Monday, February 22, 2010

A little update

Last week I uploaded a couple maps of the "peas in a bucket" and I got an interesting peamail. It was from Heather, who asked if I wanted to become a member of the design team over at Jean`s Art Dolls. I was very honored to be asked, so I said yes immediately. Jean `s Art Dolls is a cozy online forum for people who love to scrap. So it's just me.

I sidste uge oploadede jeg et par kort over på " peas in a bucket" og jeg fik en intressant peamail. Den var fra Heather,som spurgte om jeg ikke havde lyst til at blive medlem af designteamet over på Jean`s Art Dolls.Jeg blev meget beæret over at blive spurgt, så jeg sagde straks ja. Jean`s Art Dolls er et hyggeligt online forum, for folk som elsker at scrappe. Så det er jo lige mig.

I have not been very creative this week, which started out with that I was ill with vomiting and stomach a few days. It has however been to a single card with stamps from Hero Arts

Jeg har ikke været særlig kreativ i denne uge, som startede ud med at jeg var syg med opkast og dårlig mave et par dage. Det er dog blevet til et enkelt kort med stempler fra Hero Arts
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, February 14, 2010

a lovely weekend

What a lovely free weekend. I have kept "free" from the new house and it has been overdue. Last Friday I went and got my mom after work. We were just down and watch "the house". We had not come near then again, I would just turn the car on the snowy road, poking its nose into the entrance. That I should never have done, as was the car stuck. There was nothing else to do than shovel snow away from the wheels and finally we got free.
Friday evening we enjoyed watching xfactor and went to bed early, we had to go up early the next day and to Scrap n Dream exhibition. We had a really nice day in Taarstrup, where we had talked to a lot of other scrapper, ate great food, delicious won prizes, spent a lot of money and we had indeed made a little

Sikken en skøn fri weekend. Jeg har holdt "fri" fra det nye hus og det har været tiltrængt. I fredags hentede jeg min mor efter arbejde. Vi var lige ned og se "huset". Vi var nær ikke kommet derfra igen, for jeg ville lige vende bilen på den sneklædte vej ved at stikke næsen ind i indkørelsen. Det skulle jeg aldrig have gjort, for så sad bilen fast. Der var ikke andet for end at vi måtte igang med at skovle sne væk fra hjulene og til sidst kom vi fri.
Fredag aften hyggede vi os med at se Xfactor og gik tidligt i seng, vi skulle jo tidligt op dagen efter og til Scrap n Dream messe. Vi havde en rigtig hyggelig dag i Taarstrup, hvor vi fik snakket med en masse andre scrapper, spist skøn mad, vandt lækre præmier, brugt en masse penge og vi fik da lavet lidt.


Before I show what I got done, I just show my delicious prize from the Hero ATS, which I received by post in start of the week.
Inden jeg vise hvad jeg fik lavet ,vil jeg lige vise min lækre præmie fra Hero Ats, som jeg modtog med posten først på ugen.
This card I made for a competition over at Scrapbooking is fun. A great opportunity to have played around with the new stamps.

Dette kort lavede jeg til en konkurrence hos Scrap is fun. En oplagt chance for at få leget lidt med de nye stempler

A layout which is strongly inspired by the talented Iris babao Uy. The slightly different title because it was made for a challenge you could choose between selected lyrics that would be used on the layout.

Et layout som er stærkt inspireret af dygtige Iris babao Uy. Den lidt anderledes titel skyldes, at det blev lavet til en udfordring man kunne vælge mellem udvalgte sangteksten ,som skulle bruges på layoutet.

Then I made a layout with pictures from the "new" house as it looked when we took the keys. It does not look like this anymore, it is much worse but it will hopefully be good in the end.

Så fik jeg lavet et layout med billeder fra det "nye" hus, som det så ud da vi overtog nøglerne. Det ser ikke sådan ud længere, det er meget være men det bliver forhåbentlig godt til sidst.

When I came home after a long wonderful day, there was a packet of sweet Netti and waited for me ..... Thanks just what a flower girl like me can use.

Da jeg kom hjem efter en lang dejlig dag, stod der en pakke fra søde Netti og ventede på mig.....Tusind tak lige noget en blomsterpige som mig kan bruge.

Today I just relax. I'm still cold, but it's much better. I was playing with my new stamp from Tim Holtz and made this card for my dear husband. It's valentine day

I dag har jeg bare slappet af. Jeg er stadigvæk forkølet, men har det meget bedre. Jeg fik leget med mit nye stempel fra Tim Holtz og lavet dette kort til min kære mand. Det er jo valentine dag i dag
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, February 07, 2010

a quick post

I've been sick most of the week, but now it is going happily forward in the right direction . Yesterday I started was to pack the kitchen and my beloved scraproom in boxes. Wow you have many things when you get this looked after in the closet ;O)
Today I helped my husband to put up new ceiling in the kitchen in our new house. It's fun to get permission to play craftsman
Jeg har været syg det meste af ugen, men nu går det heldigvis fremad i den rigtige retning. Det gør det også med vores hus. Jeg er her i weekenden begyndt så småt at pakke køkkenet og mit elskede scrapværelse i flyttekasser. Hold da op man har mange ting, når man sådan får kigget efter i gemmerne ;O)
I dag har jeg hjulpet min mand med at sætte nyt loft op i køkkenet i vores nye hus. Det er sjovt at få lov til at lege håndværker.

Since I have been sick, I have not been scrapping this week, but I have a layout from last week, I can show.
Eftersom jeg har været syg, har jeg ikke fået scrappet i denne uge, men jeg har et layout fra sidste uge, jeg kan vise.

On Saturday I have to Scrap N Dream exhibition with my mother. I looking forward to this, because it is now long time since I've been to a crop.
På lørdag skal jeg til Scrap N Dream messe sammen med min mor. Det glæder jeg mig rigtig meget til, for det er efterhånden længe side jeg har været til et crop.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.