Tuesday, April 28, 2009

awesome class

On Saturday, I was at 12-hour crop at DreamPapers and for once, I attended one of the challenges without being prepared. We had and should use 2 pieces of pattern paper, 1 piece of cardboard, 3 kinds of ribbons, 1 Brad, 2 flowers, there were at least 5 cm in diameter and 2 images in 10 x 10 cm. Here are the results, I think it is a bit empty.

I lørdags var jeg til 12 timers crop hos DreamPapers og for en gang skyld deltog jeg i en af udfordringerne uden at være forberedt. Vi måtte kun og skulle bruge 2 stykker mønster papir, 1 stykke karton, 3 slags bånd, 1 brads, 2 blomster, der var mindst 5 cmi diameter og 2 billeder i 10 x 10 cm. Her er resultatet, jeg synes selv det er lidt bart

My proposal to the final task on 1-2-3 - scrap, where you must use 1 of each thing and at least 10 different things.

Mit forslag til finaleopgaven på 1-2-3- scrap ,hvor man skal bruge 1 af hver ting og mindst 10 forskellige ting.

Another fun challenge at Scrapsisters where you should spend at least 3 kinds of paper from yuor favorite brand and create a layout. The layoutshould be an exhibition of the selected brand. I obviously chose Prima and everything that is used is there, even the sketch, because I`m a flower girl ;O)

Endnu en sjov udfordring hos Scrapsisters, hvor man skulle bruge mindst 3 slags papir fra sit ynglings mærke og lave et layout, hvor man forestillede sig at layoutet var en udstilling af det valgte mærke. Jeg valgte selvfølgelig Prima og alt hvad der er brugt er derfra, selv skitsen man er vel en flower girl

Yesterday I was fortunate to attend a course with Jenn Star by Prima. She was just so sweet, fun and very inspiring. The course was just me with paint, ink, alcohol ink and of course total awesome materials from Prima.

I går var jeg så heldig at deltage i et kursus med Jenn Star fra Prima. Hun var bare så sød , sjov og meget inspirende. Kurset var lige mig med maling, sværte, alkohol ink og selvfølgelig total lækre materialer fra Prima.
Two confirmation cards to some colleagues, I always think my maps are similar, I need something really inspired to develop the side of my creativity.

To konfirmationskort til nogle kollegaer, jeg synes altid mine kort ligner hinanden, jeg behøver virkelig noget inspiration for at udvikle den side af min kreativitet.
Yesterday, I sent my daughter off at school camp with her class and here is empty at home, but it is surely just about enjoying the freedom until Friday, where she happily comes home again.
I går sendte jeg min datter afsted på lejreskole samme med hendes klasse og hold da op her er tomt herhjemme. men det gælder vel bare om at nyde friheden indtil fredag ,hvor hun heldigvis kommer hjem igen.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 19, 2009

Another fun challenge

I have participated in yet another fun challenge over at Scrapsisters. The challange was was divided into 4 parts.
Part 1 :We got a sketch, we were using as a starting point, then we should gather all the materials that we felt, we were needed and send a picture of them (so there was no one who could cheat)
Part 2: was to set the materials up as you would after the sketch and play with it.We wasn´t allowed to glue anything yet.
Part 3 sounded like this : Flip the sketch horizontal, Move the title and journaling. Switch on 2 pieces of accessories . Distress at least 2 edges. Trim at least 1 image. At least 1 letter in your title should alteres: Severe, sign up with pen, sewing fixed el. something completely different.
Part 4 : Use at least a half hours to refine your layout. You must make the details now. Highlight detail embosse stamps or what you think. Use at least one of the permitted things on your layout. I used paint and stickles.

Jeg har deltagt i endnu en sjov hurlumhej udfordring over på Scrapsisters. udfordringen var delt op i 4 dele. Vi fik en skitse ,vi skulle bruge som udgangspunkt, dernæst skulle vi samle alle de materialer, som vi mente vi fik brug for og sende et billede af dem ind til dem( så der var ingen der kunne snyde)
Dernæst skulle vi sætte materialerne op og leg med dem og vi måtte endnu ikke lime.
Del 3 lød sådan her: Spejlvend skitsen horisontalt ,Flyt nu om på titel og Journaling. Byt om på 2 stykker pynt. Riv mindst 2 kanter. Beskær mindst 1 billede. Mindst 1 bogstav i din titel skal alteres: Svært, tegn op med pen, sy fast el. noget helt andet.
Sidste del var at bruge mindst en halv time på at finpudse layoutet. Fremhæve detaljer, embosse stempler eller hvad man nu synes. Vi skulle bruge mindst en ting fra en tilladt liste og jeg valgte at bruge maling og stickles.

A picture of the materials, I felt I was needed .
Et billede af de materialer ,jeg mente jeg fik brug for.
The result of all efforts.

Resultatet af alle anstrengelserne.

A quick card for a colleague.
Et hurtigt kort til en kollega , som vi tog afsked med i fredags.
Last Thursday, I was inside at DreamPapers and teach. This is the layout I used.

I torsdags var jeg inde hos DreamPapers og undervise i lag på lag. Her er layoutet jeg brugte til undervisningen.DT DreamPapers task: to create a layout with any of the new paper from Sassfraslass. It was really a challenge, as I usually do not have special love for the brand, but of course I love to challenge myself, ;O)

DT opgave for DreamPapers: at lave et layout med nogen af de nye papir fra sassfraslass. Det var virkelig en udfordring,da jeg normalt ikke er speciel vild med det mærke, men jeg elsker jo at udfordre mig selv ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 12, 2009

Fun challenge

I have participated in a really fun challenge over at Scrapsisters. Friday we had to pull 15 cards from a set of playing cards and mail a picture of the cards to them. Saturday came the task. Basically, you should use 1 photo, but for every joker you should add 1 more photos. There were 2 joker in my cards, so I had to make a layout with 3 photos.

The diamonds stood for the choice of colors on the papers, you had to use.I got brown shades and beige
The claws represented accessories , I got Brads, chip boards and a piece of my own choice. I obviously chose flowers.
Hearts were about techniques we should use. I got embossing (I have used distress embossing from Ranger) sewing, bling (I've used glimmermist) and distressed egde on the photo.
The spades stood for the setup of the layout. I got white space, something askance at least one circle either image, paper or decorations and the layout may not be square.

Jeg har deltaget i en rigtig sjov udfordring over hos Scrapsisters. fredag skulle vi trække 15 kort fra et sæt spillekort og maile et billede af kortene til dem.Lørdag kom selve opgaven. Som udgangspunkt skulle man bruge 1 foto, men for hver joker skulle man tilføje 1 foto mere. Der var 2 joker i mine kort, så jeg skulle lave et layout med 3 billeder.

Ruderne stod for farverne i papiret. Jeg fik brunlige nuancer og beige
Klørene stod for pynten, jeg fik brads, chipboards og et styk efter eget valg. Jeg valgte selvfølgelig blomster.
Hjerterne stod for teknikker man skulle bruge. Jeg fik embossing (jeg har brugt distress embossing fra Ranger) Syning, På Billeder skal kanten files/distresses , Bling (jeg har brugt glimmermist.)
Sparene stod for selve opbygningen af layoutet. Jeg fik white space, noget på skrå, mindst en cirkel enten billede, papir eller pynt og layoutet måtte ikke være kvadratisk

The challenge caused me gray hairs in my head mainly because I was not allowed to use any ink, and torn or distressed edges. In the end I was very pleased with reaultatet.

Opgaven voldte mig grå hår i hovedet især fordi jeg ikke måtte bruge sværte og revet kanter.Det endte dog med at jeg blev meget tilfreds med reaultatet.

Close-up view of the effect that the distress embossing powder gives. It is more crude and coarse than normal embossing.

Nærbillede af den effekt distress embossing pulveret giver. Det er mere råt og groft end almindelig embossing
This layout is my proposal to challenge 5 over at 1-2-3 scrap. You have to create a layout where the background should not be made of cardboard or pattern papers.
Dette layout er mit forslag til udfordring 5 over på 1-2-3 scrap, hvor man skal lave et layout hvor baggrunden ikke må være lavet af karton eller mønsterpapir
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, April 06, 2009

Cybercrop

I have participated in this weekend's cybercrop than with Scrapsisteers. I was really fun.
The first task was to use a sketch as a starting point for a layout. Since it was also allowed to make a card, I decided to do this because I never used a layout sketch to make a card before. Here is the result.

Jeg har deltaget i weekendens cybercrop over hos Scrapsisteers.
Den første opgave var at bruge en skitse som udgangspunkt til et layout. Da man også måtte lave et kort, valgte jeg at gøre dette, da jeg aldrig før har brugt en layout skitse til kort før. Her er resultatet.
Task 3 was on a quiz where you had to scrap some issues. I chose the following
2 everyday things I will not miss:
2 things I want to achieve before I die:
2 things that worry me:
2 things that make me afraid:
2 people I could not live without:
2 things that make me happy:

Opgave 3 lød på en Quiz, hvor man skulle scrappe nogle emner. Jeg valgte følgende:
2 hverdags ting jeg ikke vil undvære:
2 ting jeg vil nå før jeg dør:
2 ting, der bekymre mig:
2 ting, der gør mig bange:
2 personer jeg ikke kunne undvære:
2 ting, der gør mig lykkelig:
For task 4 you should use the following techniques: torn edges, sewing and handwriting
I opgave 4 skulle man bruge følgende teknikker: revet kanter, syning og håndskrift
Task 6 was to make a cake card. Either by using this template http://www.stampington.com/html/tempting_template_cake.html or think of something yourself. The only requirement was that you could see it had nothing to do with cake.
Opgave 6 lød på at lave et kage-kort. Enten ved at bruge denne opskrift http://www.stampington.com/html/tempting_template_cake.html eller finde på noget selv. Det eneste krav var at man kunne se det havde noget med kage at gøre .
I used the template and I was lucky enough to win this task.
Jeg brugte opskriften og var så heldig at vinde opgaven.My scrap table this morning .... messy? no one can still see my cutting surface
Sådan så mit scrapbord ud her til morgen....rodet? nej man kan da stadigvæk se mit skæreunderlag ;O)
Now I must in and clean up. Thanks for stopping by.
Nu må jeg vist ind og rydde op. Tak fordi du kiggede forbi.