Monday, August 30, 2010

More envelope cards

So another  weekend pass by, as time flies away when you have fun. The weekend has been in the cards signs and I have made a lot. Unfortunately I can not show them all here, as many of them are DT work. However, I can show you here three ordering cards with envelopes

Så er endnu en weekend forbi, som tiden dog flyver afsted, når man har det sjovt. Weekenden har stået i kortenes tegn og jeg har fået lavet en masse. kan desværre ikke vise dem alle her, da mange af dem er DT arbejde. Jeg kan dog vise de her tre bestillings kort med kuvert

Card for a lady
Kort til en dame
Card for a wedding
Kort til et bryllup
and last but not least, a card for a man. I think it was hard to do, because I do not think flowers and other romantic decoration suitable for men.
og sidste men ikke mindst et kort til en mand. Det synes jeg var svært at lave, for jeg synes ikke blomster og andet romantisk pynt egner sig til mænd.

Over at the StampARTtic blog, we in the artsy team have been playing with gold leaf, so head over and get good ideas. My contribution is here.
Over på StampARTic blog, har vi i artsy teamet været igang med at lege med bladguld, så smut over og få gode ideer. Mit bidrag er her

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, August 25, 2010

Envelope card

Over at Hobbybodens DT blogthere is a challenge going on , you have to create an envelope cards and so it was lucky that I have an order on 3 envelope card . Here are my proposals for a silver wedding

over på Hobbybodens DT blog er der en udfordring igang ,som går ud på at lave et kuvert kort og så var det jo heldigt, at jeg lige har en bestilling på 3 kuvertkort liggende. Her er mit forslag, som er til et sølvbryllup

Same person who order envelope the cards, has also ordered five common cards, so I've been busy on Sunday. Of course I forgot to take pictures of half of the cards, but one I have since been taken over and it comes here

Samme person som har bestil kuvert kortene, har også bestilt 5 almindelig kort, så jeg har haft travlt i søndags. Selvfølgelig har jeg glemt at tage billeder af halvdelen af kortene, men et har jeg da fået taget og det kommer her

Now I just have to make two envelope cards more, but the rest of the week offers : working  late, staff meeting and harvest festival at work, so it should probably wait until the weekend. Thanks for stopping by.

Nu mangler jeg kun at lave 2 kurvert kort mere, men resten af ugen byder på sent fri, personalemøde og høstfest på arbejdet, så det må nok vente til weekenden. Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 22, 2010

great weekend

What a wonderful weekend, which started with that I found out that my box was in the fab five over at Hero Arts. Furthermore, there  was a package with the new papers from My Minds Eye "Lost & Found" and the latest issue of CK in the mailbox, when I got home from work.
This weekend has been about scraping and I have made some pages for Signes album, which should be ready for her confirmation next spring.

Sikken en skøn weekend, som startede med at jeg fandt ud af, at min var i fab 5 over på Hero Arts. Ydermere låg der en pakke med de nye papir fra My Minds Eye " lost & found " og det nyeste nummer af CK i postkassen, da jeg kom hjem fra arbejde.
Weekenden har stået i scrapningens tegn og jeg har fået lavet en del sider til signes album, som skal være færdig til hendes konfirmation til næste forår.

I have found inspiration in some of the old color challenge over at The Colour Room, so here comes a little trip down the memory lane.
Jeg har fundet inspiration i nogle af de gamle farveudfordringer over på The Colour Room, så her kommer en lille tur i fortiden.

palette # 17
Palette # 3
Palette # 4
Palette # 16
Palette # 20

Forresten så er det nye magazin udkommet over på Scrapsisters, så smut hen g få noget inspiration, der er masser af spændende artikler.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 15, 2010

blog candy winner

My summer vacation, is unfortunately over today, but it has been three wonderful weeks with lots of adventures and relaxation.
I had three lovely days with lots of scrap, while my mother was visiting. We made a wedding album for my sister and I made whole 11 layouts in two days. Unfortunately I can not show them because I completely forgot to take pictures, but today I made two layouts and them, I can show.
They are both made for challenges over at The Colour Room.

Så er min sommerferie desværre slut, men det har været tre skønne uger, med masser af oplevelser og afslapning.
Jeg havde tre skønne dage med masser af scrap, mens min mor var på besøg. Vi lavede et bryllups album til min søster og jeg fik lavet hele 11 layouts på to dage. Jeg kan desværre ikke vise dem, da jeg helt glemte at tage billeder, men i dag har jeg lavet to layouts og dem kan jeg vise.
De er begge to lavet til udfordinger over på The Colour Room

Palette # 7
palette#19
Now for the winner of my Blog Candy. I would like to say thanks for all the sweet comment I have received.
I've used random org. to drawing.
Nu til vinderen af min blogcandy. jeg ville gerne sige tak for alle de søde kommentar , jeg har fået.
Jeg har brugt random org. til lodtrækningen

True Random Number Generator


Min: 1

Max: 35

Result:

3

Powered by RANDOM.ORG

The lucky winner is No. 3 Suzanne C, email me your address  at  madsen.lisette  @  Yahoo.comso I can send your prize.
Den heldige vinder er nr. 3 Suzanne C

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, August 10, 2010

playing with stamps

Where is it wonderful to have vacation and no fixed points on the program. Today I played with stamps from my two favorite brands Hero Arts and Tim Holtz.
The card is designed to challenge Things with Wings over here on the new challenge blog Simon Says Stamp ans Shows
 
Hvor er det skønt at have ferie og ingen fast ting på programmet. I dag har jeg leget med stempler fra mine to favoritmærker Hero Arts og Tim Holtz.
Kortet er lavet til udfordringen Things with wings over på den her nye udfordringsblog Simon Says Stamp ans Show
 
 
Well I will run again to clean the house.  My mom comes in tomorrow and spend the next few days. We are going to  scrap together,which I look forward to.
Nå jeg vil løbe igen, skal gøre huset rent. Min mor kommer i morgen og overnatter de næste par dage. Vi skal scrappe sammen, det glæder jeg mig til.
 
Remember my blogcandy.. se more here

Husk min blogcandy ...se mere her

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 08, 2010

stationery box

What a crap weather, it rained all day with very few residents. But there is nothing known which is so bad that it is not good for anything else and such a weather  invite to creativity. I've been today. I've done this here box after a template by Dannie Graves

Sikken et møg vejr, det har regnet hele dagen med meget få ophold. Men der er jo bekendt ikke noget som er så skidt ,at det ikke er godt for noget andet og sådan et vejr indbyder da til kreativitet. Det har jeg været i dag. Jeg har lavet denne her æske efter en skabelon af Dannie Grave

I've played with the Hero Arts stamps and distress ink
Jeg har leget med Hero Arts stempler og distress ink

The box front
Æsken forfra
The box inside
Æsken inden i
Et af kortene
One of the normal size card

One of the 3" x 3" card and a tag
Et af 3" x3" kortene og et tag

All 3 normal size cards
Alle de 3 almindelig kort.

The 3 tags
de 3 tags

That was all I did today ....... have a great Sunday evening
Det var alt jeg nåede i dag.......forsat god søndag aften

Remember my blogcandy.. se more here
Husk min blogcandy ...se mere her

Friday, August 06, 2010

Great news and a blog candy

I've got a great news ... I  been asked to be designer for the Danish online magazine Scrapsisters. I am really looking forward to working with these cute and talented girls. I would like to share my joy with my blog reader, so therefore I have been hunting in my store and composed this little blog candy

Jeg har fået en fantastiske nyhed... Jeg er blevet spurgt on jeg vil være designer for det danske online magasin Scrapsisters. Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med disse søde og dygtige piger. Jeg vil gerne dele min glæder med mine bloglæser, så derfor har jeg været på jagt i mine gemmer og sammensat denne lille blog candy

It is incredible how much you actually have in scrapbook stash and I think every scrapper has ....... therefore to participate in the drawing for blog candy do the following:  1.  Write in the comment box what you have too much of in your scrap stack

  2. Become a followe reader of this blog (if you not already do it)
Det er utroligt hvor meget man egentlig har i sine scrap gemmer og det tror jeg alle scrapper har.......derfor for at deltage i lodtrækningen om blog candyen skal du gøre følgende:

  1. Skriv i kommentarfeltet, hvad du har for meget af i din scrap stak

  2. Bliv fast læser af denne blog ( hvis du ikke allerede er det)
Write your comment before Saturday, August 14 at 23:59 to participate in the drawing.
Skriv din kommentar senest lørdag d. 14 august klokken 23.59 for at deltage i lodtrækningen.

I still enjoy my vacation, relaxing, reading, going for long walks with the dog and I have  also scrap a little
Jeg nyder stadigvæk min ferie, slapper af , læser, går lange ture med hunden og jeg får da også scrappet lidt
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 01, 2010

Just relaxtion

There is doomed vacation and relaxation the next two weeks. I've already had a week's vacation and we had a wonderful housewarming combined birthday. I must admit that I the day after could feel that I was a year older, but it was a great party and the food was a success. Yes I had actually been in the kitchen ;O)
We have three days in Germany where we lived just outside Lübeck. A wonderful and beautiful ancient city with lot of shops to the great delight of Signe
The next two weeks, I shall just relax and hopefully scrapped a lot.
Så er der dømt ferie og ren afslapning de næste to uger. Jeg har jo allerede holdt en uges ferie og vi har haft en skøn housewarming kombineret fødselsdag. Jeg må indrømme at jeg dagen efter godt kunne mærke at jeg var blevet et år ældre, men det var en god fest og maden var en succes. Ja jeg havde rent faktisk været i køkkenet  ;O)
Vi har været 3 dage i Tyskland, hvor vi boede lidt uden for Lübeck. En skøn og flot gammel by med masse af butikke til stor glæde for Signe.
De næste to uger skal jeg bare slappe af og forhåbentlig scrappe en del.

There is a color challenge started over on at the Kort O Mania. I must admit it caused me some problems, but here is my contribution Dt ..... you can see more here
Lige nu er der en farve udfordring igang over på Kort O Mania. jeg må indrømme den voldte mig en del problemer, men her er mit Dt bidrag.....du kan se mere her
Yesterday we were the 40th birthday combined with a journeyman's feast, so the card is kept somewhat neutral and yet a little girlie.
I går var vi til 40 års fødselsdag kombineret med et svendegilde, så kortet er holdt lidt neutralt og alligevel lidt piget.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.