Sunday, February 26, 2012

What a week and Project Life week 8

What a week. Just as I thought everything with signes school finally fell into place and we could now have a normal life again, then came the next shock.
Saturday morning I had half of my colleagues from my work on a first aid course. when I arrived, I think good enough some of them as a little odd to me. They asked if I had read the local paper!
In the newspaper it said that policies in our municipality is planning to close the department I am assigned to (we are two day care centers with joint management in the same land parcel), and a lot of other day care centers should be merged or closed. It's not cool to get such a news in the newspaper, even our leader was not informed.
Fortunately, I have the world's best boss and she came over and we had a long talk. I really hope there is someone in the municipality who sits with a bad taste in your mouth.
I dare not even think about how it will be to meet all the parents of tomorrow.

Sikken en uge. Lige som jeg troede at alt med signes skole endelig faldt på plads og vi nu kunne få en normal hverdag igen, ja så kom det næste chok.
Lørdag morgen skulle jeg med halvdelen af mine kollegaer fra mit arbejde til førstehjælps kursus. da jeg ankom synes jeg godt nok nogle af dem så lidt underligt på mig. De spurgte om jeg havde læst lokal avisen!
I avisen stod der at politikkerne i vores kommune har tænkt sig at lukke den afdeling jeg er tilknyttet (vi er to daginstitutioner med fælles ledelse på samme matrikel), samt en masse andre institutioner skal slås sammen eller lukkes helt. Det er ikke fedt at få sådan en nyhed i avisen, selv vores leder var ikke orienteret.
Heldigvis har jeg verdens bedste chef og hun kom forbi og vi fik en lang snak. Jeg håber virkelig der er nogen i kommunes der sidder med en dårlig smag i munden.
Jeg tør selv ikke tænke på hvordan det bliver at møde alle forældrene i morgen.
 
Despite my downcast mood, I have complete week 8 of the Project Life complete
 I have this time primarily used a mix of paper from Crate papers and turquoise Edition core kit.
Trods mit nedslået humør har jeg dog lavet uge 8 af project life færdig. Jeg har denne gang primært brugt et mix af papir fra Crate papers og turquoise edition core kit.
and of course we used at least 7 different stamps from this set
og selvfølgelig er der brugt mindst 7 forskellige stempler fra dette sæt
I have actually been made a layout of some of my favorite pictures from Signes confirmation
Jeg har faktisk også fået lavet et layout af nogle af mine favoritbilleder fra Signes konfirmation
You can still manage to be in my guessing competition for the draw of a small prize. Guessed should write in this post, where you can also read more about this crazy challenge.
Here is a picture of some of the prize, I think Iwill put more in.
Du kan stadigvæk når at være med i min gættekonkurrence om lodtrækningen af en lille præmie. Gættet skal skrive i dette indlæg, hvor du også kan læse mere om den tosset udfordring.
Her er et billede af noget af præmien, tror jeg vil at komme mere i.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, February 19, 2012

Project Life week 7 and a little guessing competition

Another week is over and I'm completely up to date with my projeckt life. It's nice and what's more amazing is that I do on Friday received another round of materials therefor. It was the turquoise edition kit. I do not know if all the colors are me, but I love the different journaling cards.
Endnu en uge er forbi og jeg er fuldstændig up to date med mit projeckt life. Det er jo dejligt og hvad mere fantastisk er, at jeg i fredags modtog endnu en omgang materialer dertil. Det var det turquoise edition kit. Jeg ved ikke helt om alle farverne er mig, men hold da fest jeg er vild med de forskellige journaling kort.
This week there was Valentine's day, so I've held all week in bright red colors. Paper, rub-ons and stamps are from Pinkpaislee. I've also spent a few journaling cards from my Clementine kit.
I denne uge var der jo valentins dag, så jeg har holdt hele uge i lyserøde farver. Papir, rub-ons og stempler er fra Pinkpaislee. Jeg har også brugt et par journaling kort fra mit Clementine kit.
Two close-ups in honor of Annette and Maria so they can see that all the stamps are used.
To nærbilleder til ære for Annette og Maria, så de kan se at alle stemplerne er brugt.
I have used this die set this week and there are 7, so I've kept my part of the challenge.
Jeg har brugt dette stempelsæt i denne uge og der er 7, så jeg har overholdt min del af udfordringen.
Here is one of the cards I made in Dronningmølle last weekend. it's my DT contribution to the challenge there right now running over at Kort O Mania
Her er et af de kort jeg lavede i Dronningmølle sidste weekend. det er mit DT bidrag til den udfordring der lige nu kører over hos Kort O Mania
I've actually achieved the order of weeks to count all my Thickers and all my paper. There was a lot of paper and I would therefore like to do a little guessing competition on my blog.
Everything you need to do is guess at how much paper you think I have before Sunday March 4 and write in the commentbox. The one hwo is closest to the correct number wins a small prize.
I want to give you a little hint by revealing that I have a lot more than 1000 pieces of paper
Jeg har faktisk i denen uge nået at tælle alle mine thickers og alt mit papir. Der var en del papir og jeg vil derfor gerne lave en lille gættekonkurrence på min blog.
Alt hvad du skal gøre er at gætte på hvor meget papir du tror, jeg har før søndag d 4 marts og skrive det her i kommentarboksen. Den der er tættest på det rigtige antal vinder en lille præmie.
Jeg vil gerne give jer et lille hint ved at afsløre, at jeg har en del over 1000 stykker papir

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggee forbi.

Wednesday, February 15, 2012

Project life week 6 and a crazy challenge

I finished week 6 of the Project Life. This week I had the very many pictures, so i made 2 double pages.
I used paper from Making Memories, some really old stamps from I think it's Fancy Pants and small letter stickers from october Afternoon and Andornit. derudovr hr since I just spent a little glimmermist, I'm still high after the weekend's inspiration from Anna Dabrowska.
Så blev jeg færdig med uge 6 i project Life. I denne uge havde jeg jo rigtig mange billeder, så det blev til hele 2 dobbelt sider.
Jeg har brugt papir fra Making Memories, nogle rigtig gamle stempler fra jeg tror det er Fancy Pants og små bogstav stickers fra october Afternoon og Andornit. derudovr hr jeg da lige brugt lidt glimmermist, jeg er stadig høj efter weekendens inspiration fra Anna Dabrowska.
The attentive reader will now have seen that I've spent an awful lot of stamps. It there is a good reason, because I have been challenged.
Maria, Annette and I have had the most crazy ideas. We must all before March 3 having count all our pattern paper, all our stamps and packages with Thickers. he has at least of each category will win a new package in the category of convention on Funen.
I must also use all and I mean all my stamps at least once and show on my blog at least every Sunday that I spent at least 7 stamps in a week (this corresponds to a new stamp a day)
Annette have to use at least 3  different kinds Thickers each week and Maria must use all his pattern paper, though it need not be the whole sheet. She will show every Sunday on her blog that she has spent at least 7 different pieces of paper.
Yes scrapper is crazy when they meet ;O)
 
Den opmærksomme læser vil nu have set ,at jeg har brugt en hulens masse stempler. Det er der en god grund til, for jeg er blevet udfordret.
Maria, Annette og jeg har fået de mest tosset ideer. Vi skal alle inden d. 3 marts tælle alt vores mønsterpapir, alle vores stempler og pakker med thickers. Vedkommende der har mindst af hver kategori, vinder en ny pakke i kategorien til convention på fyn.
Jeg skal derudover bruge alle og jeg mener alle mine stempler mindst en gang og vise på min blog senest hver søndag ,at jeg har brugt mindst 7 stempler på en uge( det svarer til et nyt stempel om dagen)
Annette skal hver uge bruge mindst 3 slags thickers og Maria skal bruge alt sit mønsterpapir, dog behøver det ikke være hele ark. Hun skal hver søndag vise på hendes blog at hun har brugt mindst 7 forskellige stykker papir.
Ja scrapper er tosset, når de mødes ;O)
 
I'm ahead this week, because I have already used all of these stamps to week 6
Jeg er foran i denne uge, for jeg har allerede brugt alle disse stempler til uge 6.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, February 12, 2012

A weekend of pure luxury

I've had a fantastic weekend. I went Friday night to Dronningmølle where I met up with approx. 39 other beautiful women. There was a light meal when we arrived, and otherwise it was just to go ahead with scrapping. Saturday went to two amazing workshops where I learned a lot. It was two workshops just after my head with lots of stamps and glimmermist and especially dirty finger. It was the talented and very sweet Anna Dabrowska, who taught. I am very honored to have spent an entire Saturday under her wings savvy and sucked to me by her great guides and tips.
It has also been wonderful to spend an entire weekend with some of my best buddies scrap. I've talked and laughed
It has been a very inspiring weekend and Heidi & Co.havde again done a fantastic job for us all to relax and have a weekend of pure luxury.
Jeg har haft en fantastisk weekend. Jeg tog fredag aften til Dronningmølle, hvor jeg mødtes med ca. 39 andre skønne kvinder. Der var en let anretning da vi ankom og ellers var det bare at gå igang med at scrappe. Lørdagen gik med to helt fantastiske workshops, hvor jeg lærte en hel masse. Det var to workshops lige efter mit hoved med masser af stempler og glimmermist og ikke mindst beskidte finger. Det var den talentfulde og meget søde Anna Dabrowska, der underviste. Jeg er meget beæret over at have tilbragt en hel lørdag under hendes kyndige vinger og suget til mig af hendes fantastiske vejledninger og tips.
Det har også været skønt at tilbringe en hel weekend med nogle af mine bedste scrap kammerater. Jeg har snakket og grint til den store guldmedalje
Det har været en meget inspirende weekend og Heidi & Co.havde igen gjort et fantastisk arbejde for at vi alle kunne slappe af og have en weekend i ren luksus.
 
Friday night I got 3 cards and a very simple layout, I can yet only show the layout
Fredag aften fik jeg lavet 3 kort og et meget enkelt layout, jeg kan endnu kun vist layoutet
Here come my layouts that I made for one of Anna's workshops
Her kommet mit layouts, som jeg lavede til den ene af Annas workshops
and front to a little journaling album, which was Anna's second workshop. I'm not sure on the front is completely finished yet.
og forsiden til et lille journaling album, som var Annas anden workshop. Jeg er ikke sikker på forsiden er helt færdig endnu.
 
and the back
og bagsiden
Thanls for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, February 08, 2012

project life week 5

So I became finished with week 5 of projektet life. I am very sorry the incredible poor image quality, but there is not much daylight in Denmark, once you are at home at. 16.30
Så blev jeg færdig med uge 5 af project life. jeg beklager den utrolige dårlig billede kvalitet, men der er ikke meget daglys i Danmark, når man først er hjemme kl. 16.30

This week I have used a mixture of products from Becky higgens Clementine core kit and old paper from the stack. Die cut from Studio Calico, labels from Jilibean Soup and word sticker from cosmo cricket
I denne uge har jeg brugt en blanding af produkter fra Becky higgens Clementine core kit og gammelt rest papir. Die cut fra Studio Calico, labels from Jilibean Soup og word sticker fra cosmo cricket.
I run again, to pack for the weekend where I'll be on private scrap get away. Thanks for stopping by
Jeg løber igen skal til at pakke til weekenden, hvor jeg skal på scrapweekend. Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, February 05, 2012

Fantastic weekend

I've had a fantastic weekend. Friday after work I picked up my mother. We spent the evening watching TV and talking. It was really nice. Saturday morning it was cold minus13 degrees, but the cold could not beat us, so we drove in a cold car (the thermostat is not working right so that it becomes not really hot) for Scrap N Dream exhibition, where we had a very pleasant and fun day . It was fantastic and the food good. I had actually made 4 layouts and 6 cards that were donated to Operation write home
Jeg har haft en fantastisk weekend. Fredag efter arbejde hentede jeg min mor. Vi brugte aften til at se tv og snakke. Det var rigtig hyggeligt. Lørdag morgen var det koldt 13 frost grader, men kulden kunne ikke slå os ud, så vi kørte i en kold bil ( termostaten virker ikke rigtig så den bliver ikke rigtig varm) til Scrap N Dream messe, hvor vi havde en meget hyggelig og sjov dag. Selskabet var fantastisk og maden god. Jeg fik faktisk også lavet hele 4 layouts og 6 kort, som blev doneret til Operation skriv hjem

Here are two of the layouts I made. The cards I have unfortunately no pictures of
Her er to af de layouts jeg fik lavet. Kortene har jeg desværre ingen billeder af.
Although I was very productive, I also got time to shop a little ;O)
Selvom jeg var meget produktiv fik jeg også tid til at shoppe lidt ;O)
I am in full swing with the project life 5 weeks and plan to upload it during the week. Thank you for stopping by.
Jeg er i fuld sving med project life uge 5 og regner med at oploade det i løbet af ugen. Tak fordi du kiggede forbi