Monday, January 30, 2012

Project life week 4 and some cards

 Another week flew by, but I have fortunately had time to be creative. I have made some cards for OSH (Danish version of the operation write home) that I expect to hand over on Saturday, when I go to Scrap N Dream exhibition.
Så fløj endnu en uge forbi, men jeg har da heldigvis haft tid til at være kreativ. Jeg har fået lavet nogle kort til OSH ( danske udgave af operation skriv hjem), som jeg regne med at aflevere på lørdag, når jeg skal til Scrap N Dream messe.
 
The past week has also been emotionally hard because of disagreements with our daughter's school about her further education, but I've still managed to complete  4 weeks of project life . I regret the bad image quality, but it's hard to take pictures of plastic pockets with flash.
Den forgangne uge har også været følelsesmæssig hård på grund af uoverensstemmelser med vores datters skole omkring hendes videre uddannelse, men jeg har alligevel formået at lave uge 4 af project life færdig. jeg beklager den dårlig billede kvalitet, men det er godt nok svært at tage billeder af plastiklommer med blitz.
A quick card for a colleague who will stop tomorrow. Good you have Spellbinder die and nice pattern paper when you get your order the day before.
Et hurtigt kort til en kollega der stopper i morgen. Godt man har spellbinders die og lækkert mønsterpapir, når man får bestillingen dagen før.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, January 22, 2012

Project life week 3 and some more

I warn you, this is a long post, because I have been creative this week.
Jeg advarer jer, dette er et langt indlæg, for jeg har været kreativ i denne uge.

The week started out I had a really bad foot, so I could not go to work. I could not walk or stand, just sit. but is not something that is so bad that it is not good for anything else. I had made ​​a lot of cards to OSH and a  layout. Fortunately I was able to walk again Wednesday, then the rest of the week stood on work and then just puzzle with my project life Week 3
Ugen startede med at jeg havde en rigtig dårlig fod, så jeg kunne ikke tage på arbejde. Jeg kunne ikke gå eller stå, blot sidde. men er er jo ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget andet. Jeg fik lavet en masse kort til OSH og et enkelt layout. Heldigvis var jeg i stand til at gå igen onsdag, så resten af ugen stod på arbejde og så ellers pusle med mit project life uge 3
 
First, I show the project life Week 3 This week I had a lot of pictures so I put an extra small photo pocket in the middle
Først vil jeg vise project life uge 3. denne uge havde jeg en masse billeder så jeg satte en ekstra lille fotolomme i midten
This week I received was my Becky Higgins album with accessories from the U.S., so I've put into use. I've also used things from my scrap stack
I denne uge modtog jeg jo mit becky Higgins album med tilbehør fra USA, så det har jeg taget i brug. Jeg har også brugt ting fra mit scrap stak
 
Here are a few of the cards I had made
Her er et lille udpluk af de kort jeg fik lavet
and finally a single layout
og til sidst et enkelt layout
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, January 15, 2012

Project life week 2

So I finished week 2 of Project Life. I have again used the materials from my little storage; O)
Most are from Crate Paper and then there sneaked in a little from Prima .
I enjoy myself by doing a little every night, it's like to make tiny layouts
Så blev jeg færdig med uge 2 i project life. Jeg har igen brugt materialer fra mit lille lager ;O)
Det meste er fra Crate Paper og så har der sneget sig lidt Prima ind.
Jeg hygge mig med at lave lidt hver aften, det er ligesom at lave bitte små layouts.

The double page
Dobbeltsiden
right page
højre side
left page
venstre side
A colleague ordered a card for her husband who becomes 40 years. She wants it to be a little funny. I made this card, so now I just hope that she thinks it's funny.
En kollega har bestilt et kort til hendes mand der bliver 40 år. Hun vil gerne have at det skal være lidt sjovt. Jeg fandt på det her kort, så nu håber jeg bare, at hun synes det er sjovt.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, January 11, 2012

project life week 1

 I`ve started "Project Life". I chose to make a double page for each week. There may  also come whole days on one page for example. for birthdays, holidays and more.
I also occasionally put quite traditional 12 x 12 layouts in, because I don`t think I can live without them ; O)
I started with an album from the American Craft and have used materials from my scrap pile, which is not so great: O)
However, I have the Clementine Edition kit coming in the mail, sent via ShopUsa.dk, soI think it ends up  to be a mixture of that and my materials from my stach.

Så kom jeg igang med "Project life". Jeg har valgt at lave det ugevis, så jeg har en dobbeltside til hver uge. Der kommer måske også til at være hele dage på enkelte sider f.eks. ved fødselsdag, ferie med mere.
Jeg vil også indimellem sætte helt traditonelle layouts ind, for dem tror jeg ikke, jeg kan undvære ;O)
Jeg er begyndt med et album fra American Craft og har brugt materialer fra min scrap bunke, som jo ikke er så stor ;O)
Jeg har dog Clementine Edition kit på vej med posten, sendt via ShopUsa.dk,( absolut ikke en billig løsning, men jeg vil bare have det nu) så det ender nok med at blive en blanding af det og mine øvrige materialer fra bunken af scrapsager.

The Mom Creative
The front page looks like this, materials are primarily from Prima
Forsiden kom til at se sådan ud, materialer er primært fra Prima
First week of double-sided, materials primart from Crate Paper. I apologize for the low picture quality
Første uges dobbeltside, materialer primart fra Crate paper. Jeg beklager den dårlige billedkvalitet
Are you jumping on Project Life wave?
Er du hoppet på Project life  bølgen?
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, January 07, 2012

Thoughts and some cards

I can not understand the year is already almost a week old, where did  the time go.
This year, I have no real New Year's resolution, but I've decided that I should eat healthier and try to move me more.
I've really thought about my scrapbooking. how I can get my motivation and inspiration back, because I really want to do it. So now I decided to join my seat and do a Project Life album in years. it is as far as I can see and read me to on the Internet a more simple and unusual form of scrapbooking. The idea comes from Becky Higgens, you can read more here.
Now you can not just buy this products and have them sent to Denmark, but must buy them at amazon United Kingdom, who will not them sometime during February or March, so until then I begin with an album from American craft and a digital edition of the products.

Jeg kan ikke forstå året allerede er næsten en uge gammel, hvor bliver tiden dog af.
I år har jeg ingen rigtige nytårsforsæt, men jeg har besluttede, at jeg skal spisere sundere og prøve at bevæge mig mere.
Jeg har virkelig tænkt over mit scrapperi. hvordan jeg kan få lysten og inspirationen tilbage, for jeg vil virkelig gerne have gang i det igen. Så nu har jeg besluttede mig for, at melde mig under fanerne og lave et Project life album i år. det er så vidt jeg kan se og læse mig frem til på nettet en mere simpel og anderledes form for scrapbooking. Ideen stammer fra Becky Higgens, du kan læse mere her.
Nu kan man ikke sådan lige købe produkterne og få dem sendt til danmark ,men skal købe dem på amazon uk, som først får dem engang i løbet af februar eller marts så indtil da begynder jeg med et album fra American craft og en digital udgave af produkterne

Today I visited OSH headquarters and deliver some cards I've made .. Imagine the little cheeky bear Fifty passed in underwear; O)
I dag har jeg været på besøg i OSH hovedkvarter og aflevere nogle kort jeg har lavet..Tænk sig den lille frække bjørn Fifty kom forbi i undertøj ;O)

Here are the cards I delivered. I have used a wonderful mixture of stamps from Just Rite and papertrey Ink and my beloved Spellbinder Labels Twenty
Her er de kort jeg afleverede. Jeg har brugt en skøn blanding af stempler fra Just rite og papertrey Ink og min elskede spellbinders Labels Twenty
This card has also been donated to OSH and my Dt contribution to the first challenge over at Kort O mania
Dette kort er også blevet doneret til OSH og det er mit Dt bidrag til årets første udfordring over hos Kort O mania
Thnaks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.