instead of my normal 30 hours, I managed to scrap a lot for the Scraptoberfest over at Lifetime Moments.

Til trods for at jeg arbejede 47 timer i sidste uge i stedet for min normale 30 timer, har jeg formået at få scrappet en del til Scrapoktoberfesten over på Lifetime Moments.

Challenge number 20 was to use a sketch from Inspired Blueprints blog.

Udfordring nr. 20 var at bruge en skitse fra Inspired Blueprints bloggen.

Challenge number 22 was to use a vertical title and I used a bonuskets from the same blog.

Udfordring nr. 22 var at bruge en lodret titel og jeg brugte en bonus skite fra samme blog

Challenge number 23 was to use Basic grey and I just an old kit from Mosh Posh

Udfordring nr. 23 var at bruge Basic Grey og jeg brugt en gammelt kit fra Mosh Posh

Challenge number 24 was to color combination from a flag of a country that is not your own. I used the colors from the flag of Sierra Leone. It´s blue, green and white.

Udfordring nr. 24 var at bruge farvekombinationen fra et flag ,som ikke måtte være fra dit eget land. Jeg valgte farverne blå, grøn og hvid som i Sierre Leones flag.

Challenge number 25 was to scraplift one of the design team members and I lifted Debbiev.

Udfordring nr. 25 var at scraplifte et af design team medlemmerne og jeg valgte Deibbiev.

I went on to the next round of the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/ This week's challenge was to scrap your hectic day. there might not be people in the photos are and we should use things from the day as a newspaper, receipt, schedules with more.

Jeg gik videre til næste runde på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/ . Denne uge udfordring var at scrappe din hektiske hverdag. der måtte ikke være mennesker på fotoerne og man skulle bruge ting fra sin dag som for eksempel avis, kvitterringer, tidsplaner med mere.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.