Sunday, November 29, 2009

a wonderful weeekend

What a wonderful weekend, I have had. I've been to scrapweekend in a luxury holiday home here in North Zealand, not far from where I live with approx. 40 other beautiful, funny and cute women. We have fantastic food, wonderful service, talked and laughed a lot and scrap a tiny bit.

Sikken en skøn weekend, jeg har haft. Jeg har været til scrapweekend i en luksus sommerhus her i nordsjælland ikke langt fra hvor jeg bor sammen med ca. 40 andre skønne, sjove og søde kvinder. Vi har fået fantastisk mad, kanon betjening, snakket og grint en masse og scrappet en lille bitte smule.

I had only made 3 layouts, 2 cards and a "discount" card that Pia Bau so sweetly put it, because she had a better approach than I had seen on the Hero Arts blog. So now I must try Pia method and see if it is better ; O)

Jeg fik kun lavet 3 layouts, 2 kort og et "discount" kort ,som Pia Bau så sødt kaldte det, fordi hun havde en bedre fremgangsmåde end den jeg havde set på Hero Arts blog. Så nu må jeg prøve Pia metode og se om den er bedre ;O)

here comes the three layouts.
her kommer de tre layouts


Thanks for stopping by and have a great first Sunday in Advent.
Tak fordi du kiggede forbi og ha en god første søndag i advent

Wednesday, November 18, 2009

card again

I'm just so happy. This afternoon we were in the real estate agent to arrange the last paper, so now our house up for sale. He could also tell us that the seller have signed our demand for 50000kr in rebate, so now the house should be ours .
It's so strange to think that we should move. We have lived here for 18 years, in fact, I moved straight from my childhood home and intothis house, so it becomes very strange. On the other hand lie the new house only three blocks from my home, so it's almost like coming home again.
It´s going to take some time before we move. The "new" house should have replaced the roof, new windows, extra insulation and have installed wood stove before we move into it.

Jeg er bare så glad. Her i eftermiddags var vi hos ejendomsmægleren for at ordne de sidste papir så nu er vores hus til salg. han kunne også fortælle os ,at sælger har skrevet under på vores krav om 50000kr i prisnedslag, så nu skulle huset være vores.Det er så underlig at tænke på at vi skal flytte.
Vi har boet her i 18 år, ja faktisk flyttede jeg direkte fra mit barndomshjem og hertil, så det bliver meget mærkeligt. Tilgengæld ligge det nye hus kun tre gader fra mit barndomshjem, så det er nærmest som at komme hjem igen.
Der går godt nok et godt stykke tid, for det "nye" hus skal lige have skiftet tag og vinduer, det skal efter isoleres og have installeret brændeovn inden vi flytter ind.

One of my work mates have ordered 4 birthday card and since my card box is loaned out, I just had to make card again ;O)

En af min arbejdskollegaer har bestilt 4 fødselsdagskort og da min kortkasse er udlånt, ja så mått jeg lige igang igen.

The pictures are not the best but we are missing is daylight in Denmark at this time of year, so it will not improve.
Billederne er ikke de bedste, men vi mangler altså dagslys i Danmark på denne årstid, så det blive ikke bedre.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 15, 2009

I`m still here

My blog has been quiet, but I am still here. We have over the last two weeks have been started to look at a new house.
The house we own now have holiday status. The last 10 years we have had dispenation to live here but now we must no longer live here. That means we must live here in the summer half years and live like us here, but not stay overnight in the winter half year, but that is not sustainable in the long run.
So all my time is up with speculation, talk with real estate broker, credit unions, etc. so I have no profit had to scrap or blog. We now have a house in binoculars, and if all goes well, then everything falls into place on Tuesday, so cross fingers for me.

Min blog har været stille, men jeg er her stadigvæk. Vi har i de sidste to uger været igang med at kigge på hus, da vi det hus vi ejer har sommerhus status. De sidste 10 års har vi haft dispenation til at bo her, men nu må vi ikke længer bor her. Det vil sige vi må bor her i sommerhalv året og gerne opholde os her ,men ikke overnatte i vinterhalv året, men det er jo ikke holdbart i længden.Så alt min tid er gået med spekulationer, snak med ejendomsmægler , kreditforeninger m.m så jeg har intet overskud haft til scrap eller min blog. Vi har nu et hus i kikkerten og hvis alt går vel,så falder det hele på plads på tirsdag, så kryds finger for mig.

Yesterday I managed to make this card for the challenge which is now running at over at kort o mani

I går fik jeg dog taget mig sammen til at lave det her kort til udfordringen som lige nu køre over på kort o mani

Before all this fuss buying a home, I signed up to the Scrapfestival challange over at Scrapsisters. Here you are supposed to do a layout every day in November. I'm already hopelessly behind and have only been made 5 layouts. They come here

Inden alt det her huskøb halløj meldte jeg mig til Scrapfestival over hos Scrapsisters. Her er det meningen man skal lave et layout hver dag i november. Jeg er allerede håbløs bagud og har kun fået lavet 5 layouts. De kommer herThanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 01, 2009

No more cards !

Wow I'm tired of making cards. The last month I made 47 cards, because my colleague had to sell some of them this weekend. How many she has been sold, I have no idea yet. So now it stands on scrapping in the near future .

Hold da op jeg er træt af at lave kort. Den sidste måned har jeg lavet 47 kort, fordi min kollega skulle sælge nogen af dem her i weekenden. Hvor mange hun har fået solgt, aner jeg ikke endnu. Så nu står den i den nærmeste fremtid på scrap.

A couple of my christmas card
Et par af alle mine julekort

Yesterday I was at the very last crop of Dreampapers which unfortunately shut on November 30. I've really enjoyed, being a part of Annettes design team and have had many fun and good teaching experiences. I have learned so many nice people to know through this cozy shop. I come in the degree to miss the cozy crops with good service, delicious food, great prizes and pleasant company.

I går var jeg til det aller sidste crop i Dreampapers, som jo desværre lukke d. 30 november. Jeg har virkelig nydt ,at være en del af Annettes designteam og har haft mange sjove og gode undervisnings oplevelser. Jeg har lært så mange søde mennesker at kende gennem denne hyggelige butik. Jeg kommer i den grad til at savne de hyggelige crops med god betjening, lækkert mad , fede præmier og hyggeligt selskab.

Yesterday I succeed to make whole 2 ½ layout ... so here come the two which were finished
I går lykkes det mig at få lavet hele 2½ layout...så her komme de to der blev færdige

The idea of hanging the pictures are liftet from Jana Eubank
Ideen med at billederne hænger ned er liftet fra Jana Eubank.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.