Thursday, December 31, 2009

Happy New Year

On the last day I am always a little pensive. A whole new year is upon us and I think to the extent it becomes a new beginning for me and my little family. We are moving to a "new" city and in a "new" house. I look forward very much to launch a new chapter in my life, O)

På årets sidste dag bliver jeg altid lidt eftertænksom. Et helt nyt år står for døren og jeg tror i den grad ,det bliver en ny start for mig og min lille familie. Vi flytter jo til en "ny " by og i et "nyt" hus. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på et nyt kapitel i mit liv ;O)

Year last evening we celebrate in Helsingborg in Sweden with my parents. We also did that last year and it was really nice. Here is a layout with pictures from New Years evening last year. The materials are from Anettes package calendar

Årets sidste aften skal vi fejre i Helsingborg i Sverige hos min forældre. Det gjorde vi også sidste år og det var rigtig hyggeligt. Her er et layout med billeder fra nytårs aften sidste år. Materialerne er fra Anettes pakke kalender
The year's last card is my contribution to the challenges over the short o mania. This is also made of materials from Anettes package kalende.
Årets sidste kort er mit bidrag til udfordringer over på kort o mani. de ter også lavet af materialer fra Anettes pakkekalende.
So there is nothing left to say other than Happy New Year and see you in the new year.
Så er der kun tilbage at sige Rigtig godt nytår og på gensyn i det nye år.

Sunday, December 27, 2009

Merry christmas

So I finally got time to blog a little after Christmas many chores. I would first like to say Merry Christmas to you all.
We celebrated Christmas at home with the family, as we have spent the last days with. We have fortunately holiday one week more and we are going to be working at our "new" house. Today we have started putting up fences around the garden so Speedy can be there.

Så fik jeg endelig tid til at blogge lidt, her oven på julens mange gøremål. Først vil jeg gerne sige Glædelig Jul til jer alle sammen.
Julen fejrede vi herhjemme med familien, som vi også har tilbragt de sidste dage sammen med. Vi har heldigvis ferie en uge mere og der står den på arbejde i vores "nye" hus. i dag har vi været igang med at sætte hegn op omkring haven så Speedy kan komme med derud.

I have not been shown the last two tags I make in connection with Tim Holtz 12 tags two Christmas. They are here.

Jeg har vist ikke fået vist de sidste to tags jeg lave i forbindelse med Tim holtz 12 tags to Christmas. De er her


Here is my second challenge from Anette advent calander, which was to make a Christmas card and 2 to and from card with stuff from some of the packages.

Her er min anden udfordring fra Anette pakkekalender, som lød på at lave et julekort og 2 til og fra kort med nogen af pakkerne.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 19, 2009

What a Christmas gift

What a Christmas gift we received yesterday afternoon. We would meet with the real estate agent out of our "new" house to be entrusted with the keys. As he locks up the door, he laughs as he says: You must also sign a purchase contract on your old house today. Yes, he had sold our old house and it has only been up for sale in 14 days.
So now we just cross the finger to the buyers did not jump from before 04.01.2010 for which the agreement is binding

Sikken en julegave vi fik i går eftermiddags. Vi skulle mødes med ejendomsmægleren ude ved det vores "nye" hus for at få overdraget nøglerne. I det han låser døren op , griner han mens han siger :havde I lige troet at I i dag skulle få nøglerne og samtidig skriver under på en købs aftatale på jeres gamle hus??? ja har har sq slogt vores gamle hus og det har kun været til salg i 14 dage.
Det er da vildt, så nu krydser vi bare finger for at køberne ikke springer fra inden 04.01.2010 for der er aftalen bindende.

At work we have again this year had elf play and I've made this little bag with gift tags inside my elf friend. It is also this week's challenge over the Hero Ats.
By the way so I won " Fresh face"with my one gift tag at the Hero Arts, a $ 50 gift card to their web store

På arbejet har vi igen i år haft nisseleg og jeg har lavet denne lille taske med gavemærker inden i. Det er også ugens udfordring over på Hero Ats.
Forresten så vandt mit ene gavemærke fresh faces over på Hero arts, et gavekort på 50$ til deres web butik
inside
inden i
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 12, 2009

12 tags of christmas

I still follow in Tim Holtz 12 tags of christmas and here are the ones I have made so far .
Jeg følger stadigvæk med i Tim Holtz 12 christmas tags og her er dem jeg indtil nu har lavet

Day 4, 5 and 6
Dag 4, 5 og 6
Day 7 and 8
Dag 7 og 8
Day 9 and 10 (I am not particularly crazy about 10 days, but now it's tested)
Dag 9 og 10 ( jeg er ikke særlig vild med dag 10, men nu er det afprøvet)

Again this year Anette aka Netti and I made scrap Anthony Thomas to one another. As always, there are also challenges and this layout is my solution to the first challenge. It was to create a layout with at least 4 of the 7 first packets. Hope the judge patterns (Anette) approve it ; O)

Igen i år har Anette aka Netti og jeg lavet scrap pakkekalender til hinanden. Som altid er der også udfordringer i og dette layout er min løsning på den første udfordring. Den gik ud på at lave et layout med mindst 4 af de 7 første pakker. Håber den strene dommer (Anette) godkender det ;O)

Thanks for stopping by and continued good weekend
Tak fordi du kiggede forbi og forsat god weeekend.

Sunday, December 06, 2009

Christmas tags

I have not been scrapping this week, but I have made a lots of christmas tag and a christmas card. I have sold almost all my card, so I have to make some for myself. Here is the card.

Jeg har ikke scrappet i denne uge men tilgengæld har jeg lavet en hel masse tags og et enkelt julekort. Jeg har fået solgt næsten alle mine julekort, så nu bliver jeg nød til at lave nogen til mig selv. Her er kortet
Tim Holtz has again this year 12 christmas countdown tags and I have decided to participate this year. he create a new tag every day the first 12 days of December. You can read more about it over on his blog. Here are my first 3 tags

Tim Holtz har igen i år 12 christmas tags nedtælling og jeg har besluttet at deltage i år. han lave et nyt tag hver dag de første 12 dage af december. Du kan læse mere om det over på hans blog. Her er mine første 3 tags
This weeks challenge over at hero Arts is to make holiday tags, and I made these two.
Denne uges udfordring over på hero Arts er at lave jule tags og jeg har lavet disse to.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.