Sunday, March 28, 2010

final holiday

Another week has passed and now I happily have holiday until after Easter. It is urgently necessary, for the last few months have been tough. Yesterday I went to Sweden to visit my parents. A card I made for my mother, as thanks for her help with the moving.

Endnu en uge er gået og nu har jeg heldigvis ferie til efter påske. Det er hårdt tiltrængt, for de sidste par måneder har været hårde.I går tog jeg til Sverige for at besøge mine forældre. Et kort jeg lavede til min mor, som tak for hjælpen ved flytningen

Today took my mother and I to scrap exhibition in Helsingborg. It has become a tradition and it was always nice. I had indeed spent some money, but for the first time ever I had the money to take home. A selection of what I bought, in addition, I bought a lot of paper from Prima, Making Memories, Webster pages, My minrs eye and Bo Bunny.

I dag tog min mor og jeg til scrap messe i Helsingborg. Det er efterhånden blevet en tradition og det var som altid hyggeligt. Jeg fik da også brugt lidt penge, men for første gang nogensinde havde jeg penge med hjem. Et udplukk af det jeg købte, derudover købte jeg en masse papir fra Prima, Making memories, Webster pages, My minrs eye og Bunny Bo

A layout I did for a scraplift challenge over at ScrapSisters. The layout is lifted from Jen Jockish.

Et layout jeg lave til en scraplift udfordring over hos ScrapSisters. Layotet er liftet fra Jen Jockish
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, March 22, 2010

My new scrap room

Think I have already lived in my new house one week, but the time has flown away. It's been a week of challenges, work, a funeral (Anders's grandmother who was 93) but also a week when we have achieved a great deal. Anders lost his job last Wednesday but he has a contraction of 3 months' notice, so the notice is slightly uncertain. Right now we are waiting message from his firm if they want him to go to work everyday and do nothing or he should just stay home. Both company's union and his own union has stated that he must and shall have pay for 3 months.
We have reached a lot, as I said : a part of the stove works, one can go without a shower the whole bathroom becomes wet, television and the internet works and best of all my scrap room is almost finished.

Tænk jeg allerede har boet i mit nye hus en uge, som tiden dog er fløjet afsted. Det har været en uge med udfordringer, arbejde, en begravelse (Anders farmor som blev 93)men også en uge hvor vi har nået rigtig meget. Anders mistede sit job i onsdags eller det vil sige han han jo lige en kontrak på 3 måneders opsigelse, så den fyrring er lidt usikker. Lige nu venter vi besked fra hans firma om de vil ha han skal komme op og lave ingenting eller han bare skal blive hjemme. Både firmaets fagforening og hans egen fagforening har slået fast,at han skal have løn i 3 måneder.Vi har som sagt nået en del, nu virker komfuret delvist, man kan gå i bad uden hele badeværelset bliver vådt, tv og internet virker og det bedste af det hele mit scrapværelse er næsten færdigt.

Before I show pictures from my scrap room, I just want to show my welcome gift from myself to myself. Well then you know that you get is what you wish for; O)
Inden jeg viser billeder derfra, vil jeg lige vise min velkomstgave fra mig selv til mig selv. Ja så ved man at man får det man ønsker sig ;O)
Saturday midnight was anders finished my new desk in the scrap room, so Sundays were spent to equip and pack boxes out. It resulted in that I had worn my wrist / arm so I had a trip to the emergency doctor. Wow it hurt so bad that I could not hold back the tears in the waiting room. Here sat a little girl with her mother and said: "mom why the lady is crying? It is because it hurts ". Yes, I believe it did. I was just told to keep his arm up and eat a couple of pain pills leading style. luckily I had no arthritis pills at home, so I grabbed them and went else down. Tonight goes much better and I can now use the arm again.

Lørdag midnat var anders færdig med mit nye skrivebord i scrap værelset, så hele søndagen blev brugt til at indrette og pakke flyttekasser ud. Det resulteret i ,at jeg fik overanstrengt mit håndled / arm så jeg måttet en tur til vagtlægen. Hold da op det gjorde ondt, så ondt at jeg ikke kunne holde tårene tilbage inden i venteværelset. Her sad en lille pige hos sin mor og sagde: mor hvorfor græder damen? det er nok fordi det gør ondt". ja det tror jeg på. Jeg fik bare besked på at holde armen opad og spise et par smertestilledende piller. Jeg havde heldigvis nogen gigtpiller herhjemme ,så dem snuppede jeg og gik ellers omkuld. her til aften går det meget bedre og jeg kan nu bruge armen igen.
At the other side of the room (it can not be seen) there is a guest bedroom and a portion mess ... yes it is not quite finished yet. It has been really hard to squeeze all my stuff, because this room is somewhat smaller than what I had before and which must also be space for computer and printer (it was in the room before) but I am really pleased with the outcome and I am pleased to be creative again, when the arm is completely back to normal.
I den anden side af værelset( den som ikke kan ses) er der en gæsteseng og en del rod ...ja det er ikke helt færdigt endnu. Det har været rigtig svært at få plads til alle mine ting, da dette værelse er noget mindre end det, jeg havde før og der også skal være plads til computer og printer ( det stod i stuen før) Jeg er dog rigtig glad for resultatet og glæder mig til at være kreativ igen, når armen er helt normal igen,
Thanks for stoping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, March 17, 2010

Spring challenge at Kort ó Mania

So I'm back online from my new house. The move has gone smoothly, but we are not yet in place so there will be no scrap until my room is in place. However, I can show my DT contributions from Kort `o Mania as I did before we moved.
This time we were in DT sponsored by Moias digital stamps we have spring theme, you can be inspired by colors or motifs. I have chosen to use spring colors.

Så er jeg online igen fra mit nye hus. Flytningen er gået uden problemer, men vi er slet ikke på plads endnu, så ingen scrap indtil mit værelse kommer på plads. Jeg kan dog vise mit DT bidrag hos Kort `o Mania som jeg lavede inden vi flyttet. Denne gang blev vi i DT sponseret af Moias digitale stemplervi har tema forår, man kan lade sig inspirere af farver eller motiver. Jeg har valgt at bruge forårsfarver.

The Stamp is colorized with copi markers and the paper is from Chatterbox.
Stemplet er farvelagt med copi farver og papiret er fra Chatterbox.

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, March 11, 2010

Just chaos

It's all just chaos and I can not imagine that when being habitable before Saturday when we will move. Here are a few pictures from my new house today at 12 noon.

Det hele er bare kaos og jeg kan slet ikke forstille mig, at det når at blive beboligt inden lørdag, hvor vi skal flytte. Her er et par billeder fra mit nye hus i dag klokken 12

The hall that is not finished
Entreen som ikke når at blive færdig
A look into my future scrap room, who also will serve as guest room and office.
Et kig ind i mit kommende scrapværelse, som også skal fungere som gæsteværelse og kontor
Our empty bedroom
Vores tomme soveværelse
Our small room with brand new stove, that is approved by Sweep ;O)
Vores lille stue med helt ny brændeovn, som er godkendt af skorstensfejeren ;O)

My dear hardworking husband in our kitchen
Min kære hårdt arbejdende mand i det der engang bliver vores spisekøkken
more kitchen
mere køkken
I totally forgot to take pictures of Signe's room, the house's biggest room ; O)
Jeg glemte helt at tage billeder af Signes værelse, husets største rum ;O)
I have not taken pictures of the bathroom, because we do not do anything there yet and also my mother was lying on all fours out there and scrubbed the floor. She would not be funny enough to have taken a photo.
Jeg har heller ikke taget billeder af badeværelse, for der gør vi intet endnu og i øvrigt låg min mor på alle fire derude og skrubbede gulv. Hun ville sjovt nok ikke have taget et foto.
Hopefully our new refrigerator, dishwasher, washing machine and cooker is comming tomorrow.
Forhåbentlig kommer vores nye køleskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og komfur i morgen.
Now I slip into bed, I have a long day ahead of me. When your blog gets updated, I do not quite hopefully even late next week. Cheerio
Nu vil jeg smutte i seng , jeg har en lang dag foran mig. Hvornår bloggen igen bliver opdateret ved jeg ikke helt forhåbentlig engang sidst i næste uge. På gensyn

Sunday, March 07, 2010

Boxes and boxes and more boxes

I have been packing and packing. There are boxes everywhere and I dream of moving boxes. This weekend I've been packed the last scrapting down and it hurt, now I can not able to make something creative for the next week or two. The progress with the new house is going slowly, this weekend we have been making the new kitchen floor. The other floors except the one in the living room has got oil, so they would like to be fit tomorrow.

Jeg pakker og pakker ned i flyttekasser, der er flyttekasser alle vegne og jeg drømme om flyttekasser. Her i weekend har jeg fået pakket de sidste scrapting ned og det gjorde ondt, nu kan jeg ikke fortage mig noget kreativt den næste uge eller to.det skrider langsomt frem med det nye hus, i denne weekend har vi fået ordnet køkkengulvet og de andre gulve pånær det i stuen har fået olie, så de skulle gerne være brugbare i morgen.

Because of the movement I have not been very creative this week, I have only made for a birthday card.

På grund af den forstående flytning har jeg jo ikke været så kreativ i denne uge, det blev kun til et fødselsdagskort til min svoger


I can show a layout I made to scrap N Dream fair. the images from our current house, as we move from the next weekend. So strange to think that next Sunday, so I sit somewhere else

Jeg kan tilgengæld vise et layout, jeg lavede på scrap N dream messen. det er billeder fra vores nuværende hus, som vi flytter fra i næste weekend. Så mærkeligt at tænke på ,at næste søndag, så sidder jeg et andet sted
I know that any of you have asked for pictures from my new house and I'll see if I could have taken some before we move and uploade them before the next weeekend.

Jeg ved at nogen af jer har efterlyst billeder fra mit nye hus og jeg skal se om jeg kan få taget nogen inden vi flytter og ligge dem ind, inden næste weeekend.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, March 01, 2010

Where is spring?

Think that February is already gone, where did it go. Today it should be the first day of spring, but it has been somewhat difficult to discern in the snow we have had today.
A new month also means a new status ..... so here is my status for February

Tænk at februar måned allerede er gået, hvor blev tiden dog af. I dag skulle det i følge kalenderen være året første forårsdag, men det har da været noget svært at få øje på i det snevejr vi har haft i dag.
En ny måned betyder også en ny status.....så her kommer min status for februar


Progress in February/Statusrapport februar

I had only made 4 layouts and 4 cards. really it is not so bad again when I think of all the illness, which I and the family got.

Jeg fik kun lavet 4 layouts og 4 kort. egentligt er det ikke så dårligt igen, når jeg tænker på al den sygdom, som jeg og familien ramte ind i.

I've lost 2 kg in this month, which I am very satisfied because months have offered many temptations

Jeg har tabt 2 kg i denne måned, hvilket jeg er yderst tilfreds med, da måneden har budt på mange fristelser.

Scrap purchase: it's been a hell of a lot of new flowers, paper and say it in crystal from Prima and some stamps from Hero Arts

Scrapindkøb: det er blevet til en hulens masse nye blomster, papir og say it in crystal fra Prima, samt en del stempler fra Hero Arts

The new house has now got a new stove, kitchen elements are almost in place, there has been new ceiling in the kitchen, the walls in all rooms except the kitchen and the entrance is painted finished...It is slowly starting to take shape of a habitable house, but we need so much to bee don, when you consider that we should be out of our old house in 14 days.

Det nye hus har nu fået ny brændeovn, køkken elementerne er næsten på plads, der er kommet nyt loft i køkkenet, væggene i alle rummene på nær køkkenet og entren er malet færdige.....Det begynder langsomt at tage form af et beboligt hus, men hold da op vi mangler meget når man tænker på at vi skal være ude af vores gamle hus om 14 dage.

I have created my first challenge as a DT over at Jean `s Art dolls. Make a layout where you use at least 3 different kinds of pattern paper and at least 3 pictures. here is my take on my own challenge:
Jeg har lavet min første udfordring som DT over på Jean`s Art dolls. lav et layout hvor du bruger mindst 3 forskellige slags mønsterpapir og mindst 3 billeder. Her er mit bud på min egen udfordring

My take on the challenge over the Kortt o mania, which is to use lace. We have this time been sponsored with a digital stamp from Mo's Digital Pencil too

Mit bud på udfordringen over på kort o mani, som går ud på at bruge blonder. Vi er denne gang blevet sponsoreret med et digistempel fra Mo's Digital Pencil too

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.