Wednesday, December 31, 2008

Happy New Year

I hope everyone had a good Christmas and enjoy your holidays, those who may have. I enjoy my holiday and I have turned up on the day and night. It is great to go to bed late and sleep in and otherwise just enjoy with family. I have had days where I did not have been out of nightwear, so great to have the day off.

Jeg håber i alle sammen har haft en god jul og nyder jeres fridage,dem der måtte have. Jeg nyder min ferie i fulde drag og har fået vendt op på nat og dag. Det er skønt at gå sent i seng og sove længe og ellers bare hygge med familien. Jeg har haft dage, hvor jeg slet ikke har været ude af nattøjet.....så skønt at have fri

I have not really been the scrap, but I can show these wedding invitations that I made yesterday. My sister is going to be married this summer and has asked if I would be in charge of invitations. These are two proposals. She must, of course, choose paper, they are simply meant as a test of the setup

Jeg har ikke rigtig fået scrappet, men jeg kan da vise disse bryllups indbydelser, som jeg lavede i går. Min søster skal giftes til sommer og har spurgt om jeg vil stå for indbydelserne. Det her er to forslag. Hun skal selvfølgelig selv vælge papir, de er blot ment som en prøve på opsætningen.

I wish you all a happy New Year and thanks for stopping .
Godt nytår og tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, December 23, 2008

Happy birthday sweetheart and merry christmas

Today was my sweet daughter 12 years birthday. We spent days to be a nip in Dreampapers, where I had to get my Christmas gift, which was nice paper with more from Heidi Swapp. Then we went to Tivoli, where we spent some nice hours and finally ended with eating at Mac donald. It was Signes desire, it was indifferent to her parents that are not so wild with the food there.

I dag blev min søde datter 12 år. Vi har brugt dagen på at være en smut i Dreampapers, hvor jeg skulle hente min julegave, som var lækkert papir med mere fra Heidi Swapp. Derefter gik turen til Tivoli, hvor vi tilbragte nogle hyggelig timer og til sidst sluttede vi af med at spise på Mac donald. Det er Signes ønske, så skidt pyt med af hendes forældre ikke er så vilde med maden der.

Big congratulations to the Pia, which was chosen as this years Scrapbook Queen. Here is my 3 Finals contribution I made to the competition.

Stort tillykke til Pia, som blev kåret som året Scrapbook Queen. Her er mine 3 finalebidrag som jeg lavede til konkurrencen.


and a clouse up picture of the flower, which I painted with glimmer mist and gave it a glossy accent.
Et nærbillede af blomsten , som jeg har malet med glimmermist og bagefter givet et lag glossy accent
I wish you all a very Merry Christmas.
Jeg ønsker jer allesammen en glædelig jul.

Saturday, December 20, 2008

the last Christmas cards

So is the final weekend and I have spent the whole day to clean the house. Weare going to have a birthdayparty for Signe tomorrow, which will be 12 years on Tuesday. Damn what they thought these parents, to have a daughter the day before Christmas Eve ;O)

Så er det endelig weekend og jeg har brugt hele dagen på at gøre rent i hele huset. Vi skal nemlig holde fødselsdag for Signe i morgen,som jo bliver 12 år på tirsdag. hvad pokker tænkte de forældre på,at få en datter dagen før juleaften ;O)

I have spent weeks on the job and have done all my Christmas cards. They are written and sent.

Jeg har brugt ugen på at arbejde og få lavet alle mine julekort. De er skrevet og sendt.


This card is designed for a colleague who generally would have a romantic card but it should still be a Christmas cards. A little heavy task I think, since the card was for a man, but she was very pleased with the outcome.
Det her kort er lavet til en kollega,som gene ville have et romantisk kort, men det skulle stadigvæk være et julekort. En lidt svær opgave synes jeg, da kortet var til en mand, men hun var yderst tilfreds med resultatet.

Finally, I can show a layout, I began to crops, but has finished here at home. The pictures are of my daughter Signe and how she had her hair cut and there just came tons of curls of her hair.

Til sidst kan jeg vise et layout, som jeg begyndte på til croppet, men først har gjort færdigt herhjemme. Billederne er af min datter signe og da hun blev klippet kom der bare tonsvis af krøller i hendes hår.
By the way I am with the nomination to become scrappe of the year-over scrap of Scrapsisters.dk It is a huge surprise and makes me a little proud. So thanks to those who have nomereret me.
Forresten så jeg jeg med i normeneringen om at blive årets scrapper over på Scrapsisters.dk Det er en kæmpe overraskelse og gør mig lidt stolt. Så tak til dem der har nomereret mig
Now, I have fortunately only a day left before I have the Christmas holiday. When I go home on Monday noon. at 16.30 I will not have to work again until Jan. 5. I am very pleased with.
Thank for stopping by and have a great weekend.
Nu har jeg heldigvis kun en arbejdsdag tilbage før jeg har jule ferie. når jeg på mandag går hjem kl. 16.30 så skal jeg ikke på arbejde igen før 5 januar. det glæder jeg mig til.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Sunday, December 14, 2008

Christmas card and more

What a week. I've been sick most of the week, went first to work Friday, but even there, I was not really fresh, so I unfortunately had to drop to go to Christmas Lunch in Dreampapers. I`m sure the girls still had a wonderful evening.

Sikken en uge. Jeg har været syg det meste af ugen, gik først på arbejde fredag, men selv der var jeg ikke rigtig frisk,så jeg måtte desværre droppe at tage til julefrokost i Dreampapers. Jeg tror nu pigerne alligevel havde en dejlig aften.

I have made my three finals contribution to the scrapbook queen competition over at Multiscrap but I can not show yet. I can show this layout, which is designed to outline the competition, which now runs over at http://1-2-3-scrap.blogspot.com/ you can still join.
It has some very old pictures from 1999 taken by the staff of my daughter's former kindergarten. When she went out we got a folder with pictures and drawings she had made in her time in the kindergarten. The directory is only worth gold for a mother as scrap. the papers, snow flake buttons and the ribbon is from my Advent calendar, so therefore I have finished Annette first challenge of creating a layout with a minimum of stuff from 3 packages.

Jeg har fået scrappet mine tre finalebidrag til scrapbook queen konkurrencen hos Multiscrap men dem kan jeg ikke vise endnu. Jeg kan vise det her layout, som er lavet til skitsekonkurrencen, som lige nu kører over på http://1-2-3-scrap.blogspot.com/ du kan stadigvæk nå at være med.
Det er nogle meget gamle billeder fra 1999 taget af personalet i min datters daværende børnehave. Da hun gik ud fik vi en mappe med billeder og tegninger, hun havde lavet i sin børnehavetid. Den mappe er bare guld værdfor en mor som scrapper. papiret, snefnugne og båndet er fra min julekalender,så dermed har jeg også løs Annettes første udfordring om at lave et layout med mindst ting fra 3 pakker
Here is a picture of gifts from my Advent calendar from Dec. 8 to Dec. 13

Her er et billeder af gaverne fra min julekalender fra 8 december til 13 december.

I have sold all my Christmas cards, so I had started to make some, I have to send.
The blue is also my solution to the second challenge in my Advent calendar from Anette which was to create a card with at least 4 of things from the package 8 to 13. The ribbon, needle, snow flake and the scalloped circle are from the calendar.

Jeg har jo solgt alle mine julekort, så jeg måtte i gang med at lave nogen,jeg selv skal sende.
Det blå er samtidig min løsning på den anden udfordring i min julekalender fra Anette som lød på at lave et kort med mindst 4 af tingene fra pakke nr. 8 til 13. Båndet, nålen, sne fnug og den scalloped cirkel er fra kalenderen.Thanks for stopping by and I hope you all have a really cozy third Sunday in Advent.

Tak fordi du kiggede forbi og rigtig hyggelig trejde søndag i advent

Sunday, December 07, 2008

I´m sick

I am sick. My neck and my one ear hurts and I have no energy practice. It is probably why I did not have done so much yesterday to 12 hours Cropper at Dreampapers. 3 ½ layout is all it could be to.

Jeg er syg. Min hals og mit ene øre gør ondt og jeg har overhovedet ingen energi øv. det er nok også derfor jeg ikke fik lavet så meget i går til 12 timers croppet hos dreampapers. 3½ layout kunne det blive til.

I made this one for a challenge, where we had to use 6 pictures and 6 different kind of pattern papers. It took me several hours to do it because I had not prepared it at home and had forgotten all my awesome Christmas papers at home. I could not get the papers out of my head, so it took a long time to find papers in the shop. I am happy with the result although it was a long time coming.

Det tog mig flere time at lave det, fordi jeg ikke havde forberedt det hjemmefra og havde glemt alt mit fede jule papir derhjemme. Jeg kunne ikke få de papir ud af mit hovede, så der gik lang tid med at finde papir i butikken. Jeg er tilfreds med resultatet selvom det var længe undervejs.
I made this one with a very old pictures of my daughter and I. think is from 1996, I just can belive that this little girl turn 12 years in 16 days.

Jeg lavede det her med et meget gammelt billede af signe og jeg, som jeg har taget en kopiaf og printet ud i sort /hvid. Tror det er fra 1996 og jeg kan ikke fatte at den lille søde pige fylder 12 år om 16 dage.
Each year in December, my good friend, Anette aka Netti, and I gives each other a Advent calendar with scrap supplies and some challenge. Here is what I got in the first 6 packages.
Hvert år i december giver min gode veninde Anette aka Netti og jeg hinanden pakke kalender med scrap og forskellige udfordringer. Her er hvad jeg har fået i de første 6 pakker
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, December 03, 2008

Toot

Toot.....I saw just that I won the sketch competition over at Unique hobby, and the prize was a gift card at 250-kr. I think it´s about 50 $. Here the layout I won with.

Fedt...... jeg så lige at jeg vandt skitsekonkurrencen over hos unik Hobby og præmien var et gavekort på 250,- kr. Her er det layout jeg vandt med.

Then there was finally a little daylight while I was home, so I can show you the last two layouts I did at scrapweekenden. the idea to the tag is lifted, sorry but I can not remember from whom.

Så var der endelig lidt dagslys mens jeg var hjemme, så jeg kan vise de sidst to layouts jeg lavede på scrapweekenden. I den til tagset er lifte ,kan desværre ikke huske fra hvem.

I just love those papers new from Crate papers.

Elsker bare de her nye papir fra Crate papers
I used sketch # 3 from Inspired blueprints to this layout. One of a few photos of the 3 of us, don´t got many of them.

Jeg har brugt skitse nr. 3 fra inspired blueprints til dette layout. de ter et af de få billeder , jeg har af os alle 3.
This one was for SQ challenge # 17 where we had to make a layout about when we are sick.
Dette layout var mit bidrag til udfordring 17 hos multis SQ. Vi skulle lave et layout om når vi er syge.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.