Sunday, July 24, 2011

A layout and 5 cards in one day

What a tedious weather we've had here over the weekend, but there is nothing that is so bad that it is not good for anything else. The rain means that I with good conscience can spend hours in scrap room and I did that yesterday.
Over at Papertrey Ink there was on the occasion of their Stamp-a-faire, challenges laid out in Nichols blog for us who could not attend physically and I had actually made 5 of them
Sikken et kedeligt vejr vi har haft her i weekenden, men der er jo intet der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Regnvejret betyder at jeg med god samvittighed kan bruge timer i scrap værelset og det gjorde jeg i går.
Over hos papertrey Ink var der i anledning af  deres Stamp-a-faire, udfordringer lagt ud på Nicholes blog, til os der ikke kunne deltage rent fysisk og jeg fik faktisk lavet 5 af dem.

Stamp-a-faire Challenge #1
 Stamp-a-faire Challenge #3
 Stamp-a-faire Challenge #5
Stamp-a-faire Challenge #6
Stamp-a-faire Challenge #8
Before I started the challenge I had made ​​my layout to Colours or is it color. This week is blue, so it was easy.
Inden jeg gik i gang med udfordringerne fik jeg lavet mit layout til Colours or is it colour. denne uge er blå, så det var nemt.
  A close up of the cluster
Et nærbillede af min cluster

Today've also brought some rain. I've been busy cleaning up, baking buns and making birthday cake, because we received guests in the afternoon to mark it's my birthday tomorrow. Before the guests arrived, I
just made this card to challenge No. 25 over at My mind `s eye
I dag har jo også budt på en del regn. Jeg har haft travlt med at gøre rent, bage boller og lave lagkage, for vi fik gæster i eftermiddags i anledning af at det er min fødselsdag i morgen. Inden gæsterne kom fik jeg lige lavet dette kort til kortudfordringen nr 25 over hos My mind`s eye

At last I can finally reveal that I have gotten a card published in  CARDS magazine July issue on page 80
Til sidst kan jeg endelig afsløre at jeg har fået et kort udgivet i blad CARDS Juli udgaven på side 80.

My warmest thoughts and deepest condolences go to the Norwegian people and the families of the terrible tragedy that happened in Oslo and the many young people Utøya as meaningless has died.
Min varmeste tanker og dybeste medfølelse går til det norske folk og de pårørende til den forfærdelig tragedie som er sket i Oslo og de mange unge mennesker på Utøya så meningsløst har mistet livet.

 
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, July 20, 2011

Another layout

It's so wonderful to get started with scrap again, I really missed it.
I have sent the family on camping, so yesterday and today I am completely alone with the dog. I must work well enough, but otherwise there is doomed scrap. Yesterday I made this layout for the challenge over at OPAS 
Journaling criteria this time is to use a quote or poem.
I've used the quote: The way that does not begin in the heart ends blindly: I think it's so meaningless words
Det er så skønt at komme igang med at scrappe igen, det har jeg virkelig savnet.
Jeg har sendt familien på camping, så i går og i dag er jeg helt alene sammen med hunden. jeg skal godt nok arbejde, men ellers er der dømt scrap. I går blev det til dette layout til udfordringen over hos OPAS
Journaling kriterierne er denne gang at bruge et citat eller digt.
Jeg har brugt citatet : Vejen der ikke starter i hjertet ender blindt: Jeg synes det er så sigende ord
A closeup of my homemade round flowers. The pink fabric dates from table setting at the party on the pictures.
Et nærbillede af mine hjemmelavet runde blomster. Det pinke stof stammer faktisk fra borddækningen til festen på billederne.
Finally, I have a card that is made to an article over at Scrapsiters magazine. You can read it here.
I have used a technique that I do not remember what is called, but you  ink the stamp, and then dries the ink partly of again before you stamps.
The following Hero Arts stamps are used:
K5344 la facilitates
CL431 WaterColor petals
S5507 envelope pattern.
Til sidst har jeg et kort , som er lavet til en artikel over på Scrapsiters magasinet. du kan læse den her.
Jeg har brugt en teknik , som jeg ikke husker hvad hedder, men det går ud på at du puttter sværte på stemplet og så tører det delvis af igen, inden du stempler.
Følgende hero Arts stempler er brugt:
K5344 la letter
CL431 watercolor petals
S5507 envelope pattern
Now there are only three days until I have 3 weeks vacation
Thanks for stopping by.
Nu er der kun tre dage til jeg har 3 ugers sommerferie
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, July 18, 2011

Fanatical About Botanical

Another weekend is over and now there are only five days left, so I have vacation for three weeks. It is fantastic and that is the challenge Fanatical About Botanical over at Moxie Fab World too.
This card is for the challenge. I have stamped on canvas, colored motif with distress stains. The flower is made through its glass paper.
Endnu en weekend er overstået og nu er der kun fem arbejdsdage tilbage, så har jeg ferie i tre uger. Det er fantastisk og det er udfordringen Fanatical About Botanical over hos Moxie Fab World også.
Dette kort er til udfordringen. Jeg har stemplet på canvas, farvelagt motivet med distress stains. Blomsten er lavet kraft glassine papir.
I also think the card is well suited to the Hero Arts month's competition
Jeg synes også kortet egner sig godt til hero arts måneds konkurrence

The weekend rain invited to the indoor activities, so I have also made ​​my green mini layout for the online course with Nic Howard
Weekendens regnvejr indbød jo til indendørs aktiviteter ,så jeg har også fået lavet mit grønne mini layout til onlinekurset med Nic Howard
I`m of to work. Thanks for stopping by
Jeg smutter på arbejde. Tak fordi du kiggede forbi

Friday, July 15, 2011

Finally Friday

Finally it was Friday and that means  free for 2 whole days, yes I have unfortunately first vacation for a week. I consider the week has been long with all the rain. I work in a natural nursery school and all summer we open outdoors and are out most of the time, so we are dependent on the weather.
In return, the weather has indeed been made that we in good conscience can spend hours in our scrap room and it's not bad.
Endelig blev det fredag og dermed fri i 2 hele dage, ja jeg har desværre først ferie om en uge. Jeg synes godt nok ugen har været lang med alt det regn. Jeg arbejder jo i en naturbørnehave og hele sommeren åbner vi udenfor og er ude det meste af tiden, så vi er afhængig af vejret.
Til gengæld har vejret jo gjort, at man med god samvittighed kan bruge timer i scrap værelset og det er jo ikke dårligt.

I have made my yellow and orange layout for the online course. I know there is not much yellow in it, but it is very reasonable in my eyes. On the course, we are encouraged to go shopping in our scrap stash and it is quite simply a pleasure to dive into hiding. I got my eyes up to my paper frills, which I had forgotten about for years. They're fantastic in a quick reversal, see for yourself
Jeg har fået lavet mit gule og orange layout til online kurset. Jeg ved der ikke er meget gult på det, men det er rimelig meget i mine øjne. På kurset bliver vi opfordret til at gå på indkøb i vores scrap stash og det er simpelhen en fornøjelse at dykke ned i gemmerne. Jeg fik da lige øjene op for mine paper frills, som jeg havde glemt alt om i flere år. De er jo fantastisk i en hurtig vending, se selv
This week is the color green which is pogrammet and I have already been created my layout. I have spent some of all my old Basic Grey paper. I have long had a strained relationship with Basic Grey. I think their paper is really nice and bought a lot of them but have been really bad to use it. It should be changed at.
I denne uge er det farven grøn som er på pogrammet og jeg har allerede fået lavet mit layout. Jeg har fået brugt noget af alt mit gamle Basic Grey papir. Jeg har i mange år haft et anstrengt forhold til Basic Grey. Jeg synes deres papir  er rigtig flotte og har købt rigtig mange af dem, men har været rigtig dårlig til at det brugt. Det skal der laves om på
It has also been to a single card to the monthly challenge over at Hero Arts. here I have also used some old stamps that had never seen ink.
Det er også blevet til et enkelt kort til måneds udfordringen over hos Hero Arts. her har jeg også brugt nogle gamle stempler, som aldrig havde set sværte.
Have you also some brands that you have a strained relationship with? and when did you last gone shopping in your stash, it can be recommended especially now when the CHA is imminent. We would  like to have room for new delicious things don`t we : O)
Har du også nogle mærker som du har et anstrengt forhold til? og hvornår har du sidst gået på indkøb i dine gemmer, det kan klart anbefales især nu når CHA er lige op over. Vi skulle jo gerne have plads til nye lækre ting ikke ;O)

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, July 10, 2011

July 1st challenge

I stumbled upon yet another challenge blog, which is a sketch blog with a focus on journaling Once Upon A .. Sketch. I made this layout for JULY 1st challange
Jeg er faldet over endnu en udfordringsblog, som er en skitseblog med fokus på journaling Once Upon A .. Sketch. Jeg har lavet dette layout til  Juli udfordringen.
The online course  I participate in, has this week reached the color yellow, and those who know me, know how I feel about the color, so here I am really challenged. I have so far made ​​my mini layout with the color.
Online kursuset jeg deltager i er i denne uge nået til farven GUL, og dem der kender mig ,ved hvordan jeg har det med den farve, så her bliver jeg virkelig udfordret. Jeg har forløbig lavet mit mini layout med farven
This week offers indeed the entire two colors because orange is also by and see it's quite another easy case. Here's my mini layout
Denne uge byder faktisk på hele to farver, da orange også er med og se det er jo en helt anden nem sag. Her er mit mini layout.
I've also two cards to show. They are made from remnants and has now returned to OSH.
Jeg har da også lige to kort at vise. De er lavet af rester og er nu afleveret til OSH

The weekend has otherwise been quiet and calm with dinner with friends and guests for dinner tonight. Thank you for dropping by.
Weekenden har ellers været stille og rolig med middag hos venner og gæster til middag her i aften. Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, July 04, 2011

I love red

Where am I glad that I signed up for the online course with Nic Howard. Although it has only just begun, I have already made ​​this week's assignment and I have a layout in progress.
Week color is red and a little extra things that we get every week a color card that describes something about the color. It happens to fit into a 6 x 6 layout and such an album I had just similar in a drawer. So here are my first thumbnail in the color series.
Hvor er jeg glad for, at jeg tilmeldte mig online kurset med Nic Howard. Selvom det kun lige er begyndt har jeg allerede lavet denne uges opgave og jeg har endnu et layout igang.
Ugens farve er rød og som en lille ekstra ting, får vi her uge et farvekort,der beskriver noget om farven. Det passer tilfældigvis til et 6 x 6 layout og sådan et album havde jeg, da lige ligende i en skuffe. Så her et mit første mini layout i farveserien.
And this is my 12 x 12 layout for week assignment.
Og dette er mit 12 x 12 layout til ugen opgave.
You should  not be cheated of any of the cake cards I've made for OSH. Think I was lucky enough to win a ticket to Scrap N Dream fair in September through OSH blog.
I skal da heller ikke snydes for nogen af de kagekort jeg har lavet til OSH. Tænk jeg var så heldig at vinde en billet til Scrap N Dream messen i september gennem OSH bloggen.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Friday, July 01, 2011

Tuesday Trigger

Right now I am busy making cards for OSH ( operation write home, Danish version)
  and why not kill two birds with one stone. This card was made for this weeks  Tuesday Trigger  over at Moxie fab world where to be inspired by this week's Trigger card.
Lige nu er jeg i fuld gang med at lave kort til OSH og hvorfor ikke slå to fluer med et smæk. Dette kort er lavet til Tuesday Trigger over hos Moxie fab world, hvor man skal lade sig inspirere af denne uges Trigger kort.

I was insireret of the little vase and lace doilies. (Of course comes the card in the OSH pile )
jeg blev insireret af den lille vase og lace doilies. ( selvfølgelig kommer kortet i OSH bunken)


OSH missing child card, so I made this little series with small monster
OSH mangler børnekort ,så jeg har lavet denne lille serie med små monster


There is a new challenge to start over with Kort O Mania, where "anything goes". My DT contributions are of course also to OSH.
Der er en ny udfordring i gang over hos Kort O Mania, hvor " alt er tilladt". Mit DT bidrag går selvfølgelig også til OSH.
I've mentioned before that I miss making layouts, so therefore I have signed up for online course Colours or is it color?"
There was Pree class project where we had to do 6 tags. Here are my suggestions.
Jeg har før nævnt, at jeg savner at lave layouts, så derfor har jeg tilmeldt mig online kursus "Colours or is it color?"
Der var pree class projekt, hvor vi skulle lave 6 tags. Her er mit forslag.
Thanks for stopping by and have a great weekend
Tak fordi du kiggede forbi og hav en fantastisk weekend.