Friday, June 29, 2012

Project life week 25

I have the last two days been at home because of pain in my legs / lower back. I'm getting pretty tired of having pain. I've got an answer on my blood test and there are no mistakes my B12 number is too low, so now I wait for a referral to the hospital where they will take more tests and possibly examine my stomach. I hope it will not be necessary, for I have heard nothing good about this kind of studies. It would be very uncomfortable.
Jeg har de sidste to dage været hjemme på grund af smerter i mit ben/ lænd. Jeg er  ved at være godt træt af at have ondt. Jeg har fået svar på min blodprøve og der er ingen fejl  mit B12 tal er for lavt, så nu venter jeg på en henvisning til sygehuset, hvor de skal tage flere prøver og eventuelt undersøge min mavesæk. Det håber jeg ikke bliver nødvendigt,for jeg har intet hørt godt om den slags undersøgelser. Det skulle være meget ubehageligt.

Well enough complaining, I'm still up to date with my Project life. I have been asked if I still enjoy to created it. I do. There was a time when I was 3 weeks behind and that was a little struggle, but I`m glad that I didn`t give up, because now I`m really enjoying myself with it again. Here comes the 25th week This week I have used materials from the Echo Park "note to self"
Nå nok brok, jeg er stadigvæk up to date med mit Project life. Jeg er blevet spurgt om jeg stadigvæk nyder at lavet det. Det gør jeg bestemt. Der var et tidspunkt hvor jeg var 3 uger bagud og der var det lidt en kamp, men jeg er glad for, at jeg ikke gav op, for nu jeg hygger mig virkeligt med det igen.
Her kommer uge 25. I denne uge har jeg brugt materialer fra Echo Park " note to self"

I've made ​​a few cards to OSH warming up to this Sunday where exciting things happening here on the blog
Jeg har lavet et par kort til OSH som opvarmning til på søndag hvor der sker spændende ting her på bloggen
I made this card to a colleague
Jeg har lavet dette kort til en kollega
Thanks for stopping by and remember to stop by on Sunday, where something happens ;O)
Tak fordi du kiggede forbi og husk endelig at kigge forbi på søndag, hvor der er sker noget ;O)


Friday, June 22, 2012

Cards for OSH and project life

I've had a whole week without a single evening meeting and this has meant that I've been creative. I've made several cards for trick # 18 of the OSH (the Danish version of Operation Write home) blog. An ingenious trick to  used  your paper scraps.
Jeg har haft en hel uge uden et eneste aftenmøde og det har betydet at jeg har været kreativ.
Jeg har lavet flere kort efter
fif # 18 over på OSH  bloggen. Et genial fif til at få brugt dine papir resten.
and it's crazy but I am now updated with my Life Project, so here comes the week 23 and week 24.
og det er helt vildt men jeg er nu opdateret med mit Project Life, så her kommer uge 23 og uge 24

I have used a lot of stamps to week 23 and materials from Clementine Edition core kit
Jeg har brugt en masse stempler til uge 23 og materialer fra Clementine Edition core kit
For Week 24, I used some old paper from October afternoon
Til uge 24 har jeg brugt noget gammelt papir fra October afternoon
and not least a picture of the week stamps.
og ikke mindst et billede af ugens stempler.
with regard to my health, I am not much wiser. The doctor and the specialist she phoned could not explain to my B12 ta was so low when all other tests are normal, so they think there may be errors in the sample and has now taken a new, so now I wait  for an answer...again ;O(
med hensyn til mit helbred er jeg ikke blevet meget klogere. Lægen og specialisten hun ringede til kunne ikke forklare at mit B12 ta var så lavt, når alle andre prøver er normale, så de mener der må være fejl i prøven og har nu taget en ny,  så nu venter jeg igen på svar ;O(

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, June 17, 2012

Project life week 22

Then another week went by, I thinktime flies these days.It has been a very quiet weekend. Signe is in france to le mans. She was the girl-garde play for the opening ceremony. A great experience.
I still haven`t heard anything new about my health, but I hopefully do next week.
Så gik endnu en uge, jeg synes godt nok tiden flyver afsted for tiden. Det har været en meget stille weekend. Signe er i frankrig til le mans. Hun skulle med pigegarden spille til åbnings cermonien. En kæmpe oplevelse.
Jeg har stadigvæk ikke hørt noget nyt om mit helbred, men det får jeg forhåbentlig i næste uge.

I have not been as creative in the past week, because I've been so tired and dizzy. The dizziness is thankfully gone now, so I've had another week in the project life as I can show.
I have finally used my new materials from Crate papers. The series Pretty party I've used.
Jeg har ikke været så kreativ i den forløbne uge, for jeg har været så træt og en svimmel. Svimmelheden er heldigvis væk nu, så jeg har fået lavet endnu en uge i project life, som jeg kan vise.
Jeg har endelig fået tage hul på mine nye materialer fra Crate papers. Det er serien Pretty party jeg har brugt.
I must not forget this week stamp set. ( I know I did last week sorry)
Jeg må endelig ikke glemme uges stempelsæt (det gjorde jeg sidste uge undskyld)
I also made a card to a colleague who needed a christening card.
jeg fik også lavet et bestillingskort til en kollega ,som skulle bruge et dåbs kort
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, June 10, 2012

Project life week 21

I just had a fantastic day in company with two of my best scrap girlfriends Brit and Mille. They have been visiting and we've been sitting in the kitchen and scrap all day. We started with a challenge "plant a seed" as I called it. We made small flower cards in a seed bag. Afterwards there was free scrap. Anders was so sweet to drive after lunch for us, so we could really spend time to scrap and chat. A really nice Sunday.
Jeg har lige haft en helt fantastisk dag i selskab med to af mine bedste scrap veninder Brit og Mille. De har været på besøg og vi har siddet i køkkenet og scrappet hele dagen. Vi lagde ud med en udfordring " plant et frø" som jeg kaldte den. Vi lavede små blomsterkort i en frø pose. Bagefter var der fri scrap. Anders var så sød at køre efter frokost til os, så vi kunne rigtig bruge tiden på at scrappe og snakke. En rigtig hyggelig søndag.

A picture of my guests
Et billede af mine gæster
I made two layouts today. They are relatively simple for they shall sit in my Project Life album.
Jeg fik lavet to layouts i dag. De er forholdsvis simple for de skal sidde i mit Project life album.
And here is week 21 of the Project life
I skal heller ikke snydes for uge 21 i Project life
in terms to my leg problems, there is still nothing new. I am still waiting for answers to the last blood samples. Thanks for stopping by.
Med hensyn til mine benproblemer, så er der stadigvæk ikke noget nyt. Jeg venter stadigvæk svar på de sidste blodprøver. Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, June 05, 2012

3 generations

I just had the most fantastic day for a long time. Yesterday when I had free from work, I picked up my mother at the ferry. We drove home, where I had  a small gift and a program ready. We eat lunch and afterwards became the kitchen table covered with oilcloth, and then we dragged card materials forward. I had already found inspiration for the cards, we have to make from Nichole Heady's blog, so many of the ideas for the cards I`m showing today comes from Papertrey Ink talented design team.
Jeg har lige haft det mest fantastiske døgn i lang tid. I går da jeg havde fri fra arbejde, hentede jeg min mor ved færgen. Vi kørte herhjem , hvor der låg en lille gave og et program klar. Vi spise frokost og bagefter blev køkkenbordet dækket med voksdug og så blev der ellers slæbt kort materialer frem. Jeg havde på forhånd fundet inspiration, til kort vi skulle lave på Nichole Headys blog, så mage af ideerne til de kort jeg idag viser stammer fra Papertrey Ink dygtige designteam.

Signe was also at home, she had to prepare for the exam on Thursday, but when she saw what mother and grandmother had once, then she had to join. It's not something that happens quite often. So there we sat  3 generations and a lot made cards.
Signe var også hjemme, hun skulle forberede sig til eksamen på torsdag, men da hun så hvad mor og mormor havde gang i, ja så måtte hun være med. Det er ikke noget der sker ret tit. Så der sad vi 3 generationer og lavede kort til den store guldmedalje.

Signe fell inlove with my Copic pens and I must sq admit that she is better than me. She made ​​these creations, check out the coloring, very nice when you consider this is the first time she uses them. Now I know what she was expecting my next purchase is: O)
Signe kastede sig især over mine copic penne og jeg må sq indrømme, at hun er noget bedre end mig. Hun fik lavet disse kreationer, tjek lige farvelægningen, flot ikke når man tænker på det er første gang hun bruger dem. Nu ved jeg godt hvad hun forventer mit næste indkøb er ;O)

Here we used COPIC on vellum
Her er der brugt copic på vellum
some mix cards
forskellige kort

Two of the stamp sets we've played with.
To af de stempelsæt vi har leget med

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi


Sunday, June 03, 2012

Lack of B12

Then  another week passed by. Unfortunately I again have had problems with my legs. I've got answers to most blood tests and they are all fine, except my B12 numbers . That`s too low. Therefore I have been in the hospital and had taken extra blood tests ,that I have not yet received a reply. The dormant sensations which I have in my legs, can be a result from the lack of B12. I hope they can do something about, so I can sleep again at night. I've also been to the physiotherapist. She think that they might can do a little about my feet, but first we must have control of my lower back and spine, which is locked tight. I got a massage and it was very painful ..... but as long as it works ;O)
Så gik der endnu en uge. Jeg har desværre igen har problemer med mine ben. Jeg har fået svar på de fleste blodprøver og de er alle fine på nær mit B12 tal, som er for lavt. Jeg har derfor været på sygehuset og fået taget ekstra blodprøver, som jeg endnu ikke har fået svar på.  de sovende fornemmelser, som jeg har i mine ben, kan godt skyldes mangel på B12. Det håber jeg man kan gøre noget ved, så jeg igen kan sove om natten. Jeg har også været til fysioterapeut. Hun mener måske godt man kan gøre lidt ved min fod, men først skal vi have styr på min lænd og ryg, som er lås fast. Jeg fik massage og det gjorde godt nok meget ondt.....men hvad bare det virker ;O)

For this week's creative touches. I've made yet another week in the project life. This time I used paper from Simple stories and stamps from Studio Calico
Til ugens kreative indslag. Jeg har lavet endnu en uge i project life. Denne gang har jeg brugt papir fra Simple stories og stempler fra Studio Calico.
Stamps used this week
Stempler brugt i denne uge

Recently, I developed a taste for Studio Calico products, so now I have signed up for their monthly package. I'm looking forward to this. I have also signed up two of their online courses. The first is Washi Workshop.So there are probably a few Washi tape on the next month's creations
På det seneste har jeg fået smag for Studio Calico produkter, så nu har jeg tilmeldt mig deres månedspakke. Det glæder jeg mig til.  Jeg har også tilmeldt mig to af deres online kurser. Det første er en Washi Workshop.Så der kommer nok en del Washi tape på den næste måneds kreationer.

I have also been made ​​cards this week. The first is my DT contribution to challenge # 64 over at Kort O Mania. We have this time been sponsored with digistempler
I´ve used this one for my card.
Jeg har også fået lavet kort i denne uge. Det første er mit DT bidrag til udfordring nr. 64 over hos Kort O Mania
Vi er denne gang blevet sponsoreret med digistempler. Jeg har brugt dette til mit kort.
Finally, two cards-ordering.I have been inspired to use these spellbinders by talented Becca Feeken
Til sidst to bestillingskort. Jeg er blevet inspireret til at bruge disse spellbinders af talentfulde Becca Feeken
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.