Thursday, December 30, 2010

Happy New Year

We've had a wonderfully relaxing Christmas holiday. Now the year coming to an end and like so many other scrapper, I have also taken stock and found my ten favorite layouts.
Vi har haft en dejlig afslappet juleferie.  Nu er året ved at være slut og som så mange andre scrapper, har jeg også gjort status og fundet mine ti favorit layouts.
The next two are brand new and made this week, but definitely among my favorites, probably because I think it's some amazing pictures of my daughter
 De næste to er helt nye og lavet i denne uge, men helt klart mellem mine favoritter, nok fordi jeg synes det er nogle fantastiske billeder af min datter.

Then there are  only left to say Happy New Year and passports are now at each other tomorrow night.
Så er der vits kun tilbage at sige GODT NYTÅR og pas nu på hinanden i morgen aften.

Friday, December 24, 2010

Merry Christmas

Thanks for all your sweet birthday comment for my daughter. We had despite the weather a great day in Tivoli and the night we went out to eat at a Chinese restaurant that we had entirely to ourselves. It was a little strange, because normally there Proper many people.
Tak for alle jeres søde fødselsdags kommentar til min datter. Vi havde trods vejret en rigtig hyggelig dag i Tivoli og om aften var vi ude at spise på en kinesisk resturant, som vi havde helt for os selv. Det var lidt mærkeligt, for normalt er der rigitg mange mennesker.

Today we just enjoy ourselves, relax, just pack a few gifts in and roast pork before  we go to my in-laws and celebrate Christmas. They live  just 3 minutes drive from here.
I dag skal vi bare hygge os, slappe af , lige pakke et par gaver ind og stege flæskesteg ind vi tager hen til min svigerforældre og fejre jul. De bor heldigvis kun 3 minutters kørsels herfra.

Just some gift tags
Lige de sidste gave tags

I wish you all a very Merry Christmas
Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul

Thursday, December 23, 2010

Merry 23 December

Think today is 14 years since this beautiful girl was born, I remember it almost like yesterday; O)
Tænk i dag er det 14 år siden denne skønne pige kom til verden, jeg husker det næsten som i går ;O)
Today is of course the birthday child's day and she will, despite a snowstorm and icy roads in Tivoli, so we take the car around noon and hope for the best. I think probably just put a shovel in the car, just for safety's sake.
Dagen i dag står naturligvis i fødselsdagsbarnets tegn og hun vil trods snestorm og isglatte veje I Tivoli, så vi tager bilen omkring middagstid og håber på det bedste. tror nok lige jeg tager en skovl med i bilen, for en sikkerheds skyld.

Merry 23 December
Glædelig 23 december

Wednesday, December 22, 2010

Merry 22 December

Tonight at 16.30, I have the Christmas holidays and time can only go too slow ; O)
Today's post is also about my advent calendar and challeng no. 3, which is also the last challenge. it is to let myself be inspired by this layout and use some of thethe presents 15 to 21

I aften klokken 16.30 har jeg juleferie og tiden kan kun gå for langsomt ;O)
Dagens indlæg handler igen om min pakkekalender og udfordring nr. 3 , som også er den sidste udfordring. den går ud på at lade mig inspirere af dette layout og bruge nogle af gaverne 15 til 21.


Here comes the first gifts
Her kommer først gaverne
 The inspiration
Inspirationen
The result
Resultatet
Merry 22 December
Glædelig 22 december

Tuesday, December 21, 2010

Merry 21 December

Today's post is about my advent calendar. The advent calendar Anette and I are doing to each other include not just gifts, there are also challenges to each other. My challenge No. 2 come here, but first a picture of the gifts.
Dagens indlæg handler om min pakkekalender. I den pakkekalender Anette og jeg laver til hinanden indeholder jo ikke kun gaver, der er også udfordringer til hinanden. Min udfordring nr 2 kommer her, men først et billede af gaverne

gift no 8 to 13
gaverne nr. 8 til 13


The challenge a sketch and to use  package no 8 to 13
selve udfordringen
 the outcome
resultatet
Merry 21 December
Glædelig 21 december

Monday, December 20, 2010

Merry 20 December

There are only four days until Christmas, it's crazy, where did December go??
I am fortunately getting ready, the last gift is purchased and wrap. Now I`m just waiting to get  Christmas holiday, and I shall only work just three days more. Are you getting ready for Christmas?

Tænk der er kun fire dage til jul, det er jo helt vildt, hvor blev december af???
Jeg er heldigvis ved at være klar, de sidste gaver er købt og pakke ind. Nu mangler jeg kun at få juleferie, men skal lige arbejde tre dage mere. Er du ved at være klar til jul?

Today I show yet another tag  inspired by Tim Holtz 12 tags for Christmas (Day 2)
Idag viser jeg endnu et tag inspireret af Tim Holtz 12 tags for Christmas ( dag 2)

Merry 20 December
Glædelig 20 december.

Sunday, December 19, 2010

Merry 19 December

A quick post before guests pass through the door. We are going to have family birthday for our daughter Signe, who already becomes 14 years on Thursday. However, as time passes ;O)
En hurtig post inden gæsterne vælter ind ad døren. Vi skal holde familiefødselsdag for vores datter Signe, som bliver hele 14 år på torsdag. Som tiden dog går ;O)


The card I am showing today is my DT contribution to the challenge which is now running over at Kortt O Mania
Kortet jeg viser i dag er mit DT bidrag til udfordringen som lige nu kører ovre på Kort O Mania

Merry 19 December
Glædelig 19 december.

Saturday, December 18, 2010

Merry 18 december

Then it is weekend again and  we got more snow  last night so I think we get a White Christmas this year, what do you think?
Så blev det weekend igen og nu har vi igen i nat fået mere sne, så jeg tro vi får hvid jul i år, hvad tror du?


I was not guess work, I do not understand. I guess it is because I am with every package had written cryptic messages with different tracks. For example. This weekend we went to restaurant and the kids got lollipops. I have only one child, but when we had a friend of the child with us, then there was "more children ": O)

Jeg blev ikke gætte på arbejdet, det forstår jeg ikke. Jeg tror det skyldes at jeg med hver pakke havde skrevet kryptiske beskeder med forskellige spor. For eksempel. i weekenden var vi på resturant og børnene fik slikkepinde. Jeg har jo kun et barn, men da vi havde en veninde til barnet med, så var der jo "flere børn" :O)

Speaking of work, so I made this Christmas basket for a colleague who had to use something for a gift certificate.
Apropo arbejde, så har jeg lavet denne julekurv til en kollega, som skulle bruge noget til et gavekort

Merry 18 december
Glædelig 18 december

Friday, December 17, 2010

Merry 17 december

A quick post before I go to work, yes I am fine again and it is wonderful.
A small light card for my secret elf friend, we must be revealed today. I guess I'll be guessed ;O)

En hurtig post inden jeg skal på arbejde, ja jeg er frisk igen og det er skønt.
Et lille lys kort til min hemmelige nisseven, vi skal afsløres i dag. Jeg tror jeg bliver gættet ;O)


Merry 17 december
Glædelig 17 december.

Thursday, December 16, 2010

Merrey 16 December

Thanks for all your sweet comment. I feel a lot better today, so I hope the worst is over.
Today I'll show you a Christmas box that I've made for my secret santa friend at work. I am aware that I will guess with this box, but I've been sick for two days so she has probably already guessed.
The box I intend to fill with chocolate.
It is made following a tutorial I found on this blog
Tak for alle jeres søde kommentar. Jeg har det en del bedre i dag, så jeg håber det værste er overstået.
I dag vil jeg vise jer en juleæske, jeg har lavet til min nisseven på arbejdet. Jeg er godt klar over, at jeg bliver gættet med denne æske, men jeg har jo været syg i to dage, så hun har nok allerede gættet.
Æsken har jeg tænkt mig at fylde med chokolade.
Den er lavet efter en tutorial, jeg har fundt på denne blog

Merrey 16 December.
Glædelig 16 december.

Wednesday, December 15, 2010

Merry 15 December

So I was not blogging every day until Christmas,  but I went to bed at 3 pm yesterday with a stomach ache, which evolved into the vomit and today, it's so crazy on the other end ... I hate being sick .
Så fik jeg ikke blogget hver dag til jul, øv men jeg gik i seng kl 15 i går med ondt i maven ,som udviklede sig til opkast og i dag er den så gal den i den anden ende...jeg hader at være syg.

Well, I can just show the layout I've made out of the package from my advent calendar, which I showed in a second indslæg. Now I hope the stern chief judge approves it, O)
Nå men jeg kan lige vise det layout jeg har lavet ud af pakkerne fra min pakkekalender, som jeg viste i en andet indslæg. Nu håber jeg den strenge overdommer godkender det ;O)
Merry 15 December
Glædelig 15 december

Monday, December 13, 2010

Merry 13 December

A real Monday today, I've been tired all day and the kids were saying body impossible, so today it`s a quick post because I will go into the couch and put me under a blanket and watch The Mentalist on television.

En rigtig mandag i dag, jeg har været træt hele dagen og børnene var selvfølge krop umulige i dag, så det bliver en hurtig post i dag, for jeg vil ind i sofaen og putte mig under et tæppe og se The Mentalist i fjernsynet.

These two gift tags I made to the SS magazine.
Disse to gave tags har jeg lavet til SS magasinet
Merry 13 december
Glædelig 13 december

Sunday, December 12, 2010

Merry 12 December

I survived the trip to the shopping center Fisketorvet yesterday. Donald was luckily with me and Signe had a friend, so while they shopped, we strolled around, drank coffee, ate lunch and drank some more coffee and after 5 hours the girls were finally ready to go home again.
Today it's been on totl relaxation, games and a walk in the woods. I have not been creative, but may show a layout I ha rlavet to an article by SS which unfortunately is now closed.

Jeg overlevede turen til Fisketorvet i går. Anders var heldigvis med og Signe havde en veninde med, så imens de shoppede slentrede vi rundt, drak kaffe, spiste frokost og drak lidt mere kaffe og efter 5 timer var pigerne endelig klar til at tage hjem igen.

I dag har den stået på totl afslapning, computerspil og en tur i skoven. Jeg har slet ikke været kreativ, men kan dog vise et layout jeg ha rlavet til en artikel for SS som jo desværre nu er lukket.
 a close up of my homemade flowers
detaljebillede af mine hjemmelavet blomster

Merry 12 December
Glædelig 12 december.

Saturday, December 11, 2010

Merry 11 December

A quick blog post today. The day is on Christmas shopping and I have promised my daughter that we go to Fish rope in Copenhagen. Then we'll see if I regret the decision because I hate crowded malls. Actually, I bought all my Christmas presents, but that a teenager has many good ideas that we simplehen gotta drive there.
En hurtig blog post i dag. Dagen står på julegave indkøb og jeg har lovet min datter, at vi tager til Fisketovet i København. Så må vi ses om jeg fortryder den beslutning, for jeg hader overfyldte centre. Faktisk har jeg købt alle mine julegaver, men sådan en teenager  har mange gode ideer for at vi simplehen bliver nød til at køre derind.

Today I will show my contribution on Tim Holtz tag number 9
I dag vil jeg vise mit bud på Tim Holtz tag nummer 9

Merry 11 december
Glædelig 11 december

Friday, December 10, 2010

Merry December 10

Today's blog post is my Dt contribution to the challenge who is currently running over on Kort 'O 'Mania, where you have to make a Christmas card. We have this time in the design team was sponsored by dige stamps from Meljen's design. here is my contribution


Dagens blog indlæg er mit Dt bidrag til den udfordring der lige nu kører ovre på Kort´O´ Mania, hvor man skal lave et julekort. Vi er denne gang i designteamet blevet sponsoret med dige stempler fra Meljen´s design. Her er mit bidrag
Merry December 10
Glædelig tiende december

Thursday, December 09, 2010

Merry December 9

Yesterday's tag by Tim Holtz was made with extreme mask technique, but the overall appearance was not at all me, so I chose to do something else. Here is my idea of tagNo. 8
Gårdagens tag hos Tim Holtz var lavede med ekstrem maske teknik, men det overordnet udseende var slet ikke mig, så jeg valgte at lave noget helt andet. Her er mit bud på tag nr. 8


and what do I use all the wonderful tags for ..... to and from cards on my Christmas gifts
og hvad bruger jeg så alle de skønne tags til.....til til og from kort på mine julegaver

Merry December 9
Glædelig niende december

Wednesday, December 08, 2010

Merry December 8

Each year the Netti and I give each other an advent calendar with scrap materials and challenges, instead of giving each other Christmas presents. iI is a very nice tradition and I love getting up every morning and open a small package.
Hvert år giver Netti og jeg hinanden en pakkekalender med scrap materialer og udfordringer i, istedet for at give hinanden julegaver. Det er en meget hyggelig tradition og jeg elsker at stå op hver morgen og åbne en lille pakke.
Here are the first 7 gifts that I've gotten together with a challenge where I need to do a layout. I hope I have time on weekends.
Her er de første 7 gaver, som jeg har fået sammen med en udfordring, hvor jeg skal lave et layout. Det håber jeg jeg får tid til i weekenden.

I did it all last night. I had both seen television, made card for my colleague and take No. 7
Jeg nåede det hele i går aftes. jeg fik både set tv, lavet kort til min kolllega og tag nr. 7

Here is the tag. I love the effect of the embossing folder and distress ink, a technique I definitely should have to try more.
Her er taget. jeg er vild med effekten af embossing folder og distress ink, en teknik jeg helt klart skal have afprøvet noget mere
The card for my colleague
Kortet til min kollega
 Merry December 8
Glædelig ottende december

Tuesday, December 07, 2010

Merry 7 December

A quick blog post today, since I'm busy. A colleague ordered a card on Friday, but since I only see her tomorrow,  I`m in a  hurry.
En hurtig blog post i dag, da jeg har travlt . En kollega har bestilt et kort til på fredag, men da jeg kun ser hende i morgen, så har jeg travlt.

Tag number 6 without many frills. Tim shows some amazing techniques that I am looking forward to try out when I get the fingers on the materials he uses.
Tag nummer 6 uden så mange dikkedar. Tim viser nogle fantastiske teknikker, som jeg glæder mig til at afprøve, når jeg får fingerne i de materialer,som han bruger.


Thank you for stopping by and have a great night. I know I will get it  because there is coming new episodes of Navy CIS and I just love Gibs.

Tak fordi du kiggede forbi og hav en fantastisk aften. det ved jeg  jeg vil få for der kommer nye afsnit af Navy CIS and I just love Gibs.

Monday, December 06, 2010

Merry December 6

We have had much snow the last day, so it will be interesting to get to work today. Indeed, we planned to make the bonfire with the kids, maybe it becomes a snowball fight and tobogganing instead.

Vi har fået meget sne det sidste døgn, så det bliver spændende at komme på arbejde i dag. Vi har nemlig planlagt at lave bål med børnene, måske det bliver til sneboldkamp og kælkning i stedet

Tag No 5 which reminds a lot of Tim Holtz. His can be seen here.
I apologize for poor image quality, but there is not much daylight here at. 07.04 am

Tag nr 5 som minder rigtigt meget om Tim Holtzs. Hans kan ses her.
Jeg beklager den ringe billede kvalitet, men der e rikke meget dagslys her kl. 07.04
Merry December 6
Glædelig femte december

Sunday, December 05, 2010

Merry December 5

Then I have  finished  tag number 4.  I had hardly any of the material Tim Holtz used for this one, so I chose to make it a whole lot different, but still inspired by his use of alcohol ink . I am very happy with the result and it fits perfectly with the weather here. It`s snowing and it has done throughout the day.

Så blev jeg færdig med tag nummer 4. Jeg havde stort set ikke nogen af de materiale Tim Holtz har brugt, så jeg valgte at lave det en hel del anderledes, dog stadigvæk med inspiration i hans måde at bruge alkohol ink på. Jeg er meget glad for resultatet og det passer perfekt til vejret her. Det sner og det har det gjort hele dagen.

I just finished baking vanilla wreaths and yesterday I cooked Kleiner, so now I will enjoy a cup of coffee while I go on a blog tour.
jeg er lige blevet færdig med at bage vanillie kranse og i går kogte jeg klejner, så nu vil jeg nyde en kop kaffe mens jeg tager på blog rundfart.


Merry December 5
Glædelig femte december

Saturday, December 04, 2010

Merry December 4

So I got tag number 3 in 12 tags of Christmas. I've done little about it in relation to Tims, despite the fact that I actually had all the materials this time. Just think it was a little too ornate.

Så fik jeg lavet tag nr 3 i 12 tag of Christmas. Jeg har lavet lidt om på det i forhold til Tims, til trods for at jeg faktisk havde alle materialerne denne gang. Synes bare det blev lidt for pyntet.


I just love the dies with the bird, so it was nice to get it used.
Jeg elsker bare den dies med fuglen, så det var dejligt at få den brugt.

Merry December 4
Glædelig fjerde december

Friday, December 03, 2010

Merry December 3

 It`s already Dec. 3 and thereby a great weekend in store. I've made tag number two to 12 tags of christmas, but unfortunately can not show it here yet. Instead I have a layout, I will show. It is made to an article to Scrapsisters magazine, but it closes unfortunately, so I can show it here.

så blev det allerede den 3 december og dermed en skøn weekend i vente. jeg har lavet tag nummer to til 12 tags of christmas, men kan desværre ikke vise det her endnu. I stedet har jeg et layout, jeg vil vise. Det er lavet til en artikel til Scrapsisters magasinet, men det lukker jo desværre, så derfor kan jeg vise det her.


I´ve used a lot of glimmermist and some stamps and mask to make the background
Jeg har brugt en masse glimmermist og tilhørende stempler/ mask til at lave begrunden med.


Tomorrow I will  bake Christmas cookies and tradition stands on vanilla wreaths and Kleiner ..... Do you bake  for Christmas?
I morgen skal jeg bage julesmåkager og traditionen tro står den på vanilliekranse og klejner.....bager du til jul?
Merry December 3
Glædelig tredje december

Thursday, December 02, 2010

12 tags of christmas!

December also means to me 12 tags of Christmas and of course I will again this year follow my scrap idol Tim Holtz.
This is my first tag created after inspiration from champion Himself.I did not have all the materials he uses, so the house is cut by hand and the little tree is made to branches from my witch hazel in the garden.

December betyder også for mig 12 tags for Christmas og selvfølgelig skal jeg igen i år følge mit scrap idol Tim Holtz. Her er mit bud på det første tag.....jeg havde ikke alle de materialer som han bruger ,så huset er klippet i hånden og det lille træ er lavet at grene fra min troldhassel ude i haven.

Do you make 12 tags of Christmas this year?
Skal du lave 12 tags for Christmas i år?

 
Merry December 2
Glædelig anden december

Wednesday, December 01, 2010

December 1st

I do not understand that it is already December 1st today. Where did November go?
Wow, it's cold these days, the temperature was 7 degrees below zero yesterday and the day today looks similar. I'm so happy for our fireplace, O)

Jeg kan slet ikke forstå at det allerede er den første december i dag. Hvor blev november af?
Hold da op hvor er det koldt i disse dage, temperaturen var ikke over minus 7 grader i går og dagen i dag ser lige sådan ud. Jeg er så glad for vores brændeovn ;O)

I do not have as much creative show, but I have since created a very simple Christmas card
Jeg har ikke så meget kreativt at vise, men jeg har da lavet et meget simpelt julekort
Last Wednesday ordered a colleague three baptismal cards for Friday, so I got very busy, but is satisfied with the outcome.
I onsdags bestilte en kollega tre dåbs kort til fredag, så jeg fik meget travlt, men er tilfreds med resultatet.
Before I slip out of  the snow, slippery roads I'll just show you my Christmas decoration with calendar candles  and I wish everyone a merry December 1.
Inden jeg smutte ud på de sneglatte veje vil jeg lige vise jer min juledekoration med kalender lys og ønske jeg alle en glædelig første december.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, November 22, 2010

more Christmas cards

I´ve made more christmas cards and I hope to sell some of them at my work. They usually go like hot cakes ( it is a Danish way of talking and I do not know if it's called so in English)
Otherwise, I use them yourself. There is nothing as cozy as a homemade Christmas card ;O)

Jeg har lavet flere julekort ,som jeg håber at sælge på mit arbejde. De plejer at gå som varmt brød, ellers så bruger jeg dem selv .Der er intet så hyggeligt som et hjemmelavet julekort :O)
 
I have chosen to stop as a designer at ARTsy team onto StampARTic because I do not feel I have the necessary time and our hobby should not be a chore, but would be fun. These three cards is my last for them. They are made with distress ink and chlorine, a fun technique that smells a lot; O)

Jeg har valgt at stoppe som designer på ARTsy teamet over på StampARtic, da jeg ikke føler jeg har den nødvendige tid og vores hobby skal ikke blive en sur pligt, men gerne være sjovt. Disse tre kort er derfor mine sidste for dem. De er lavet med distress ink og klorin, en sjov teknik, som lugter en del ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.