Sunday, March 25, 2012

Project life week 11 and some cards

Another week has passed, where is the time however. It has again been an ordinary week when I had time and energy to be creative. I'm almost up to date with in my life project. Week 11 is completely finished and I just need text to week 12.
Endnu en uge er gået, hvor bliver tiden dog af. Det har igen været en helt almindelig uge, hvor jeg har haft tid og overskud til at være kreativ. Jeg er næsten helt opdateret med i mit project life. Uge 11 er helt færdig og jeg mangler blot tekst til uge 12.
Here comes week 11
Her kommer uge 11
Signe had to use a card for her friend to be confirmed this spring. It fixed the mother of course. Now when I was started I had to just try out all the stamps in the set, and came up with these cards. They are very simple.
Signe skulle bruge et kort til hendes veninde, som skal konfirmeres her i foråret. Det fiksede mor selvfølgelig. Når nu jeg var igang skulle jeg lige afprøve alle stemplerne i sættet, og det blev der de her kort ud af. De er meget simple.
and to show I still live up to the challenge, which is probably going to take years, here are this week's stamps.
og for at vise jeg stadigvæk lever op til udfordringen ,som nok kommer til at tage år, her er denne ugens stempler.
On Thursday at 12:00, I have vacation until the 17th of april. Friday I am going to Jutland and Saturday  I will teach 3 small courses in Holstebro scrapklub. I really hope I can live up to their expectationsbecause it is long since I've been teaching.
There are no blog entries next weekend, because I  get home on Sunday evening, where I otherwise has 17 years of wedding anniversary and no it is not an April Fool ;O)
På torsdag kl 12.00 har jeg ferie indtil d. 17 april. fredag tager jeg til jylland hvor jeg lørdag skal undervise 3 små kurser i Holstebro scrapklub. Jeg håber virkelig jeg kan leve op til deres forventninger, for det er længe siden jeg har undervist.
Der kommer ingen blogindlæg næsten weekend, fordi jeg først kommer hjem søndag aften, hvor jeg iøvrigt har  17 års bryllupsdag og nej det er ikke en aprilsnar ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.


Sunday, March 18, 2012

Project life week 10

Another week is over and it's been an ordinary week without any major events. On weekends, I just relaxed and it has been nice on top of the last few hectic weekends with messser and various other gatherings.
I finally have time to do week 10 of project life complete and I hope to have made ​​week 11 in the middle of next week.
Endnu en uge er slut og det har været en helt almindelig uge uden de store begivenheder. I weekenden har jeg bare slappet af og det har været rart ovenpå de sidste par hektiske weekender med messser og diverse andre sammenkomster.
Jeg har endelig har tid til at lave uge 10 af project life færdig og jeg håber at få lavet uge 11 færdig midt i næste uge.
I hope the picture quality was okay. Would it be better that I take several close-ups of each pocket?
Jeg håber billedekvaliteten blev okay. Vil det være bedre at jeg tager flere nærbilleder af hver lomme?
I have this week used paper from My Minds Eye "Miss Caroline" series, combined with my turquise Edition core kit. Week die set, this is from Papertrey Ink
Jeg har i denne uge brugt papir fra My Minds Eye "Miss Caroline" serien kombineret med mit Turquise Edition core kit. Ugens stempelsæt er dette fra Papertrey Ink
A new challenge are launched over at Kort O Mania. This time we are in the design team  sponsored by
En ny udfordring er skudt igang over hos Kort O mania. Denne gang er vi i designteamet blevet sponsoreret af
Here is my contribution
Her er mit bidrag
Closeup of the delicious metal charms from KortHobby.No
Nærbillede af de lækre metal charms fra  KortHobby.No
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, March 11, 2012

a fantastic weekend on Fyn

I'm home again after a fantastic weekend on Fyn. Friday morning Fifty and I drove (I had the prestigious honor to take him to fyn. I'm sure that you later this week to read more about his experiences on his blog) out to Britt. Brit she's my chauffeur and my best company and roommate.
This year we stayed at Hotel park and it is certainly not the last time it was a very nice hotel and there was free ice cream and hot drinks throughout the hole stay.
Jeg er hjemme igen efter en fantastisk weekend på Fyn. Fredag morgen kørte jeg og Fifty ( jeg havde fået den fornemme ære at tage ham med til fyn. Jeg er sikker på at I senere på ugen kan læse mere om hans oplevelser over på hans blog) ud til Britt. Brit hun er jo min chaffør og min bedst selskabs og værelse kammerat.
I år boede vi på Hotel park og det er bestemt ikke sidste gang, for det var et meget hyggeligt hotel og tænk der var fri soft ice og varme drikke under hele opholdet.
 
Saturday we had a really nice day convention. It was as always a complete arrengement with large delicious selection of scrap shops, competitions, and especially happy sweet scrapper and card makers.
I was so lucky to get second place in one of layout competition with this layout. The task was to use mist.
Lørdag havde vi en rigtig hyggelig dag til convention. Det var som altid et gennemført arrengement med stort lækkert udvalg af scrap butikker, konkurrencer og ikke mindst glade søde scrapper og kortmagere.
Jeg var så heldig at få en andenplads i den ene layout konkurrence med dette layout. Opgaven lød på at bruge mist.
I also made ​​the complete 3 layouts
Jeg fik også lavet hele 3 layouts


 
There were of course also shoppet a bit. Ever just noticed that I almost did not buy  paper and stamps ;O)
Der blev selvfølgelig også shoppet en smule. Lige lige mærke til at jeg næsten ikke købte papir og stempler  ;O)
 
Today I had just time to play around with some of my new inks from Hero Arts
I dag fik jeg lige tid til at lege lidt med nogle af mine nye sværter fra Hero Arts.
For the first time I am behind with my project life, but that comes later in the week. I've obviously had spent at least 7 different stamps this week
For første gang er jeg bagud med mit projekt life, men det kommer senere på ugen. Jeg har selvfølgelig fået brugt mindst 7 forskellige stempler i denne uge
Thnaks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, March 04, 2012

We have a winner, project life week 9

I warn this is a very image heavy post
Jeg advarer dette er et meget billede tung indlæg

First let me say thanks for all your sweet ekommentar last post. The heater in a turbulence time. There is still no decision. It falls in late april.
Først vil jeg gerne sige tak for alle jeres sød ekommentar i sidste indlæg. De varmer i en turbulent tid. Der er endnu ikke nogen afgørelse. Den falder sidst i April

Week 9 of the project life is made complete. I have not taken so many pictures this week, has had much else to think about but here comes the sides. I have primarily used paper and accessories from Crate paper and a single edge punch
Uge 9 af project life er lavet færdig. Jeg har ikke taget så mange billeder i denne uge, har haft meget andet at tænke på men her kommer siderne. Jeg har primært brugt papir og tilbehør fra Crate paper og en enkelt kant punch


Yesterday I got time to play around with some of my stamps. I made these cards strongly inpireret by Betsy Veldman
I går fik jeg tid til at lege lidt med nogle af alle mine stempler. Jeg fik lavet disse kort stærkt inpireret af Betsy Veldman
This card is inspired by Maile Belles
Dette kort er inspireret af Maile Belles
These stamps are used in this week so I still respect my part of the challenge
Disse stempler er brugt i denne uge, så jeg overholder stadigvæk min del af udfordringen
and now to the fun part of the challenge, I have counted and counted and counted
There have been guessing and no one has guessed correctly, but two people were close. one struck the other with a paltry 4 pieces ........ but we wait just a little with the result.
og nu til den sjove del af udfordringen, jeg har talt og talt og talt. Der er blevet gætte og ingen har gættet rigtigt, men to personer var tæt på. den ene slog den anden med sølle 4 stykker........men vi trækker lige spændingen lidt

Annette, Maria and my challenge was of course also about counting all our Thickers and our stamps. The stamps are not counted in packets but how many stamps we have everything ...... so the number is large. Are you ready
Annette, Maria og min udfordring gik jo også ud på at tælle alle vores thickers og vores stempler. Stemplerne er ikke talt i pakker men hvor mange forskellige stempler vi har i alt......så tallet er stort ihvertilfælde hos mig. Er I klar

I have 2763 different stamps
Jeg har 2763 forskellige stempler
only 126 packets Thickers
kun 126 pakker Thickers
 
and now to the paper. there was one who asked if I got a proof to see, so I've taken pictures of my paper
og nu til papiret. der var en der spurgte om I fik et bevis at se, så jeg har taget billeder af mit papir
 
My paper sI have in those drawers
Mit papir har jeg i disse skuffer
 
and these Chopper hopper
og disse Chopper hopper
yes as little fills 2196 whole sheet of paper pattern
ja så lidt fylder 2196  hele ark mønsterpapir
 
and the winner is Jean
og vinderen er Jean
 
Jean said...
Tænk at have sååå meget papir.. mon du nogen sinde får det brugt???? tihihi..
Jeg vil da også liige smide et gæt.... 2109 stykker..
8:29 AM

kan du sende mig en adresse på madsen.lisette snabel a yahoo.com  eller er jeg så heldig at møde dig til convention i næste weekend?

Thanks to all those who played with and thanks for stopping by.
Tak til alle dem der legede med og tak fordi du kiggede forbi.