Tuesday, December 24, 2013

Merry Christmas

So it was finally Christmas and I would like to take this opportunity to say thank you to all those who read with here for the past year and all your sweet comments.
You must just have a picture on this day and it will be my photo challenge from Anette, so here comes Santa Claus aka Speedy (photo was taken at 01:30 on nights, as I was sure he lay still)
Så blev det endelig jul og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem som læser med her for året der gik og alle jeres søde kommentar.
I skal da lige have et billed med på denne dag og det bliver min fotoudfordring fra Anette, så her kommer julemanden aka Speedy ( billede er taget kl 01.30 om natter,for så var jeg sikker på han lå stille)
Merry Christmas to you all
Glædelig jul til jer alle

Monday, December 23, 2013

23 december

Today we forget all about Christmas in our house and concentrate instead on giving our beautiful daughter a wonderful day. Today, my little girl is whole 17 years. I do not understand where the time has gone. I would have taken a picture of the birthday child, but she's out running, so insted you will get a picture of the breakfast table, which is being made.
I dag glemmer vi alt om julen i vores hus og koncentrere os i stedet for om, at give vores skønne datter en fantastisk dag. I dag bliver min lille pige nemlig hele 17 år. Jeg forstår ikke hvor tiden er blevet af. Jeg ville gerne have taget et billede af fødselsdagsbarnet, men hun er ude at løbe, så i må nøjes med et billede af morgenbordet, som er ved at blive gjort klart.
and a close up of the card I made for her.
og et nærbillede af kortet som jeg har lavet til hende.
Later today we drive to Copenhagen, where it is on a visit to the pie house and shopping.
Senere på dagen kører vi til København, hvor den står på et besøg i lagkagehuset og shopping.

Sunday, December 22, 2013

22 December

So it almost Christmas and I'm about to have control over the final details. We have to celebrate Christmas in this house for the first time, so it will be interesting. Christmas food is purchased and the tree picked, now we just have to get it indside. Our living room is very small (our house is only 94 square meters and we have chosen to use the space ot 3 beedrooms), so I'm a little curious as to whether the tree can be there.
Så det snart jul og jeg er ved at have styr på de sidste detaljer. Vi skal fejre jul i dette hus for første gang, så det bliver spændende.  Julemaden er købt og træet hentet, nu skal det bare ind . Vores stue er meget lille ( vores hus er kun 94 kvadratmeter og vi har valgt at bruge pladsen på 3 værelser),så jeg er lidt spændt på om træet kan stå der .

Today I show my Advent gift from Anette. Image challenge goes like this: take a picture of Speedy (our dog) with a Christmas hat on and a picture of Signe and Anders together. The second is no problem but the dog we will have to see.
I dag viser jeg min advents gave fra Anette. Billede udfordringen lød denne gang på tag et billede af Speedy ( vores hund) med nissehue på og et billede af Signe og Anders sammen. Den sidste er ingen problem men den med hunden får vi at se.
Thanks for stopping by,
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, December 21, 2013

21 December

I must admit that I am somewhat tired from the day yesterday, but Signe had a nice birthday and that's the main thing. In fact I am so tired that I have left it to the father and daughter to find and buy the Christmas tree this year, so I'm very excited about how it looks.
Jeg må indrømme, at jeg er noget træt ovenpå dagen i går, men Signe havde en hyggelig fødselsdag og det er det vigtigste. Jeg er faktisk så træt ,at jeg har overladt det til far og datter at finde og købe juletræet i år, så jeg er meget spændt på hvordan det ser ud. 

Anette has of course given me a photo challenge in my advent calendar and that is to take a picture of my favorite decoration. Now I do not have so many decorations so it must be this simple setup. Just love the pink Christmas balls.
Anette har jo givet mig en fotoudfordring i min adventskalender og det er at tage et billede af min ynglings dekoration. Nu har jeg ikke så mange dekorationer så det må blive denne simple opsætning. Elsker bare de pinke kugler.
Would you seen a creative touch today, so I blogger Christmas cards here
Vil du set et kreativt indslag i dag, så blogger jeg julekort her

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, December 20, 2013

20 December

Today will be a busy day, so it's a quick post. Indeed, we must celebrate Signes birthday tonight, so I have to bake buns make birthday cake and clean. She's 17 years on Monday, but the rest of the family curiously busy with everything else that day.
I dag bliver en travl dag, så det er et hurtigt indlæg. Vi skal nemlig fejre Signes fødselsdag i aften, så der skal bages boller, laves lagkage og gøres rent. Hun bliver 17 år på mandag ,men der har resten af familien sjovt nok travlt med alt muligt andet.

I also am a little behind with my Project Life, so here in my holiday the plan is to catch up. Therefore,  here is week 45
Jeg er jo lidt bagud med mit Project Life, så her i min ferie er planen at indhente det forsømte. Derfor får i her uge 45
By the way, scored my talented daughter 12 (highest grade you can get) to the exam yesterday.
Forresten så scorede min dygtige datter 12 til eksamen i går.

Thanks for stopping by:
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, December 19, 2013

19 december

Then I got the Christmas holiday and I have unfortunately catch a cold. Needs to be under my quilt, but it is not the time. Signe have exams today and I have promised to drive her. Later I drive her to work, so you have a second job as a taxi driver with a teenager in the house. Today's creative touches my Pl week 50, which is made partly with my Advent package from Anette.
Så fik jeg juleferie og jeg  er desværre blevet meget forkølet. Trænger til at ligge under min dyne ,men det er der ikke tid til. Signe skal til eksamen i dag og jeg har lovet at køre hende. Senere kører jeg hende på arbejde, ja man har bijob som taxachauffør med en teenager i husetdagens kreative indslag er mit Pl uge 50 ,som er lavet delvist med min adventspakke fra Anette.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 18, 2013

18 December

Today I will show yet a Christmas card with cute Santa Claus. Again I have used any of my beloved dies. They all the finishing touch.
I dag vil jeg vise endnu et julekort med den søde julemand. Jeg har igen brugt nogen af mine elskede dies. De giver altså prikken over iet.
When I go home from work today I have the Christmas holiday right up until January 6. can not wait until the clock strikes 16:30.
Do you have the Christmas holiday this year?
Når jeg går hjem fra arbejder i dag har jeg juleferie helt indtil 6 januar. kan næsten ikke vente til klokken bliver 16.30.
Har du juleferie i år?

Tuesday, December 17, 2013

17 december

Today I will show a very simple Christmas card. Often I do not think beautiful pattern paper must be covered with anything, so here was that great paper just a little Christmas bauble as icing on the cake
I dag vil jeg vise et meget simpelt julekort. tit synes jeg ikke smukt mønsterpapir skal dækkes til med alt muligt, så her fik det flotte papir bare en lille julekugle som prikken over iet
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, December 16, 2013

16 december

Christmas is fast approaching and it's time a get the  Christmas presents in the house. For gifts you also need to have a gift tags and here's how my gift tags came to look this year.
Nu nærmer julen sig med hastige skridt og det er vist på tide af få julegaverne i hus. Til gaver hører jo også gavemærker og her er hvordan mine gavemærker kom til at se ud i år.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, December 15, 2013

15 December

Today I just want to show my Advent gift from Anette to be used for next week's Project Life. Always included a note, which is a challenge. This week I take a picture of my favorite decorating and my house
I dag vil jeg blot vise min advents gave fra Anette, som skal bruges til næste uges project Life. Der medfølger altid et lille brev, hvori der er en udfordring. I denne uge skal jeg tage billede af min ynglings dekoration og mit hus.

Merry third Sunday of Advent
Glædelig tredje søndag i advent

Saturday, December 14, 2013

14 December

It had to happen that I missed two whole days in my December blogging. I have been plagued with my arthritis and have not had the energy to anything but my job. I have fortunately today, so here's a card where ejg the use spelbinders. One of my favorite brands of dies. Which brand is your favorite?
Det måtte jo ske ,at jeg missede hele to dage i min december blogging. Jeg har været plaget af min gigt og har ikke haft overskud til andet end mit job. Det har jeg heldigvis i dag, så her kommer et julekort, hvor ejg har bruge spelbinders. Et af mine favorit mærker i dies. Hvilket mærke er din favorit?
Thanks for stoping by and have a great weekend
Tak fordi du kiggede forbi og ha en god weekend

Wednesday, December 11, 2013

11 December

Today I will show week 44 of my Project Life. If you are wondering where Week 43 was of it can be seen here.
I dag vil jeg vise uge 44 i mit Project Life. hvis du undre dig over hvor uge 43 blev af så kan den ses her.
I have used a mix of pattern paper and my Midnight core kit. Probably the core kit which I am happiest with and find extremely useful.
Jeg har brugt et mix af mønsterpapir og mit Midnight core kit. Nok det core kit som jeg er gladest for og finder yderst anvendeligt.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Tuesday, December 10, 2013

10 December

We are in the cards world of today's creative post is yet another ordering cards, this time to a lady.
Vi bliver i kortenes verden, for dagens kreativ indlæg er endnu et bestillings kort denne gang til en dame.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Monday, December 09, 2013

9 December

Today I will show another master card I made on ordering. Seems they are a bit easier when I can slap a huge figure of  , O)
I dag vil jeg vise endnu et herrekort jeg har lavet på bestilling. Synes de er lidt nemmere når jeg kan smække et stort tal på ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, December 08, 2013

second Sunday of Advent,

Today it is the second Sunday of Advent, so what could be more appropriate than to show this year Advent wreath. It´s very simple this year, because I ran out of time.
I dag er det jo anden søndag i advent, så hvad er mere passende end at vise årets adventkrans. Den er meget simpel i år, for jeg løb tør for tid.
I should also just see what was in my advendts gift from Netti.
I skal da også lige se hvad der var i min advendts gave fra Netti.
Have a great Sunday
Forsat god søndag

Saturday, December 07, 2013

7 December

First of all I would like to say thank you for your kind words about my situation. It warms.
Allerførst vil jeg gerne sige tak for jeres søde ord om min situation. Det varmer.

Today will be a short post, tired on our adventure yesterday to my parents in Helsingborg. Can not advisable to go sailing in such a stormy weather. All right the ferries did sailed , but with many delays, cancellations and gangways problems. Signe who was at work never reached Helsingborg,  when she had to take a ferry 1 hour after us, they didn`t sailed . It took over 2 hours to get home when it usually takes max one hour.
I dag bliver det et kort indlæg , er træt oven på vores eventyr i går til mine forældre i helsingborg. Kan ikke anbefales at tage ud at sejle i sådan et storm vejr. Godt nok sejlede færgerne, men med mange forsinkelser, aflysninger og landgangs problemer. Signe som var på arbejde nåede aldrig til Helsingborg, for da hun skulle tage en færge 1 time efter os, sejlede de ikke. Det tog over 2 timer at komme hjem , hvor det normalt tager maks en time.

So today must settle for a picture of my favorite elf
Så i dag må i nøjes med et billede af min favorit nisse
Need a creative post so you can see my Project Life Week 43 here
Trænger du til et kreativt indlæg ,så kan du se mit Project Life uge 43 her

Thanks for stoping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, December 06, 2013

6 December

Then is became the 6th of December and I have recovered myself a little on top of the message I got Tuesday evening.
The reason for all the pain I've had the last few years and gradually got worse, because I have osteoarthritis. Osteoarthritis in both feet, both hands in the back. It is chronic and can unfortunately not be treated medically. My mood is not the best right now. It puts the a lot of questions running especially in relation to my working life. I would most prefer to sit down and cry, but it will be no better off.
Så blev det 6 december og jeg har sundet mig lidt ovenpå den besked jeg fik tirsdag aften.
Årsagen til alle de smerter jeg har haft de sidste par år og som gradvist er blevet værre, skyldes at jeg har slidgigt. Slidgigt i begge fødder, begge hænder og i ryggen. Det er kronisk og kan desværre ikke behandles medicinsk. Mit humør er derfor ikke det bedste lige nu. Det sætter jo en masse spørgsmål igang især i forhold til mit arbejdsliv. Jeg har aller mest lyst til at sætte mig ned og tude, men det bliver det jo ikke bedre af.

Well nothing more pity now to today's December speech. Today I will show a master card I have just made. Seems always that they are hard to make, but was really pleased with this result.
Nå ikke mere ynk nu til dagens december indlæg. I dag vil jeg vise et herrekort jeg lige har lavet. Synes altid at de er svære at lave, men blev egentlig tilfreds med dette resultat.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, December 05, 2013

5 December

Today it 5december and today it stands on Project Life. I have slowly worked my way forward and this is week 42, which was vacation week for Anders and Signe. I started to return to work again.
I dag er det 5december og i dag står den på Project Life. Jeg får langsomt arbejdet mig fremad og her kommer uge 42, som var ferie uge for Anders og Signe. jeg begyndte til gengæld at arbejde  igen.
Are you doing Project Life and if you do you're up to date with projectet?
Laver du Project Life og hvis du gør er du up to date med projectet?

Wednesday, December 04, 2013

4 December

Today is the 4th of December and here's a picture of a small flower centerpiece, I came across the other day when I was out shopping. The I just had to bring home.
I dag er det 4 december og her kommer et billede af en lille blomster opsats ,jeg faldt over den anden dag ,da jeg var ude at handle. Den måtte jeg bare have med hjem.

Something that I love about Christmas is the scent of hyacinths. Which Christmas flower is your 
favorite?
Noget af det jeg elsker ved julen er duften af hyacinter.  Hvilke juleblomst er din favorit?

Tuesday, December 03, 2013

3 December

Today I will show you my preject Straight Week 40 I have used a mix of core kit from Becky Higgins, pattern paper, Wood Decoration and a lot of stamps. I just love the stamps they are so easy to decorate with. Are you using many stamps?
I dag vil jeg vise jer mit preject Lige uge 40. Jeg har brugt en blanding af core kit fra Becky Higgins, mønsterpapir , træpynt og en masse stempler. jeg elsker bare stempler ,de er så nemme at pynte med. bruger du mange stempler?
Thanks for stopping by and Merry December 3
Tak fordi du kiggede forbi og glædelig 3 december

Monday, December 02, 2013

2 december

Then it became December 2nd and today I will show you what I got in my advent calendar from Netti. We have for many years made ​​scrap calendar for each other and this year we decided to make a project Life advent calendar.
Så blev det 2 december og i dag vil jeg vise jer, hvad jeg fik i mine adventskalender fra Netti. Vi har jo gennem en lang årrække lavet scrap kalender til hinanden og i år har vi besluttet at lave en project Life adventskalender.
So now it's just to start playing with the fine materials. Do you Advent gifts?
Så nu er det bare at gå i krig med de skønne materialer. Får du advents gaver?

Sunday, December 01, 2013

Welcome December

Then it was December, and true to tradition I will again try to blog a little each day. Right now I'm working hard to catch up weeks I'm behind in my Project Life, so it will December trade a part of. I must, however, also have made ​​the last Christmas cards ready. That's how it is when you make cards for others, so often we forget  the one we have to use ourself.
Så blev det december og traditionen tro vil jeg igen prøve at blogge lidt hver dag. Lige nu knokler jeg med at indhente de uger jeg er bagud i mit Project Life, så det vil december handle en del om. jeg skal dog også have lavet de sidste julekort klar. Sådan er det jo, når man laver kort til andre ,så glemmer man tit dem man selv skal bruge. 

Here are 3 cards I made for Picturing the world, they have as yet not been shown here.
Her kommer 3 kort jeg har lavet for Picturing the world, de har vist endnu ikke været vist her.
Thanks for stopping by and Merry December 1
Tak fordi du kiggede forbi og glædelig 1 december

Friday, November 22, 2013

Hello

Then there again went  too much time between my blog posts. I wonder if there's anybody reading left.
I'm fine, unfortunately, I has not yet received an answer to what all my pain and leg problems caused, but I'll hopefully in early December. I have chosen to take one day at a time and concentrate on to do my job the best possible way. Therefore there isn`t much energy left when I get home.
Yesterday, however, I had the energy to make a couple of love cards for OSH, which I deliver tomorrow when I go to Scrap A Mania fair and the teach the Project Life for the first time. I'm excited.
Så gik der igen alt for langt tid mellem mine blogindlæg. Gad vide om der er nogen læser tilbage.
Jeg har det fint, har desværre endnu ikke fået svar på hvad alle mine smerter og benproblemer skyldes, men det får jeg forhåbentlig først i december. Jeg har valgt at tage en dag af gangen og koncentrere mig om at passe mit job bedst muligt. derfor er der ike meget energi tilbage, når jeg kommer hjem.
I går havde jeg dog overskud til at lave et par kærligheds kort til OSH, som jeg aflevere i morgen, når jeg skal til Scrap A Mania messen og undervise i Project Life for første gang. Det er jeg spændt på.

I've been playing with stamps, dies and paper from Papertrey Ink
Jeg har leget med stempler, dies og papir fra Papertrey Ink
I can also just show week 39 in my Project Life, which is made ​​with monthly package from Picturing the world
Jeg kan også lige vise uge 39 i mit project Life, som er lavet med månedspakken fra Picturing the world.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, October 28, 2013

I`m still here

 I have not blogged in a month but I'm still here. I have been sick with incipient stress but  fortunately I`m much better now. I went back to work 2 weeks ago. It was hard to start up again, but I take it one day at a time and have learned to listen to my body, so I'm in good spirits.
Jeg er her endnu, tænk jeg ikke har blogget i en måned. jeg har været sygemeldt med begyndende stress og jeg har det heldigvis meget bedre nu. Jeg begyndte at arbejde igen for 2 uger siden. Det var hårdt at starte op igen, men jeg tager en dag af gangen og har lært at lytte til min krop, så jeg er ved godt mod.

While I was sick, I had plenty of time to be creative. I have made many pages in my Project Life and a lot of Christmas cards among other  to  Cancer Card.
Mens jeg var sygemeldt havde jeg masser af tid til at være kreativ. Jeg har fået lavet mange sider i mit Project Life og en masse julekort  blandt andet til Cancerkort.
Week 35  in my Project Life
uge 35 i mit Project life
Thanks for stopping by and have a nice evening
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber i alle kom helskindet igennem stormen

Saturday, September 28, 2013

Project Life week 32 and christmas cards

Yes my blog has been a bit quiet. I apologize but that is because I just off sick with incipient stress. My surplus have not been that great, but it starts to go forward and I can catch a glimpse of light on the horizon.
Ja min blog har stået lidt stille. Jeg beklager men det skyldes at jeg lige er sygemeldt med begyndende stress. Mit overskud har derfor ikke været så stort, men det begynder at gå fremad og jeg kan skimte lyset i horisonten.
I have made 32 weeks in my project life
Jeg har fået lavet uge 32 i mit project life 
Week 33 can be seen here
uge 33 kan ses her

 and I made a lot of Christmas cards to OSH. Here are some of them
og jeg har lavet en masse julekort til OSH. Her er nogen af dem.
Thanks for stoping by
Tak fordi du kiggede forbi.