Tuesday, January 25, 2011

Papertrey January Blog Hop Challenge

I participate in Papertrey January Blog Hop Challenge. The challenge is to create a card with some of the stamps have be collecting dust or has yet to see ink .
Jeg deltager i Papertrey January Blog Hop udfordring. Udfordringen går ud på at lave et kort med nogle af de stempler, som har ligge og samlet støv eller bruge stempler, som
endnu ikke har set sværte.

For the challenge I have chosen to make  two cards.
On the first card, I stamped the background paper with Damask designs Vol.3 No.. 6 (which has be collecting dust long, had completely forgotten I had it).
Then I stamped with Mat stack1 Collection in brown paper and used the associated die. Then I used the same stamp on craft cardboard and punchede circle out.
Til udfordringen har jeg valgt at lave to kort.
På det første kort har jeg stemplet baggrunds papiret med Damask designs vol.3 No. 6 ( som har ligge og samlet støv længe, havde helt glemt jeg havde det).
derefter har jeg stemplet med Mat stack1 Collection på brunt papir og brugt den tilhørende die. Derefter brugte jeg samme stempel på craft karton og punchede cirklen ud.
 On the second card, I first used Spellbinders labels one and then stamped the edges with "Vintage Labels" that fit perfectly with these Spellbinders. Then I used the die matching stamp set "Embellishments" and then stamped with brown ink.
På det andet kort har jeg først brugt spellbinders labels one og dernæst stemplet kanten med Vintage labels, som passer perfekt sammen med disse spellbinders. dernæst har jeg brugt die der passer til stempelsættet Embellishment og dernæst stemplet med brun sværte.

I am going out and looking at some of all the other amazing blogs that are participating in the challenge. You can find the list here.
Nu skal jeg ud og kigge på nogle af alle de andre fantastiske blogge, der der deltager i udfordringen. Du kan finde listen her.

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, January 23, 2011

I have scrapped

Hurrah I have scrapped again and this layout was relatively fast. So maybe my new toy yet call my creativity to life again, because I have another half finished layout on the table.
Hurra jeg har scrappet igen og dette layout blev forholdsvis hurtigt til. Så måske mit nye legetøj alligevel har vagt min kreativitet til live igen, for jeg har endnu et halvfærdigt layout liggende på bordet.
Today I've been out of Solvej to show her and one of her colleagues, how to make envelope cards. It was very nice and of course I had to use my new stamps from Papertrey Ink.
I dag har jeg været ude hos Solvej for at vise hende og en af hendes kollegaer, hvordan man laver kuvertkort. Det var rigtig hyggeligt og selvfølgelig måtte jeg lige bruge mine nye stempler fra Papertrey Ink

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, January 20, 2011

New toys

I thought that some new toys maybe it needed to get me out of my scrap crisis. Look what I got in the mail on Tuesday.
Jeg tænkte at lidt nyt legetøj måske er det der skal til for at få mig ud af min scrap krise. Se hvad jeg fik med posten i tirsdags

 New delicious stamps from Papertrey Ink, a brilliant company who make beautiful stamps and associated dies to. Yes I think they are so delicious that I have another order coming in the mail
Nye lækre stempler fra Papertrey Ink, et genialt firma som lave smukke stempler med tilhørende dies til. Ja jeg synes de er så lækre at jeg har endnu en ordre på vej med posten.

Tonight, I got time to play around with the stamps. The card is lifts from papertrey Ink website.
Her til aften fik jeg så tid til at lege lidt med stemplerne. Kortet er liftet fra Papertrey Ink hjemmesiden.
I donate the card  to Operation Write home, so now I can also participate in Linas delicious blog candy
Kortet donere jeg til  Operation Skriv Hjem, så nu kan jeg også deltage i Linas lækre blog candy.

Thank you for stopping by and have a nice Thursday evening.
Tak fordi du kiggede forbi og ha en fortsat god torsdag aften.

Sunday, January 16, 2011

Scrap crisis

So I finally made the second layout this year. It looks like me at all, I knew in a sort of scrap crisis. It is not lack ideas, but I do not really feel, that I have pictures I want to scrap. I really hope it goes over, for that  I have not experienced before
since I started scrapping in 2005  : O (
Så fik jeg endelig lavet det andet layout i år. Det ligner mig slet ikke , jeg er vidst inde i en form for scrapkrise. Det er ikke ideerne der mangler, men jeg synes ikke rigtig jeg lige for tiden har billeder ,jeg har lyst til at scrappe. jeg håber virkelig det går over, for sådan har jeg ikke haft det, siden jeg begyndte at scrappe for alvor i 2005  :O(

The layout is made into a course that runs throughout the year over at Two Peas in a bucket. It's about using stamps on your layout and them, I have a few pieces of. I am very satisfied dresultatet me, so maybe it is what it takes to get into my scrap crisis.
Layoutet er lavet til et kursus som kører hele året over på Two peases in a bucket. Det handler om at bruge stempler på sit layout og dem har jeg jo et par stykker af. Jeg er meget tilfreds me dresultatet , så måske er det det der skal til at få gang i min scrap krise
I have also made a single card, which is my Dt contribution to the new challenge that is currently running over at Kot O Mania
Det er også blevet til et enkelt kort,  som er mit Dt bidrag til den nye udfordring,der lige nu kører over på Kot O Mania
Thanks for all your sweet comment in my previous post. I can tell that I`m here in January so far have lost 4 kg and I am proud of myself.
Tak for alle jeres søde kommentar i mit forrige indlæg. jeg kan fortælle at jeg her i januar måned indtil videre har tabt 4 kg og det er jeg stolt af.

Friday, January 14, 2011

Change must be made

As mentioned in previous posts, I have some goals for 2011.
I have long not been completely happy with my life or the courts say myself, so this year I decided that I will do something about it.
I want to lose me a lot and get in better shape. I'm tired of being out of breath from nowhere, being tired and lacking energy in daily life.
I know it will be a long hard process, so therefore I have chosen among others to join me in Scrapsisters diary club. Here I hope to get inspiration to work with myself as to embody my thoughts, experiences, successes and work on my defeat.

Som nævnt i forrige indlæg har jeg en del mål for 2011.
Jeg har længe ikke været helt tilfreds med mit liv eller retter sagt mig selv, så i år har jeg besluttet mig for, at jeg vil gøre noget ved det.
Jeg vil gerne tabe mig en del og komme i bedre form. Jeg er træt af at blive forpustet af ingen ting, være træt og mangle energi i dagligdagen.
Jeg ved det bliver en lang sej process, så derfor har jeg blandt andet valgt at melde mig ind i Scrapsisters dagbogs klub. her håber jeg at få inspiration til at arbejde med mig selv gennem at nedfælde min tanker, oplevelser, succeser og bearbejde min nederlag.
This is what the front page of my diarylooks like. The quote "The road that does not begin in the heart ends dead " is one, that  we havestanding in the smoking room at my work (yes I smoke thankfully no longer) and I always thought it was very thoughtful.
Sådan her ser forsiden af min dagbog ud. Citatet  "Vejen der ikke starter i hjertet ender blindt" er et vi har stående i rygerummet på mit arbejde ( ja jeg ryger jo heldigvis ikke længere) og jeg har altid synes det var meget tankevækkende.
First page in the book, the flap can be lifted and inside is my goal.
Første side i bogen, flappen kan løftes og inden i står min mål
Here I have made room for a photo of myself, as I look now and room for text, so I can write how it goes. I have not yet decided for me whether I will write weekly, monthly, or whatever comes to me through the process.
Her har jeg lavet plads til et foto af mig selv, som jeg ser ud nu og med plads til tekst ,så jeg kan skrive, hvordan det går.  Jeg har endnu ikke besluttede mig for om jeg vil skrive ugevis, månedsvis eller hvad der falder mig igennem  processen.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, January 09, 2011

This year's first layout

Then everyday volunteered again after a wonderful Christmas holiday. I think good enough it has been hard to get going again and my creativity has almost been away.
Yesterday, I happily urge to be creative again, aided by inspiration from the internet. It was for this scraplift (can not remember who made the original layout, I Lifted)

Så har hverdagen meldt sig igen efter en skøn juleferie. Jeg synes godt nok det har været hårdt at komme igang igen og min kreativitet har næsten været væk.
I går fik jeg heldigvis lyst til at være kreativ igen, godt hjulpet på vej af inspiration fra internettet. Det blev til dette scraplift ( kan desværre ikke huske hvem der har lavet det oprindelig layout , jeg liftede)
 
 I have also had made the first year maps. It is my DT contribution to the challenge who is now running over at Kort O Mania. We have this time been sponsored by Kort Hobby (Norway) who sell the great charms.

Jeg har også fået lavet året første kort. Det er mit DT bidrag til den udfordring der lige nu kører over hos Kort O Mania. Vi er denne gang blevet sponsoreret af Kort Hobby ( Norge) som sælger de fantastiske charms.

I have some goals for this year but I will return to in another post. Got any New Year resolutions, goals for 2011.
Jeg har en del mål for i år, men det vender jeg tilbage til i et andet indlæg. Har du nogen nytårsforsæt, mål for 2011.
Thank you for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.