Monday, May 28, 2012

I´m behind

This is a long post, you are warned ;O)
Dette er et langt indlæg, så er du advaret ;O)
Time flows away and I can not keep up. My blog has been neglected for the first time in many years, but my mood is certainly not the best right now.
I am still struggling with my legs. I have taken a lot of blood, as I await a reply. I have been forwarded to the physiotherapist. If it does not help or the pain gets worse, I shall have scanned my back.
Additionally, I am certainly not happy working in the new department. I am still struggling to settle and understand why they do things the way they do. My energy to be creative can be at a very small place.
Tiden flyder afsted og jeg kan ikke følge med. Min blog er blevet forsømt for første gang i mange år, men mit humør er bestemt ikke det bedste lige for tiden.
Jeg døjer stadigvæk med mine ben. Jeg har fået taget en masse blodprøver, som jeg venter svar på. Jeg er blevet sendt videre til fysioterapeut. hvis det ikke hjælper eller smerterne bliver værre ,så skal jeg have lavet en scanning af min ryg.
Derudover er jeg bestemt ikke glad for at arbejde i den nye afdeling. Jeg kæmper stadigvæk med at falde til og forstå, hvorfor de gør tingene, som de gør. Min energi til at være kreativ kan derfor ligge på et meget lille sted.
I also got 3 weeks behind on my project life, it has public holidays during the Whitsun fortunately helped a little, so now I'm only 1 ½ weeks behind.
Jeg er også kommet 3 uger bagud med mit project life, det har fridagene i forbindelse med Pinsen heldigvis hjulpet lidt på, så nu er jeg kun 1½ uge bagud.
Here is week 19 I've used paper and die cuts from My Minds Eye, the pistons are from Technique Tuesday.
Her kommer uge 19. Jeg har brugt papir og die cuts fra My Minds Eye, stemplerne er fra Technique Tuesday.
I got a flower and a cute card by Signe on Mother's Day. I've made ​​an extra inset page. On the back is the card itself.
Jeg fik en blomst og et sødt kort af Signe på mors dag. det har jeg lavet en ekstra inset side med. På bagsiden er selve kortet
Stamps used this week
Stempler brugt i denne uge
Last Saturday, I was visiting my great day everyone Brit. I had not taken so many things because I thought I just had to make two layouts in A4størrelse, which was part of the project life as additional pages. But Brit certainly think that they should be 12 "x 12", so they were, albeit in a more simple style than I normally do.
Sidste lørdag var jeg på besøg hos min rigtig gode scrapveninde Brit. jeg havde ikke taget så mange ting med fordi jeg tænkte ,at jeg blot skulle lave to layouts i A4størrelse ,som skulle side i project life som ekstra sider. Men Brit synes bestemt at de skulle være i 12" x 12", så det blev de, dog i en mere enkel stil end jeg normalt laver.
a colleague ordered a card that would need for a 2 x 30 birthday. The couple had just bought a new house and was soon to be parents. Could I just get it on the card too. The result was this and she was very happy with.
En kollega bestilte et kort, som skulle bruge til en 2 x 30 års fødselsdag. Parret havde også lige købt nyt hus og er kommenende forældre .Kunne jeg ligesom få det med på kortet også. resultatet blev dette, som hun var meget tilfreds med.
Another two ordering cards
Endnu to bestillingskort.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, May 15, 2012

I'm still here

I'm still here, but my job change takes all my energy and strength is nothing. It is too early to say if I fall into the new department. Right now I think it's all very confusing and unreal. It helps of course not exactly to my "old" children rushing to meet me at the playground, it reminds me all the time about what I once was a part of. I unfortunately still struggling with my legs, it was fortunately not osteoarthritis. Now the question is just what is it!
Jeg er her endnu, men mit jobskifte tager alt min energi og overskud er der intet af.  Det er endnu for tidligt at sige, om jeg falder til i den nye afdeling. Lige nu synes jeg det hele er meget uoverskueligt og uvirkeligt. Det hjælper jo heller ikke ligefrem at mine " gamle " børn stormer mig i møde på legepladsen, det minder mig jo hele tiden om, det jeg engang var en del af.
Jeg døjer desværre stadigvæk med mine ben, det var heldigvis ikke slidgigt. Nu er spørgsmålet bare, hvad er det så!!

Enough belching I have after all made ​​my project life for week 18
Nok sure opstød jeg har trods alt lavet mit projekt life for uge 18

I have primarily used materials from Simple stories "Fabulous" series. The pistons are from Technique Tuesdag "Ali Edwards' design
Jeg har primært brugt materialer fra Simple stories "Fabulous" serien. Stemplerne er fra Technique Tuesdag  "Ali Edwards" design
inset page
ekstra side
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, May 06, 2012

What a week

 Thursday I had the last day in my small department, and tomorrow I start in the big nursery. I was obviously not in particularly good mood Thursday morning and it was definitely not getting better, because 10 minutes before I had to leave I heared on the radio that the airline Cimber Sterling had gone bankrupt. They were the ones we should have flown to Barcelona for our summer vacation. So I spent some time Thursday to get through by phone to FDM travel, where we bought the tickets. Fortunately, we bought a package, so no matter what,  the money is not lost. I will of course preferably to get away, so now I must arm myself with patience, because I do not get an answer right now because they take the customers in the sequence, they must fly. So cross fingers for us.
I torsdag havde jeg sidste dag i min lille afdeling og i morgen starter jeg i den store børnehave. Jeg var selvsagt ikke i særlig godt humør torsdag morgen og det blev bestemt ikke bedre. 10 minutter før jeg skal afsted hører jeg i radioen at flyselskabet Cimber Sterling er gået konkurs. Det var dem vi skulle have fløjet med til Barcelona i vores sommerferie.  Så jeg brugte en del tid i torsdag på at komme igennem telefonisk til FDM travel, hvor vi har købt billeterne. Heldigvis har vi købt en pakkerejse, så lige meget hvad så er pengene ikke tabt. Jeg vil jo allerhelst afsted, så nu må jeg væbne mig med tålmodighed, for jeg får ikke noget svar lige nu, da de tager kunderne i den rækkefælge, som de skal flyve. Så kryds finger for os.

It's been a weird week and I have not been so creative. There is no stamp to show, but I can show my Project Life for week 17
Det har været en mærkelig uge og jeg har ikke været så kreativ. Der er derfor ingen stempler at vise, men jeg kan vise mit Project Life for uge 17

The week ended after all fine because Friday, I saw that I am one of the Fab Five on the Hero Arts blog
Ugen er trods alt end fint for i fredags så jeg, at jeg er en af Fab Five over på Hero Arts bloggen

Thanks for stoping by.
Tak fordi du kiggede forbi.